Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Những Việc Mới Kín Dấu Của Đức Chúa Trời

Ngày 07 – Những Việc Mới Kín Dấu Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 21:1-20

1 Giô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng bên cạnh họ trong thành Đa-vít. Thái tử Giô-ram lên ngôi kế vị. 2 Các con trai của Giô-sa-phát, em của Giô-ram, là A-xa-ria, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ria-u, Mi-ca-ên và Sê-pha-tia; tất cả những người nầy đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Y-sơ-ra-ên.3 Vua cha ban cho họ nhiều của cải bằng bạc và vàng, những báu vật, cùng với các thành kiên cố trong xứ Giu-đa. Nhưng Giô-sa-phát ban ngôi nước cho Giô-ram vì là trưởng nam. 4 Khi Giô-ram lên ngôi kế vị vua cha thì củng cố thế lực bằng cách dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên. 5 Giô-ram lên ngôi vua khi được ba mươi hai tuổi, và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 6 Vua đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên như nhà A-háp đã làm, vì vua cưới con gái A-háp làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. 7 Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với Đa-vít, Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời nên Ngài không muốn diệt nhà Đa-vít. 8 Trong đời trị vì của Giô-ram, dân Ê-đôm nổi lên chống lại Giu-đa và lập vua riêng cho mình. 9 Giô-ram cùng với các quan chỉ huy và chiến xa kéo quân ra trận. Quân Ê-đôm bao vây vua và các quan chỉ huy chiến xa, nhưng trong đêm, vua trỗi dậy tấn công chúng. 10 Vậy, dân Ê-đôm nổi dậy chống ách thống trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Cùng lúc ấy, dân thành Líp-na cũng nổi dậy chống ách thống trị của Giô-ram, vì vua đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.

11 Vua cũng lập những nơi cao trên các núi Giu-đa, khiến cư dân thành Giê-ru-sa-lem thờ lạy tà thần, và kéo dân Giu-đa vào con đường lầm lạc. 12 Nhà tiên tri Ê-li gửi thư cho Giô-ram nói rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, đã phán: ‘Vì ngươi không đi theo đường lối của Giô-sa-phát, cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của A-sa, vua Giu-đa, 13 nhưng đã đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên, khiến cho người Giu-đa và cư dân thành Giê-ru-sa-lem thờ lạy tà thần như nhà A-háp đã làm. Hơn nữa, ngươi đã giết các em trong nhà cha ngươi, là những người tốt hơn ngươi. 14 Nầy, Đức Giê-hô-va sẽ đổ tai họa lớn trên dân tộc ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, và trên tất cả tài sản của ngươi. 15 Còn chính ngươi sẽ mắc nhiều bệnh trong gan ruột, càng ngày càng trầm trọng cho đến khi gan ruột ngươi đứt rời ra.’” 16 Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng thúc giục dân Phi-li-tin và dân Ả-rập, ở gần dân Cút, chống lại Giô-ram. 17 Chúng kéo lên đánh Giu-đa, xâm lấn xứ và chiếm đoạt tất cả tài sản của hoàng gia, bắt đi các hoàng tử cùng hoàng hậu và cung phi; ngoại trừ đứa con út là Giô-a-cha,không còn sót lại một đứa con trai nào cả.

18 Sau hết, Đức Giê-hô-va hành hại vua, khiến mắc bệnh nan y trong gan ruột. 19 Ngày tháng trôi qua, bệnh của vua kéo dài suốt hai năm. Cuối cùng, ruột gan của Giô-ram bị đứt rời ra, và vua chết trong cơn đau đớn khủng khiếp. Dân chúng không đốt ngọn lửa to để tang vua như đã làm cho các tổ phụ vua. 20 Giô-ram lên ngôi vua khi được ba mươi hai tuổi, và cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua qua đời chẳng ai thương tiếc. Người ta chôn cất vua trong thành Đa-vít, nhưng không đặt trong lăng tẩm của các vua.

Suy ngẫm

C.1-5 Y-sơ-ra-ên coi chính mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời và gọi danh Ngài, nhưng tấm lòng của họ bị điều khiển hướng đến các thần tượng. Đức Chúa Trời nói tiên tri về tương lai của Y-sơ-ra-ên và bày tỏ quyền năng tối cao của Ngài – điều các thần tượng không thể sánh được. Quyền năng của Ngài không phải để làm bất cứ điều gì, nhưng là để làm thành Lời của Ngài.

C.6-11 Thêm vào đó, Đức Chúa Trời công bố những việc mới Ngài sẽ tỏ ra, Y-sơ-ra-ên chưa từng nghe thấy hoặc tưởng tượng ra. Y-sơ-ra-ên không vâng theo Đức Chúa Trời và thờ lạy các thần tượng và bội nghịch với Đức Chúa Trời, vì thế họ phải bị hủy diệt. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu họ và thay đổi họ qua những việc mới mẻ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-7 Đức Chúa Trời hoạch định những việc mới cho Y-sơ-ra-ên, bất chấp sự vô tín của họ nơi Đức Chúa Trời. Đó là về việc cứu họ qua Sy-ri, một cách mà Y-sơ-ra-ên chưa từng suy tưởng. Hơn nữa, đó là về cách lạ lùng của thập tự giá của Chúa Jêsus Christ, điều sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự áp chế của Sa-tan. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì việc cứu chúng ta qua cách lạ lùng của thập tự giá, bất chấp sự ngu dại và bản tính tội lỗi của chúng ta!

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển mà Ngài thương xót chúng con, dẫu rằng Ngài biết bản tính xấu xa của đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 33-35

Bình Luận:

You may also like