Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Tha Thứ Của Cha

Ngày 26 – Sự Tha Thứ Của Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 63:15-64:12

15 Từ trên trời, xin Chúa nhìn xuống, từ chỗ ở thánh và vinh quang của Ngài, xin Chúa xem! Lòng sốt sắng và công việc quyền năng của Ngài ở đâu? Sự xúc động và lòng thương xót của Ngài bị ngăn lại rồi ư!16 Thật, Ngài là Cha chúng con; Dù Áp-ra-ham không biết chúng con, và Y-sơ-ra-ên chẳng thừa nhận chúng con; Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài vẫn là Cha chúng con, danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng con từ trước vô cùng.17 Lạy Đức Giê-hô-va, sao để chúng con lầm lạc khỏi đường Ngài? Sao để lòng chúng con cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Vì các đầy tớ Ngài và các bộ tộc của cơ nghiệp Ngài, xin Chúa trở lại!18 Dân thánh của Ngài mới sở hữu xứ nầy chưa bao lâu, là kẻ thù chúng con đã giày đạp nơi thánh của Ngài.19 Đã từ lâu, chúng con như một dân không hề được Ngài cai trị, và không còn được gọi bằng danh Ngài nữa.

64 1 Ôi! Ước gì Chúa xé các tầng trời và ngự xuống, làm rúng động núi non trước mặt Ngài;2 Như lửa đốt củi khô, như lửa đun sôi nước, để kẻ thù biết đến danh Ngài, và các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài.3 Khi Ngài đã làm những việc đáng sợ mà chúng con không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và núi non đều rúng động trước mặt Ngài.4 Từ xưa, người ta chưa từng nghe nói đến, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy, ngoài Ngài, có Đức Chúa Trời nào khác, đã hành động như thế cho người trông đợi Ngài.

5 Ngài đã đón rước người vui lòng làm điều công chính, người đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Kìa, Ngài đã nổi giận vì chúng con phạm tội; Ở lâu trong tội như thế mà còn được cứu sao?6 Tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu; Tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá, và tội ác chúng con như gió đùa mình đi.7 Không có ai kêu cầu danh Ngài, hay cố gắng nắm lấy Ngài; Vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng con, để chúng con bị tiêu tan trong tội ác mình.8 Thế nhưng, lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ Ngài là Cha chúng con; Chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm; Tất cả chúng con là công việc của tay Ngài.9 Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng quá giận, đừng nhớ mãi tội ác chúng con! Nầy, chúng con xin Ngài đoái xem, tất cả chúng con đều là dân Ngài.10 Các thành thánh của Ngài đã trở nên hoang mạc, Si-ôn cũng đã trở nên hoang mạc, Giê-ru-sa-lem thành chốn điêu tàn.11 Đền thánh đẹp đẽ của chúng con, là nơi tổ phụ chúng con ca ngợi Ngài thì đã bị thiêu hủy; Tất cả những nơi chúng con quý nhất đều đã bị tàn phá.12 Lạy Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi nầy, Ngài còn cầm lòng được sao? Lẽ nào Ngài cứ im lặng để chúng con đau khổ tột cùng sao?

Suy ngẫm:

C.15-19 Đức Chúa Trời là Cha thành tín, Đấng hướng dẫn và canh giữ cho Y-sơ-ra-ên trong bất cứ tình huống nào họ lâm vào.

C.1-4 Đức Chúa Trời thành tín này, Đức Chúa Cha, giáng xuống để đảm bảo sự cứu chuộc cho Y-sơ-ra-ên và phán xét kẻ thù của nó.

C.5-7 Ê-sai hy vọng thấy Đức Chúa Trời đến như là Đấng Cứu Thế và Đấng Phán xét. Mặt khác, ông tuyệt vọng bởi vì những chiếc áo ô uế của dân Ngài.

C.8-12 Vì thế, Ê-sai nói tiên tri Đức Chúa Trời là Cha của họ. Nói cách khác, Ê-sai đã biết rõ rằng họ không thể trông đợi sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời với sự công bình riêng của mình. Thay vào đó, ông cầu xin sự giúp đỡ, khi đề cập đến mối quan hệ đặc biệt của họ với Đức Chúa Trời. Ê-sai chỉ ra rằng mối quan hệ đặc biệt và vinh quang như “Cha và con cái” là cách duy nhất để họ có thể được cứu.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ê-sai hy vọng rằng Đức Chúa Trời ở cùng với những người công chính và ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời ông cũng trở nên tuyệt vọng, khi ông thấy những chiếc áo ô uế của dân Ngài. Ông xưng nhận rằng họ không xứng đáng được cứu bởi vì họ không công chính hoặc sốt sắng. Tình thế ngày nay của bạn là gì? Dẫu rằng bạn phải bám chắc duy nhất vào ân điển của Đức Chúa Trời, sẽ thế nào nếu bạn không bám vào điều làm Ngài hài lòng, nhưng lại bám vào tội lỗi? Đừng nói rằng Đức Chúa Trời ẩn mình khỏi bạn, trước khi bạn xưng nhận tội lỗi của mình.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ sự thương xót của Ngài tạo nên con. Xin hãy giúp con tìm kiếm ân điển của Ngài một cách dạn dĩ!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 98-100

Bình Luận:

You may also like