Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đồng Hoang Sẽ Giống Hoa Thủy Tiên

Ngày 19 – Đồng Hoang Sẽ Giống Hoa Thủy Tiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 6:26-42

26 Khi các tầng trời đóng chặt không có mưa vì dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội với Chúa, nếu sau khi Chúa đã trừng phạt họ mà họ hướng về nơi nầy cầu nguyện, nhận biết danh Chúa và từ bỏ tội lỗi mình, 27 thì xin Chúa ở trên trời lắng nghe, tha tội cho đầy tớ Chúa và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Rồi khi Chúa đã dạy họ con đường chính đáng mà họ phải đi theo, xin Chúa cho mưa sa xuống đất mà Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. 28 Khi trong xứ có nạn đói, dịch bệnh, hạn hán, nấm mốc, cào cào hay châu chấu, hoặc khi quân thù vây hãm các cổng thành trong đất nước họ, hoặc có bất cứ tai họa hay bệnh tật gì, 29 nếu có một người, hoặc toàn dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, đã nhận biết tai họa và sự đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà nầy cầu nguyện và khẩn xin bất cứ điều gì 30 thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe và tha thứ cho, báo lại cho mỗi người tùy theo lối sống của họ vì Chúa biết rõ lòng của họ; thật, chỉ một mình Chúa biết rõ lòng dạ của loài người. 31 Như thế, họ sẽ kính sợ Chúa và đi theo đường lối của Chúa suốt thời gian họ sống trên đất mà Ngài đã ban cho tổ phụ chúng con. 32 Đối với những người nước ngoài, là người không thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, nhưng vì được biết đến danh vĩ đại của Chúa và cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, nếu họ từ xứ xa đến và hướng về đền thờ nầy mà cầu nguyện 33 thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe và làm theo mọi điều người ấy cầu xin, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa như Y-sơ-ra-ên là dân Ngài, và biết rằng đền thờ mà con đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. 34 Khi dân Chúa ra chiến đấu với quân thù theo con đường mà Chúa sai đi, nếu họ cầu nguyện cùng Chúa, hướng về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa, 35 thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và thực thi công lý cho họ. 36 Nếu dân Y-sơ-ra-ên phạm tội với Chúa (vì chẳng có người nào mà không phạm tội), và Chúa nổi giận phó họ cho kẻ thù bắt lưu đày đến một xứ xa hay gần; 37 nếu trong xứ bị lưu đày, họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn với Chúa rằng: ‘Chúng con đã phạm tội, hành động cách sai quấy và gian ác’; 38 nếu trong xứ mà họ bị kẻ thù lưu đày, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa và cầu nguyện với Ngài, hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa, 39 thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, thực thi công lý cho họ, và tha thứ tội mà dân của Chúa đã phạm với Ngài. 40 Lạy Đức Chúa Trời của con! Bây giờ, xin mắt Chúa đoái xem và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi nầy. 41 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Xin trỗi dậy để Chúa và Hòm Giao Ước đầy quyền năng Ngài được vào nơi nghỉ ngơi của Ngài! Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Nguyện các thầy tế lễ của Chúa được mặc sự cứu rỗi, và những người tin kính của Chúa được vui mừng trong sự nhân từ Ngài!42 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Xin đừng từ bỏ người được xức dầu của Chúa. Xin nhớ lại sự nhân từ của Chúa đối với Đa-vít là đầy tớ Ngài.”

Suy ngẫm

C.1-2 Ê-đôm, dân tộc coi thường Đức Chúa Trời, sẽ bị đổ nát vì sự đoán xét của Đức Chúa Trời, nhưng Giu-đa, dân tộc của Đức Chúa Trời, sẽ được phục hồi thành một xứ dư dật về dầu. Và qua điều này, tất cả các dân tộc này sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời.

C.3-4 Vì Đức Chúa Trời sẽ đến và đoán xét kẻ thù của dân Ngài và cứu họ; dân của Đức Chúa Trời hãy tin Ngài và đừng sợ kẻ thù.

C.5-10 Khi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến, những người đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng và xứ đang bị hoang tàn, sẽ được phục hồi hoàn toàn. Sau đó, dân công chính của Đức Chúa Trời sẽ trở về Si-ôn một cách an toàn qua Con Đường Thánh (Chúa Jêsus) và hưởng niềm vui và sự an nghỉ đời đời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời biến hoang mạc thành vùng đất phì nhiêu. Vào ngày Đức Chúa Trời đoán xét thế gian và hủy diệt kẻ ác, xứ hoang tàn sẽ biến thành vùng đất phì nhiêu. Tại đó, dân Chúa sẽ vui mừng và nhảy nhót; tôn vinh và kinh nghiệm ân điển của Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ giải phóng những người mà Ngài cứu chuộc và ban cho họ niềm vui đời đời; nỗi buồn bực và than vãn sẽ biến mất. Ngày nay, con đường để trở lại với Đức Chúa Trời và một đời sống để sống với Ngài sẽ mang đến cho chúng ta loại niềm vui mừng này. Ngợi khen ân điển mà đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự chết và cho phép chúng ta niềm vui đời đời của Vương quốc Ngài.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển của Chúa Jêsus Christ, là sự cứu rỗi của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 22-24 

Bình Luận:

You may also like