Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Vua Sy-Ri, Công Cụ Của Đức Chúa Trời

Ngày 02 – Vua Sy-Ri, Công Cụ Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 44:21-45:7

21 Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ các điều nầy! Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì con là đầy tớ Ta. Ta đã tạo nên con, con là đầy tớ Ta; Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không quên con! 22 Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc, và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.23 Hỡi các tầng trời, hãy ca hát vui mừng, vì Đức Giê-hô-va đã hành động! Hỡi các nơi thấp dưới đất, hãy reo hò! Hỡi các núi, hỡi rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy trỗi tiếng hát ca! Vì Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp, và sẽ bày tỏ vinh quang Ngài trong Y-sơ-ra-ên. 24 Đức Giê-hô-va là Đấng Cứu Chuộc con, Đấng đã tạo nên con từ trong lòng mẹ, phán thế nầy: “Ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất ra — Nào có ai ở với Ta? — 25 Ta là Đấng làm hỏng các điềm dối của kẻ tiên tri giả, khiến thầy bói trở nên ngu dại, làm cho người khôn ngoan phải thất bại, biến tri thức của họ ra dại khờ. 26 Chúa chứng thực lời của đầy tớ Ngài, thực hiện lời của các sứ giả Ngài nói về thành Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Nó sẽ có người ở’ và về các thành của Giu-đa rằng: ‘Nó sẽ được xây dựng lại, Ta sẽ dựng lại các nơi đổ nát của nó.’27 Chúa phán với vực nước sâu rằng: ‘Hãy khô đi, Ta sẽ làm cạn các sông của ngươi.’ 28 Ngài là Đấng đã phán rằng: ‘Si-ru là người chăn chiên của Ta, người sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn;’ Là người nói về Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Nó sẽ được xây lại,’ và về đền thờ rằng: ‘Nó sẽ được đặt nền móng lại.’” 45 1 Đức Giê-hô-va phán về Si-ru, người được xức dầu của Ngài, như thế nầy: Ta đã nắm lấy tay phải của người, để người chinh phục các nước trước mặt mình; Ta sẽ mở thắt lưng các vua, mở các cửa thành trước mặt người và khiến các cổng không còn bị đóng kín nữa. 2 “Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh; Phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt. 3 Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn, của cải chứa trong những nơi kín đáo, để ngươi biết rằng chính Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã gọi đích danh ngươi. 4 Vì Gia-cốp, đầy tớ Ta, và vì Y-sơ-ra-ên, người mà Ta đã chọn, nên Ta đã gọi đích danh ngươi, Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta. 5 Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài Ta, không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi, 6 Để từ đông sang tây, người ta được biết rằng, ngoài Ta, không có Đấng nào khác. Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. 7 Ta là Đấng tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, Làm ra bình an và dựng nên tai họa; Chính Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng làm mọi điều nầy.

 

Suy ngẫm:

C.21-23 Đức Chúa Trời không bỏ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, dẫu rằng họ phạm tội lỗi. Thay vào đó, Đức Chúa Trời tha thứ tất cả tội lỗi của họ và cứu họ. Bây giờ, điều Y-sơ-ra-ên phải làm trước Đức Chúa Trời là ngợi ca ngợi Đức Chúa Trời và hết mình làm vinh hiển Ngài.

C.24-28 Đức Chúa Trời đã nói tiên tri về sự cứu đối với Y-sơ-ra-ên thông qua các nhà tiên tri. Lời tiên tri này được thực hiện thông qua vị vua Sy-ri xứ Ba-tư.

C.1-7 Đức Chúa Trời khiến Sy-ri hùng mạnh, để qua đó Ngài có thể cứu Y-sơ-ra-ên. Thêm vào đó, qua sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất, cả thế giới sẽ nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một và thật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

44:24-28 Đức Chúa Trời không chỉ kiểm soát những gì đã xảy ra trong quá khứ và trong hiện tại, nhưng cả những điều sẽ xảy ra trong tương lai theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời đã nói tiên tri qua các nhà tiên tri về sự cứu chuộc Y-sơ-ra-ên, và Ngài sẽ làm thành lời tiên tri này qua vị vua Sy-ri xứ Ba-tư. Đối với một Đức Chúa Trời như thế này, tất cả mọi điều chúng ta có thể làm là có đức tin nơi Ngài và vâng lời Ngài.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển Ngài đã ban cho con, bởi Ngài đã thấy hết cả lịch sử của thế giới.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 22-24

Bình Luận:

You may also like