Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sự Trở Về Của Chúa Jêsus

Ngày 14 – Sự Trở Về Của Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 14:15-24

15 “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. 16 Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, 17 tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. 18 Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. 19 Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con. 21 Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.” 22 Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, thưa rằng: “Thưa Chúa, vì sao Chúa sẽ bày tỏ chính mình cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?” 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người. 24 Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ các lời Ta. Những lời các con nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta đến.

Suy ngẫm

C.17 Thần của Chân Lý…vì Ngài đang ở trong các con và sẽ ở trong các con. Điều này không có nghĩa là Thánh Linh của Đức Chúa Trời chẳng làm việc gì trong vòng các tín đồ từ trước đến bây giờ, mà đúng ra, Đức Thánh Linh “sẽ ở trong bạn” trong một ý nghĩa mới và quyền năng hơn sau Lễ Ngũ Tuần.

C.18 Ta sẽ đến với các con nghĩa là Chúa Jêsus sẽ hiện ra cho các môn đồ sau khi sống lại. Một số người dịch đã làm sáng tỏ điều này như là sự liên quan đến sự đến của Đức Thánh Linh mà Chúa Jêsus đã hứa, nhưng cả Chúa Jêsus và Giăng luôn luôn dùng cách diễn đạt rõ ràng trong việc khẳng định mối quan hệ rõ ràng giữa Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh.

C.16-19 Chúa Jêsus phán rằng Đức Chúa Trời sẽ sai một Đấng Giúp Đỡ khác, là Đức Thánh Linh cho các môn đồ, để ở với họ đời đời. Nói cách khác, Chúa Jêsus sẽ trở lại, vì Đức Thánh Linh là Thần của Chúa Jêsus. Thế gian sẽ không thấy Chúa Jêsus quay lại trong cương vị của Đức Thánh Linh,  nhưng các môn đồ sẽ thấy Ngài qua Đức Thánh Linh.

C.15, 20-21 Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus và các môn đồ sẽ làm nên một sự hiệp nhất cả thể qua Đức Thánh Linh. Nhưng những mối quan hệ như thế không đến một cách dễ dàng, chỉ đến với những người tuân theo mạng lệnh Ngài mà thôi. Đây là lí do sứ điệp hôm nay bắt đầu với sự kêu gọi của Chúa Jêsus “hãy giữ các điều răn Ta”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đối với những người yêu Đức Chúa Trời thật sự,  thì các điều răn của Ngài không phải là nặng nề (I Giăng 5:3). Bạn yêu Jêsus nhiều như thế nào? Có nhiều bằng việc bạn tìm thấy niềm vui qua sự an ủi của Lời Ngài, tìm thấy niềm vui trong các mạng lệnh Ngài để yêu người lân cận như mình không?

Cầu nguyện: Qua Đức Thánh Linh Ngài, xin hãy dẫn dắt con để con có thể giữ các điều răn của Chúa Jêsus một cách hết lòng.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like