Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Chúa Bật Đèn Của Tôi Lên

Ngày 19 – Chúa Bật Đèn Của Tôi Lên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 18:16-29

16 Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm con, rút con ra khỏi nước sâu. 17 Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh, khỏi kẻ ghét con; Vì chúng mạnh hơn con gấp bội. 18 Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. 19 Ngài đem con ra nơi khoảng khoát, giải cứu con vì Ngài yêu thích con.

20 Đức Giê-hô-va đã ban thưởng cho con theo sự công chính của con, báo trả cho con theo sự trong sạch của tay con. 21 Vì con đã tuân theo đường lối Đức Giê-hô-va, không làm điều ác mà từ bỏ Đức Chúa Trời của con. 22 Vì mọi mệnh lệnh Ngài đều ở trước mặt con, và luật lệ Ngài con nào dám bỏ.

23 Con sống trọn vẹn trước mặt Ngài và giữ mình khỏi điều ác. 24 Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo cho con tùy sự công chính của con, thưởng cho con theo sự thánh sạch của tay con trước mắt Ngài.

25 Ai trung tín, Chúa sẽ tỏ mình thành tín; Ai trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn.

26 Ai thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch; Còn ai mưu mẹo, Chúa sẽ tỏ mình khôn ngoan.

27 Chúa cứu người khiêm nhường nhưng hạ kẻ có mắt tự cao xuống.

28 Chúa thắp sáng đèn của con; Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con.

29 Nhờ Ngài con xông thẳng vào quân địch, cậy Đức Chúa Trời, con sẽ vượt khỏi tường thành.

Suy ngẫm

C.20-30 Sự công bố về sự trung tín của Đa-vít. Trong những câu này Đa-vít công bố rằng ông đã trung tín giữ các cách của Chúa (c.21), và như vậy Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho ông (c.20, 24). Điều này có thể được hiểu như là sự công bình riêng, nếu không nhờ hai dữ kiện.

Trước tiên, bài ca này đến từ II Sa-mu-ên, là sách đơn sơ về tội lỗi của Đa-vít; thứ hai, các cách, những luật lệ, đạo luật của Chúa (Thi thiên 18:22) bao gồm những sự cung ứng để nhận được sự tha thứ tội lỗi. Như vậy, lời công bố của câu 21, Tôi…chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi, làm rõ tất cả bằng cách nói rằng ông đã bám chắc đời sống đức tin.

C.16-24 Tác giả Thi thiên đã sống bằng cách luôn luôn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời ở trước ông và cẩn thận để không sa vào sự phạm tội. Sau đó ông xưng nhận rằng đây là cách để được Đức Chúa Trời ban thưởng và ban phước. Không phải tác giả Thi thiên cố gắng khoe khoang về mình, nhưng là khoe về sự thành tín và sự chân thật của Đức Chúa Trời. Lí do của điều này là bởi vì bạn không thể được cứu chuộc bởi sự công bình của mình mà không có sự thành tín của Đức Chúa Trời.

C.28-29 Đức Chúa Trời cứu và nâng đỡ những người bị áp bức và bị đối xử bất công, nhưng Ngài hạ những kẻ kiêu ngạo xuống. Đây là cách Đức Chúa Trời giúp đỡ tác giả Thi thiên, người đã bước đi trong bóng của sự chết, bằng cách bật sáng một ngọn đèn và cho sự sáng soi trong sự tối tăm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tác giả Thi thiên ngợi khen sự thành tín của Đức Chúa Trời. Lí do ông có thể ngợi khen sự thành tín của Đức Chúa Trời bởi vì ông đã sống một đời sống công bình. Nếu chúng ta sống trong sự gian ác, thì khi đó sự thành tín của Đức Chúa Trời sẽ trở thành điều gì đó khiến chúng ta phải sợ hãi. Đời sống của bạn hiện như thế nào?

C­­­­­ầu nguyện: Con muốn sống một đời sống công bình và ngợi khen sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 8-10

Bình Luận:

You may also like