Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Chức Vụ Giảng Hòa

Ngày 10 – Chức Vụ Giảng Hòa

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 5:11-21

11 Bởi vậy, do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố thuyết phục những người khác. Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi, và tôi hi vọng lương tâm anh em cũng biết rõ chúng tôi. 12 Chúng tôi không tự đề cao mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể đối đáp lại những người chỉ tự hào về vẻ bề ngoài, chứ không phải trong tâm hồn. 13 Vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, ấy là vì Đức Chúa Trời; nếu chúng tôi có điềm tĩnh, ấy là vì anh em. 14 Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. 15 Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. 16 Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 19 Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. 20 Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm

C.14–15 Một người đã chết cho mọi người, vì thế mọi người đều đã chết. Qua sự chết của Đấng Christ, sự chết đoán phạt vì tội lỗi (xem Sáng Thế ký 2:17) đã được trả cho những người tin cậy nơi Ngài (xem Rô-ma 3:21-26; 5:6-8; 1 Cô-rinh-tô 15:3; Ga-la-ti 3:13), và Đức Chúa Trời kể đời sống cũ đã kết thúc, vì thế giải phóng họ ra khỏi bất cứ lời công bố đoán phạt trong tương lai.

C.17 Tạo vật mới. Sự cứu chuộc một dân tộc, được ảnh hưởng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và sự chết của Đấng Christ, là khởi đầu của một tạo vật mới đã định sẽ đến trong thời đại gian ác này. Tạo vật mới này cũng là sự bắt đầu của sự phục hồi cuối cùng của Y-sơ-ra-ên khỏi sự đoán phạt đi lưu đày đến từ Đức Chúa Trời.

C.13-20 Ở trong tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ, Phao-lô trải nghiệm sức mạnh tình thương của Ngài, và nhờ điều này ông có thể thực hiện chức vụ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của hội thánh Cô-rinh-tô. Ông làm việc này một cách chân thật và trung tín, không phải vì lợi riêng của ông (c.13-15). Phao-lô nói rằng bởi sự hy sinh của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm hòa với những người đã có thời là kẻ thù. Vì thế, các Cơ-Đốc nhân, những người đã được làm hòa với Đức Chúa Trời, bằng cách đến với Ngài qua thập tự giá của Chúa Jêsus, cũng phải rao truyền Phúc âm của thập tự giá để những người khác cũng có thể được làm hòa với Đức Chúa Trời (c.16-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Giống như Phao-lô, những người được cầm giữ bởi tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ, không còn sống vì họ nữa, nhưng vâng theo mạng lệnh sống vì Đấng Christ. Hãy lắng nghe xem tình yêu thương của Ngài bảo bạn làm gì ngày hôm nay. Sau đó hãy vâng theo Đấng Christ như tình yêu thương của Ngài thúc đẩy bạn.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con thực hiện chức vụ giảng hòa như một người đã nhận tình yêu thương của Chúa Jêsus và đã được làm hòa với Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Các Vua 8-10

Bình Luận:

You may also like