Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Bài Ca Của Người Đầy Tớ Chịu Khổ

Ngày 14 – Bài Ca Của Người Đầy Tớ Chịu Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 52:13-53:12

13 Nầy, đầy tớ Ta sẽ hành động cách khôn ngoan, sẽ được tán dương, được tôn vinh, và tôn cao tột cùng.14 Nhưng nhiều người sẽ ngạc nhiên về Người; Mặt mày Người tiều tụy hơn bất cứ người nào khác, hình dáng Người không giống con loài người.15 Cũng vậy, Người sẽ thanh tẩy nhiều dân tộc; Các vua ngậm miệng lại vì Người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu điều mình chưa từng nghe.

53 1 Ai tin điều đã được rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai?2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; Không có gì trong diện mạo Người khiến chúng ta ưa thích được.3 Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; Chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.4 Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ.5 Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.6 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.7 Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, Người không hề mở miệng.8 Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với Người, có ai suy xét rằng Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta?9 Người ta đã đặt mộ Người chung với những kẻ ác, nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu, dù Người không hề làm điều hung dữ, và chẳng có sự dối trá trong miệng.10 Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương, và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; Các ngày của Người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu.11 Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình làm cho nhiều người được xưng công chính, vì Người gánh lấy tội lỗi của họ.12 Vì thế, Ta sẽ chia phần cho Người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh; Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Suy ngẫm:

C.13-15 Người Đầy tớ mà Đức Chúa Trời ban cho sứ mạng cứu chuộc, sẽ được ngợi khen khi Ngài mang sứ mạng qua sự đau đớn và sự khốn khổ dữ dội. Kết quả là tất cả các dân tộc và các vua sẽ ngạc nhiên và đầu phục thẩm quyền của Người Đầy tớ của Đức Chúa Trời.

C.1-3 Phương pháp Đức Chúa Trời chọn để cứu thế giới – qua Người Đầy tớ của Ngài – là phương pháp mà thế gian không thể hình dung được. Hơn nữa, khi Người Đầy tớ của Đức Chúa Trời xuất hiện, Người yếu đuối và nghèo nàn và vì thế Người bị người ta chán ghét và chối bỏ.

C.4-12 Tuy vậy, Đức Chúa Trời chữa lành cho thế giới bị đổ vỡ qua sự chịu khổ của Người Đầy tớ của Ngài. Người Đầy tớ đối diện với cái chết như chiên đem đến hàng làm thịt, và qua sự hy sinh này, đã thỏa mãn được sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Người Đầy tớ là Chúa Jêsus Christ, Đấng đã khiến chúng ta, những tội nhân, được nên công bình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời cho phép Người Đầy tớ của Ngài chịu khổ, để tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Tội lỗi và những sai lầm ở cùng chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Đầy tớ Ngài phải chịu đau buồn, tổn thương, bị trừng phạt, bị đánh đập, chịu khổ sở, bị thương, bị đòn roi. Để ân điển của sự tha thứ tội lỗi và sự bình an, mà thế giới không thể cho, đã ban cho chúng ta! Hãy biết ơn và suy ngẫm một cách sâu sắc về tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển này – trong cuộc sống đầy những xung đột này.

Cầu nguyện: Con ngợi khen Đấng Christ Jêsus, Đấng đã cứu chuộc con!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 62-64

Bình Luận:

You may also like