Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Chúa Jêsus, Cây Nho Thật

Ngày 16 – Chúa Jêsus, Cây Nho Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 15:1-17

1 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2 Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. 3 Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con. 4 Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. 5 Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. 6 Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy. 7 Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. 8 Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ Ta. 9 Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. 10 Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. 11 Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. 13 Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. 14 Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. 15 Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta. 16 Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. 17 Ta truyền dạy điều nầy cho các con để các con yêu thương nhau.

Suy ngẫm

C.6 “Hễ ai không cứ ở trong Ta” là một người vô tín, không có đức tin cá nhân trong Đấng Christ. Câu này lặp lại câu trong Ê-xê-chi-ên 15:1-8, nơi mà một cây nho không sinh trái được, thì  nó chẳng tốt để dùng được vào việc gì mà chỉ dùng cho lửa (xem Hê-bơ-rơ 6:7-8).

Lửa là một biểu tượng của Kinh Thánh và phổ biến của dân Do Thái cho sự đoán xét thánh (Ê-sai 30:27, Ma-thi-ơ 3:12). Một số người đã dùng “lửa” này để hàm ý về sự mất phần thưởng đối với những người tin thật, không phải là sự đoán xét đời đời cho những kẻ vô tín nhưng điều này cũng không hợp với hình ảnh của các nhánh cây hoàn toàn bị thiêu trong lửa.

C.1-9 Chúa Jêsus giải thích mối quan hệ của Ngài với các môn đồ Ngài bằng cách dùng sự so sánh giữa cây nho và nhánh nho và Ngài còn đi xa hơn để dạy dỗ họ kiểu thái độ nào mà họ phải có trong mối quan hệ với Ngài. Họ phải cứ ở trong Chúa Jêsus để sinh nhiều trái để Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao. Tuy nhiên, nếu họ không cứ ở trong Chúa Jêsus thì họ sẽ không sinh trái và giống như nhánh cây chết, họ sẽ phải bị cắt bỏ và đốt trong lửa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người được hiệp một với Chúa Jêsus thì không sợ hãi trong bất kỳ hoàn cảnh nào và chỉ phụ thuộc vào Lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện để họ được cung ứng sức lực lớn hơn. Họ không cố sinh trái bằng khả năng và nỗ lực riêng của họ. Cứ ở trong Lời và cầu nguyện rằng bạn sẽ sinh trái, không phải bằng sức riêng của bạn mà bằng quyền năng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để con sinh trái bằng sức của Ngài chứ không phải sức của con và xin hãy để con cứ ở trong Lời Ngài mãi mãi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 8-10

Bình Luận:

You may also like