Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Đoán Xét Chung Cuộc

Ngày 18 – Sự Đoán Xét Chung Cuộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 6:12-25

12 Sa-lô-môn đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên và giơ tay lên cầu nguyện. 13 (Vua đã làm một cái bục bằng đồng, dài hai mét rưỡi, rộng hai mét rưỡi, cao một mét rưỡi, đặt giữa sân; và vua đứng trên đó, rồi quỳ gối xuống trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, giơ tay lên trời.) 14 Vua cầu nguyện: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với các đầy tớ Chúa, là những người hết lòng bước đi trước mặt Chúa. 15 Đối với đầy tớ Chúa là Đa-vít, thân phụ con, Chúa đã giữ lời Ngài phán hứa với người. Thật, điều gì miệng Chúa đã phán thì tay Chúa làm cho hoàn thành đúng như đã có ngày nay. 16 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Chúa đã hứa với đầy tớ Chúa là Đa-vít, thân phụ con, rằng: ‘Nếu con cháu của con cẩn thận trong đường lối mình, tuân giữ luật pháp Ta như con đã tuân giữ thì trước mặt Ta, con sẽ chẳng bao giờ thiếu người ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên.’ Bây giờ, xin Chúa giữ lời Ngài đã hứa. 17 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Nguyện lời Chúa đã hứa với Đa-vít, đầy tớ Chúa, được ứng nghiệm.

18 Nhưng thật ra, Đức Chúa Trời có ngự với loài người trên mặt đất chăng? Kìa, bầu trời, ngay cả các tầng trời thăm thẳm còn không chứa nổi Chúa, huống chi đền thờ mà con đã xây cất đây! 19 Dù vậy, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của đầy tớ Ngài, nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của đầy tớ Ngài cầu khẩn trước mặt Ngài. 20 Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà nầy, là nơi Chúa đã phán hứa sẽ đặt danh Ngài tại đó, và nghe lời cầu nguyện mà đầy tớ Chúa hướng về nơi nầy khẩn cầu. 21 Xin Chúa lắng nghe lời khẩn nài mà đầy tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài hướng về nơi nầy cầu nguyện. Từ nơi Ngài ngự ở trên trời, xin Chúa lắng nghe, nhậm lời và tha thứ cho.

22 Nếu có ai phạm tội cùng người lân cận mình và người ta buộc phải thề, nếu người ấy đến thề trước bàn thờ của Chúa trong đền thờ nầy, 23 thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe và hành động. Xin phân xử cho các đầy tớ Chúa: báo trả kẻ ác theo đường lối hắn và khiến tội hắn đổ lại trên đầu hắn, xưng công chính cho người công chính và thưởng cho người theo sự công chính của người.

24 Nếu dân Y-sơ-ra-ên của Chúa vì phạm tội với Ngài mà bị quân thù đánh bại, và nếu họ trở lại cùng Chúa, nhận biết danh Chúa và cầu nguyện nài xin trước mặt Ngài trong đền thờ nầy, 25 thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa và đưa họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ cũng như cho tổ phụ của họ.         

Suy ngẫm

C.1-8 Ê-sai nói tiên tri về một sự đoán xét sắp đến từ Đức Chúa Trời: đại diện chính của sự đoán xét này là Đức Chúa Trời và điều đó sẽ nghịch lại hết thảy các dân tộc và những người coi thường Đức Chúa Trời. Ê-sai đề cập đến Ê-đôm, như là điển hình của những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời và nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt họ.

C.9-17 Mặc dù họ (những dân tộc và những người được mô tả như là Ê-đôm) là con cháu của Áp-ra-ham và Ê-sau, họ liên tục gây trở ngại và đi ngược lại với Y-sơ-ra-ên. Cho nên, điều này cũng giống như sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đoán xét họ và bỏ họ ở trong xứ hoang tàn đổ nát.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời sẽ đoán xét những việc làm ác của Ê-đôm, kẻ liên tục gây trở ngại và làm trái nghịch với Y-sơ-ra-ên. Điều này không chỉ nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét Ê-đôm; nó còn nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét tất cả các dân tộc và những người coi thường Đức Chúa Trời và gây đau khổ cho dân Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Thực tế của Ê-đôm, đang đối mặt với sự đoán xét của Đức Chúa Trời và vì thế, sự hủy diệt hoàn toàn, không có hy vọng được xây dựng lại được, chỉ ra rằng một sự đoán xét như thế sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Những người phó thác mình cho Đức Chúa Trời và trú ẩn dưới Ngài, thì đó sẽ là ngày của sự vui mừng và yên nghỉ, nhưng đối với những kẻ coi thường Đức Chúa Trời, thì đó sẽ là ngày của sự trừng phạt, mà họ sẽ không thể chịu đựng được.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chuẩn bị tốt đời sống của con cho ngày đoán xét chung cuộc.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 19-21 

Bình Luận:

You may also like