Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Món Quà Từ Cha

Ngày 15 – Món Quà Từ Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 14:25-31

25 Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. 26 Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. 27 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. 28 Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu mến Ta thì nên vui mừng vì Ta đi về với Cha, bởi Cha cao trọng hơn Ta. 29 Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin. 30 Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta, 31 nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.”

Suy ngẫm

C.28 Khi nói Cha cao trọng hơn Ta, Chúa Jêsus có ý là Cha là một Đấng đã sai xuống và chỉ huy là “cao trọng hơn” (trong thẩm quyền và cương vị lãnh đạo) hơn Con. Nhưng điều này không có nghĩa là Chúa Jêsus thấp hơn về bản thể Ngài và bản chất Cha, như câu 1:1, 10:30 và 20:28 cũng chỉ ra một cách rõ ràng.

C.30 Sa-tan đang đến và điều này là lý do tại sao trong thời gian ngắn, Chúa Jêsus không nói nhiều với họ nữa. Nhưng Chúa Jesus không khuất phục Sa-tan vì Sa-tan không có quyền gì trên Chúa Jêsus. Sa-tan không thể ép buộc Chúa Jêsus làm bất cứ chuyện gì, mà chính Chúa Jêsus tự nguyện phó mình cho sự khổ nạn sắp đến vì vâng lời Cha Ngài.

C.25-26 Theo lời thỉnh cầu của Chúa Jêsus thì Cha sẽ gửi xuống cho các môn đồ Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ nhắc cho họ nhớ mọi điều mà Chúa Jêsus đã phán với họ và sẽ tiếp tục dạy dỗ họ. Chúa Jêsus đã ban cho các môn đồ đang hoảng sợ và bất an của Ngài sự bình an. Sự bình an mà Chúa Jêsus ban không giống như sự bình an mà thế gian cho.

C.27-31 Sự bình an của thế gian cho có thể tan biến hoặc trở nên yếu đi, nhưng sự bình an mà Chúa Jêsus ban sẽ tồn tại đời đời. Tất nhiên, sự bình an này có thể bị Sa-tan, Kẻ Cai Trị thế gian này thách thức. Tuy nhiên, các môn đồ không cần phải sợ hãi Sa-tan, vì Đức Chúa Trời quyền năng hơn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sa-tan, Kẻ Cai Trị thế gian không có quyền trên Chúa Jêsus. Sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá không phải vì kẻ cai trị thế gian này mạnh hơn, mà vì Đức Chúa Trời đã dùng quyền lực của chúng như một công cụ để cứu thế gian qua thập tự giá. Hãy luôn luôn nương tựa vào Đức Chúa Trời và hãy tin rằng  không có quyền lực nào trên thế gian này có thể ngăn cản các công việc của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để con là một công cụ bình an để con có thể chia sẻ sự bình an mà Ngài ban cho chúng con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sa-mu-ên 4-7

Bình Luận:

You may also like