Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Thế Thì Tại Sao Các Ngươi Lại Kết Tội Ta?

Ngày 02 – Thế Thì Tại Sao Các Ngươi Lại Kết Tội Ta?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 10:22-42

22 Khi ấy tại thành Giê-ru-sa-lem có lễ kỷ niệm Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông, 23 Đức Chúa Jêsus đang đi trong khuôn viên đền thờ, dưới hành lang Sa-lô-môn thì 24 những người Do Thái vây quanh Ngài và hỏi: “Thầy để chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Nếu Thầy là Đấng Christ thì hãy nói rõ cho chúng tôi đi.” 25 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã nói cho các ngươi rồi nhưng các ngươi không tin; những việc Ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho Ta. 26 Nhưng các ngươi không tin, vì các ngươi không phải là chiên của Ta. 27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. 28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. 29 Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.”

31 Những người Do Thái lại nhặt đá để ném Ngài. 32 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Ta đã bày tỏ cho các ngươi nhiều việc tốt đẹp từ Cha. Vậy, vì cớ gì mà các ngươi ném đá Ta?” 33 Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi không ném đá ông vì một việc tốt đẹp, nhưng vì lời phạm thượng; bởi ông là con người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời.” 34 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Chẳng phải trong luật pháp của các ngươi có chép: ‘Ta đã nói các ngươi là thần,’ hay sao? 35 Nếu luật pháp gọi những người nhận được lời của Đức Chúa Trời là thần, và lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được 36 thì Ta đây, Đấng được Cha biệt ra thánh và sai đến thế gian, tại sao các ngươi lại bảo Ta phạm thượng, khi Ta nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời’? 37 Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta thì các người đừng tin Ta. 38 Còn nếu Ta làm thì dù các ngươi không tin Ta, hãy tin các công việc của Ta, để các ngươi có thể biết và hiểu rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha.” 39 Họ lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ.

40 Đức Chúa Jêsus lại đi qua bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm báp-têm đầu tiên, và ở lại đó. 41 Nhiều người đến với Ngài. Họ nói rằng: “Giăng không làm dấu lạ nào, nhưng tất cả những điều Giăng nói về người nầy đều là thật.” 42 Tại đó có nhiều người tin Ngài.        

Suy ngẫm

C.35 “Lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ được”. Chúa Jêsus đang dựa vào chỉ một từ “các thần” ở trong Cựu Ước cho lập luận của Ngài. Khi Ngài nói rằng “Kinh thánh không thể huỷ bỏ được”, Ngài ngụ ý rằng mọi lời riêng lẻ trong Kinh Thánh hoàn toàn là chân lý và đáng tin cậy. Kẻ thù của Ngài không tán thành với quan điểm này về Kinh Thánh.

C.36 Sự đề cập đến việc Chúa Jêsus được biệt ra thánh vì sứ mệnh của Ngài lặp lại ngôn ngữ của Cựu Ước liên quan đến những người được bổ nhiệm vào một chức vụ, chẳng hạn như Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 1:5) hay các thầy tế lễ thời A-rôn (Xuất Ai-cập ký 28:41, 40:13, Lê-vi ký 8:30 10:37-38). Vì các công việc của Chúa Jêsus như là những bằng chứng cho thần tính của Ngài.

C.30-38 Khi Chúa Jêsus bày tỏ rằng Ngài với Đức Chúa Trời là bình đẳng thì người Do thái cố ném đá Ngài. Người Do thái, những kẻ liên tục kết án Chúa Jêsus vì phạm thượng để họ có thể giết Ngài (c.5:18, 8:59) cuối cũng đã nhận được sự tuyên bố dứt khoát và nghe được đức tin. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã trích dẫn Cựu Ước, xác nhận rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời và nói với người Do Thái rằng họ không cần phải tin Ngài nếu công việc của Ngài không phải từ Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người Do Thái đã thốt ra những lời phạm thượng với Đức Chúa Trời bằng việc không thừa nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Tương tự như thế, chúng ta cũng thốt ra lời phạm thượng với Đức Chúa Trời bằng việc thay thế Ngài bằng những mối bận tâm của thế gian, như tiền bạc, sự thành công và những sự vui thích của lòng chúng ta. Chúng ta hãy để Đức Chúa Trời là mối quan tâm tốt nhất và cao nhất trong lòng chúng ta, bằng việc thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tốt hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, xin hãy giúp con từ bỏ mọi mối bận tâm của thế gian để con chỉ tập trung vào Ngài mà thôi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 11-13

Bình Luận:

You may also like