Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Chết Của Một Người Vì Mọi Người

Ngày 08 – Sự Chết Của Một Người Vì Mọi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 12:20-36

  20 Lúc ấy, trong số những người đi lên thờ phượng vào dịp lễ có vài người Hi Lạp. 21 Những người nầy đến với Phi-líp, người ở thành Bết-sai-đa thuộc miền Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jêsus.” 22 Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jêsus. 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. 24 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. 25 Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người. 27 Bây giờ linh hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói gì đây? ‘Cha ơi, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. 28 Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Cha!’” Lúc ấy có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” 29 Đoàn người đứng tại đó nghe được tiếng ấy thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Một số khác lại bảo: “Ấy là một thiên sứ nói chuyện với Ngài.” 30 Đức Chúa Jêsus nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy vang ra đâu, nhưng vì các ngươi. 31 Bây giờ là lúc thế gian bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị truất phế. 32 Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” 33 Ngài nói vậy để chỉ cho thấy Ngài sẽ chết cách nào. 34 Đoàn dân thưa rằng: “Chúng tôi có nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Thế sao Thầy nói Con Người phải được treo lên? Vậy Con Người nầy là ai?” 35 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn có ánh sáng, e bóng tối thình lình phủ vây các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36 Trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của ánh sáng.” Sau khi nói như vậy, Đức Chúa Jêsus đi, và tránh khỏi họ.

Suy ngẫm

C.23-26 Chúa Jêsus phán rằng đúng như sự chết của một hạt lúa mì trên đất sẽ sinh ra nhiều hạt khác thì sự chết của Ngài trên thập tự giá sẽ sinh ra nhiều trái của sự cứu rỗi. Nguyên tắc vể một hạt lúa mì phải được áp dụng cho các môn đồ của Chúa Jêsus và cho những người dâng đời sống của họ giống như một hạt lúa mì, Đức Chúa Trời sẽ tôn quý họ.

C.27-31 Chúa Jêsus đau đớn nhận ra rằng thập tự giá có nghĩa là khổ hình và sự chết, nhưng Ngài không tránh con đường này vì Ngài biết rằng con đường vinh quang sẽ tỏ ra danh của Đức Chúa Trời và cũng là con đường của sự cứu rỗi cho toàn nhân loại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Việc theo Chúa Jêsus có nghĩa là  bạn sẽ dự phần vào cuộc đời của Ngài. Nói cách khác, giống như hạt lúa mì, chúng ta phải bị rải ra trên mặt đất và phải chết đi. Trước tiên, hãy cố gắng hi sinh những lợi ích và an toàn của bạn. Rồi hãy tận hiến chính mình cho những người lân cận của bạn.

C.29 Đoàn người… nói đó là tiếng sấm. Các sự kiện có kết quả đời đời đang xảy ra trong những lĩnh vực thuộc linh vô hình, nhưng khi việc những người vô tín thấy hoặc nghe một sự bày tỏ của chúng (thậm chí chính giọng nói của Đức Chúa Trời phán từ hiên đàng), thì họ cũng hiểu sai chúng như là những sự kiện thiên nhiên, chỉ ra sự mù lòa thuộc linh của họ.

Kẻ cai trị thế gian sẽ bị truất phế trong tình trạng sa ngã tội lỗi là Sa-tan (14:30, 16:11, I Giăng 5:19). Giờ đây tại thập tự giá, Ma quỷ sẽ bị quăng xuống, đó chính là sự thất bại hoàn toàn. Chiến thắng của Chúa Jêsus trên Sa-tan trong sự chết và sự sống lại của Ngài là nền tảng cho chiến thắng chung cuộc trong sự hoàn thành (Khải Huyền 20:10). .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để con học và thực hành tình yêu thương của Chúa Jêsus để người lân cận của con có thể sống qua sự hy sinh của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 9-10

Bình Luận:

You may also like