Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sứ Điệp Đoán Xét Đến Từ Tấm Lòng

Ngày 21 – Sứ Điệp Đoán Xét Đến Từ Tấm Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê 1:1-16

1 Lời của Đức Giê-hô-va phán với Mi-chê, người Mô-rê-sết trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, qua những điều người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. 2 Hỡi tất cả các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật trên đất, hãy lắng tai! Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, Nguyện xin Chúa làm chứng chống lại các ngươi! 3 Vì kìa, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài ngự xuống và đạp trên các nơi cao của đất. 4 Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các thung lũng sẽ nứt ra như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. 5 Tất cả điều đó là do sự vi phạm của Gia-cốp và vì tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự vi phạm của Gia-cốp là gì? Chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao? 6 Vì thế, Ta sẽ khiến Sa-ma-ri như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho và Ta sẽ đổ gạch đá của nó xuống thung lũng, khiến những nền nhà phơi trần ra.

7 Tất cả tượng chạm nó sẽ bị đập bể, tất cả của dâng nó sẽ bị đốt trong lửa; Và Ta sẽ hủy phá tất cả thần tượng nó. Vì nó thu góp những của lễ từ tiền công của gái mại dâm; Cho nên, những của lễ đó sẽ lại được dùng làm tiền công cho gái mại dâm khác. 8 Vì lý do đó, tôi sẽ khóc lóc và thở than, cởi trần và đi chân đất; Tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim cú. 9 Vì vết thương của nó không thể chữa được; Nó cũng lan ra đến Giu-đa, đến tận cửa của dân tộc tôi, tức là đến Giê-ru-sa-lem 10 Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gát! Đừng khóc lóc gì cả! Tại Bết Lê-áp-ra, hãy lăn lóc trong bụi đất. 11 Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy ở trần truồng chịu xấu hổ mà đi qua! Dân cư Xa-a-nan không bước ra. Người Bết-hê-xen khóc than làm cho các ngươi mất chỗ nương tựa. 12 Dân cư Ma-rốt nóng lòng mà trông đợi phước lành, vì tai vạ từ Đức Giê-hô-va giáng xuống đã đến cổng của Giê-ru-sa-lem. 13 Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe! Chính ngươi đã bắt đầu làm cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Y-sơ-ra-ên đã thấy trong ngươi. 14 Vì thế, ngươi sẽ tặng quà tiễn biệt Mô-rê-sết Gát! Các nhà của thành Ạc-xíp sẽ lừa dối các vua Y-sơ-ra-ên. 15 Hỡi dân cư Ma-rê-sa, Ta sẽ đem một kẻ chinh phục các ngươi đến trên các ngươi; Vinh quang của Y-sơ-ra-ên sẽ đến A-đu-lam. 16 Hãy làm hói đầu và cạo trọc đầu, vì con cái mà ngươi ưa thích; Phải, hãy làm cho ngươi hói như chim ưng, vì họ đều bị bắt lưu đày khỏi ngươi!

Suy ngẫm

C.2-7 Sự sửa phạt trên Sa-ma-ri. Việc đến của Chúa và lý do Ngài hiện đến (c.2-5a) được tiếp theo bằng những hỏi tu từ của Chúa (c.5b-7). Việc làm lại cõi tạo vật (c.4) dự đoán sự làm mới lại Sa-ma-ri (c.6-7).

C.1-16 Vào thời đó Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng ở bên ngoài, nhưng ở bên trong thì thối nát. Mi-chê đã so sánh người dân Y-sơ-ra-ên suy đồi, những người đã thờ lạy hình tượng cùng với các kỹ nữ và ông đã kêu lên khi nhìn thấy Y-sơ-ra-ên trở nên sa đọa đến thế trong cách này. Những giọt nước mắt và những tiếng kêu khóc của ông là tình cảm của Đức Chúa Trời dành cho Y-sơ-ra-ên. Mi-chê là người duy nhất biết về tấm lòng tan vỡ của Đức Chúa Trời, trong khi tất cả mọi người khác cứ bình thản phạm tội lỗi (từ “Ta” trong câu 6 là Đức Chúa Trời, còn “tôi” trong câu 8 là Mi-chê). Một tiên tri chân thật biết tấm lòng của Đức Chúa Trời và là người dũng cảm chỉ ra tội lỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi tấm lòng của con người, đáng lý là phải dành cho Đức Chúa Trời, lại đi theo những sự ngu ngốc của thế gian (thần tượng), thì tấm lòng của Đức Chúa Trời tan vỡ. Nhưng hầu hết mọi người không hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời và cứ tiếp tục đời sống tội lỗi. Chúng ta cần nhận thức loại việc nào làm tổn thương Đức Chúa Trời, cầu nguyện và làm việc để những việc đó biến mất khỏi đời sống của chúng ta và xã hội chúng ta.

Cầu nguyện: Con muốn trở nên một người không làm tổn thương Đức Chúa Trời, nhưng mang đến cho Ngài sự vui mừng.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 15-17

Bình Luận:

You may also like