Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Phao-Lô, Sứ Đồ Của Người Ngoại

Ngày 03 – Phao-Lô, Sứ Đồ Của Người Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 2:1-10

1 Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, 2 là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. 3 Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. 4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, 5 nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — 6 và trong Đấng Christ Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, 7 để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jêsus. 8 Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9 cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. 10 Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.

Suy ngẫm

C.1-2 Phao-lô, được Ba-na-ba và Tít đi cùng giải thích cho những người trụ cột hội thánh (các môn đồ), rằng ông vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để giảng Tin lành cho người ngoại. Điều này sẽ cải thiện sự hợp tác của ông với các sứ đồ khác, giúp họ hiểu và ủng hộ chức vụ của ông.

C.7-9 Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem chấp thuận Phao-lô là một sứ đồ cho người ngoại, cũng giống như Đức Chúa Trời đã gọi Phi-e-rơ là một sứ đồ cho người Do thái.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời tỏ ý muốn Ngài cho dân Ngài. Đức Chúa Trời đã ban khải tượng cho Phao-lô để đi lên Giê-ru-sa-lem; vấn đề mà Phao-lô phải đối mặt được giải quyết bằng cách vâng lời và đi lên Giê-ru-sa-lem. Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn, hãy chú tâm nghe điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn và hãy sẵn sàng vâng lời. Các giải pháp cho các vấn đề và sự phục hồi thật chỉ có thể xảy ra, khi bạn di chuyển hướng về sự mặc khải của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Phao-lô từ chối thẳng thừng làm phép cắt bì cho Tít, khi những người anh em giả cứ cố nài cho được. Ngày nay trong cộng đồng của chúng ta có những kẻ truyền ra học thuyết sai trật và hạn chế sự tự do của chúng ta. Đừng nghe lời loài người, mà hãy nắm chặt lấy ân điển của Đức Chúa Trời, điêu khiến bạn được tự do.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy mở lòng con để con có thể hiểu Lời Ngài và xin giúp con vâng lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 120-123 

Bình Luận:

You may also like