Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sự Khích Lệ Dâng Hiến Rời Rộng

Ngày 13 – Sự Khích Lệ Dâng Hiến Rời Rộng

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 8:1-15

1 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các Hội Thánh Ma-xê-đô-ni-a. 2 Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 3 Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa, 4 và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ. 5 Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi; vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 6 Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện nầy ở giữa anh em như anh ấy đã bắt đầu làm.

7 Vậy thì, như anh em đã vượt trội trong mọi việc: Đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành, và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện nầy. 8 Tôi nói điều nầy không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của những người khác để xem lòng yêu thương của anh em chân thành đến mức nào. 9 Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. 10 Tôi góp ý về vấn đề nầy, đó là một ý kiến có ích cho anh em: vì từ năm trước, anh em không chỉ là những người đầu tiên thực hiện điều nầy mà còn ước muốn thực hiện nữa. 11 Vậy, bây giờ hãy hoàn tất điều nầy đi để ước muốn của anh em được đáp ứng bằng cách làm trọn điều nầy theo khả năng của anh em. 12 Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận, dựa trên điều họ có chứ không dựa trên điều họ không có. 13 Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. 14 Lúc nầy anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu; để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em lúc túng thiếu. Như vậy là công bằng. 15 Như có lời chép rằng: “Kẻ thu nhiều cũng không dư, người thu ít cũng chẳng thiếu.”   

Suy ngẫm

C.2–5 Ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc người Ma-xê-đoan đã dâng hiến, dẫu rằng họ nghèo. Điều khiến Phao-lô ngạc nhiên đó là người Ma-xê-đoan dâng chính mình trước tiên cho Chúa và sau đó… cho chúng ta, họ đã dâng không chỉ tiền bạc, mà còn cả bất cứ sự trợ giúp cá nhân nào đối với Phao-lô. Sự vui mừng của họ “tuôn trào” trong việc dâng hiến của cải.

C.1-8 Phao-lô nói về Hội Thánh ở Ma-xê-đoan đã dâng “của cải với sự hào phóng”, thậm chí khi họ đang ở trong “sự thử thách hoạn nạn khắc nghiệt”. Họ dâng những của lễ cho Chúa để cứu những người anh em Do Thái, khi Phao-lô khuyên họ dâng cho những Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem, bởi họ trước tiên đã dâng chính mình cho Chúa (c.1-5). Lý do Phao-lô đề cập đến sự dâng hiến của những Hội Thánh ở Ma-xê-đoan là do Hội Thánh Cô-rinh-tô chưa thể hoàn tất được việc dâng hiến đã hoạch định cách đó một năm. Phao-lô nài xin Hội Thánh Cô-rinh-tô hoàn thành việc dâng hiến để cứu giúp. Ông cũng xin Hội Thánh Cô-rinh-tô đừng trù trừ trong việc dâng hiến rời rộng, bởi vì họ đã nhận được nhiều ân điển (c.6-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Trong một hội thánh nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, chắc hẳn có sự dâng hiến chân thành để phục vụ lẫn nhau một cách hào phóng. Điều này đúng vì sự quá mất cân đối trong các vấn đề tài chính trong một cộng đồng có thể là điểm xuất phát đối với sự mất hài hòa và việc phân chia. Khi  bạn có thê đáp ứng sự thiếu thốn của những người nghèo từ sự dư dật của mình, thì sự cân bằng có thể được phục hồi. Hãy chia sẻ một cách tích cực với những người khác như một người cai quản tốt các thứ của cải.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con phục vụ những người khó khăn để tất cả chúng con có thể vui hưởng cuộc sống sung mãn trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Các Vua 18-20

Bình Luận:

You may also like