Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Con Đường Để Đến Với Cha

Ngày 13 – Con Đường Để Đến Với Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 14:1-14

1 “Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? 3 Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. 4 Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” 5 Thô-ma nói: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?” 6 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. 7 Nếu các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài.”

8 Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.” 9 Đức Chúa Jêsus đáp: “Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10 Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. 11 Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. 12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha. 13 Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14 Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Suy ngẫm

C.8-9 Rõ ràng Phi-líp hỏi về dung mạo của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Môi-se cũng hỏi và được ban cho khải tượng nhất định về vinh quang của Đức Chúa Trời (Xuất Ai-cập ký 33:18, 24:10). Ê-sai cũng thế, ông đã nhận được một khải tượng của Đức Chúa Trời (Ê-sai 6:1). Chúa Jêsus là sự ứng nghiệm lớn hơn những sự kiện giới hạn này trong Cựu Ước.

Khi giữ sự dạy dỗ ở Cựu Ước, Chúa Jêsus đã từ chối khả năng về một khải tượng trực tiếp từ Đức Chúa Trời, tuy vậy, Ngài đã đưa ra một sự quả quyết gây ngạc nhiên là ai đã thấy Ngài là đã thấy Cha. Lời yêu cầu của Phi-líp thể hiện rằng ông vẫn chưa hiểu điều Chúa Jêsus nói, cụ thể là “chỉ Cha”.

C.1-7 Chúa Jêsus đã khích lệ các môn đồ Ngài, những người đang bối rối vì Ngài bảo rằng Ngài sắp rời họ, rằng trong khi Ngài đi, Ngài sẽ chuẩn bị một nơi cho họ và Ngài sẽ trở lại để dẫn dắt họ. Điều này có nghĩa là qua sự chết của Chúa Jêsus vì tội lỗi của mọi người, thì tất cả những người tin Ngài có thể được vào Vương Quốc Đức Chúa Trời (c.1-3). Khi Chúa Jêsus bảo rằng họ biết “đường” Ngài sẽ đi, Thô-ma nói là ông không biết “đường” cũng không biết Chúa Jêsus đi đâu. Nhưng Chúa Jesus trả lời rằng Ngài là “con đường duy nhất” để đến với Đức Chúa Trời (c.4-7).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Phần lớn các môn đồ giữ yên lặng dù là họ không hiểu Chúa Jêsus đang nói về điều gì. Nhưng Thô-ma và Phi-líp đã bày tỏ một cách trung thực với điều họ không hiểu và cuối cùng đã tìm ra câu trả lời. Khi học Kinh Thánh, có Lời Chúa nào mà bạn không hiểu không? Hãy phụ thuộc vào Đức Thánh Linh, hãy cầu nguyện hết lòng và hỏi các anh chị em trong hội thánh và các mục sư giúp đỡ.

Cầu nguyện: Dù con đang sống trên thế gian này nhưng xin hãy giúp con giữ lòng của con gần với Ngài hơn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ru-tơ 1-4

Bình Luận:

You may also like