Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Hiểu Sai Về Bổn Tính Của Chúa Jêsus

Ngày 21 – Sự Hiểu Sai Về Bổn Tính Của Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 7:14-24

14 Vào giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đi lên đền thờ và dạy dỗ. 15 Những người Do Thái rất kinh ngạc nói rằng: “Người nầy chưa từng học, làm sao lại biết được Kinh Thánh?” 16 Đức Chúa Jêsus đáp: “Đạo lý của Ta không phải của riêng Ta, nhưng của Đấng đã sai Ta đến. 17 Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay Ta tự nói theo ý mình. 18 Người nào tự nói theo ý mình thì tìm vinh quang cho riêng mình, còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình là người chân thật, trong người ấy không có điều gì bất chính. 19 Chẳng phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết Ta?” 20 Dân chúng trả lời: “Ông bị quỷ ám rồi! Nào có ai tìm giết ông đâu?” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. 22 Môi-se đã ban bố luật cắt bì cho các ngươi (thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ), và các ngươi cắt bì cho người nam trong ngày sa-bát. 23 Nếu người nam phải chịu cắt bì trong ngày sa-bát để khỏi phạm luật Môi-se thì sao các ngươi lại nổi giận khi Ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày sa-bát? 24 Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính.”

SUY GẪM

C.15 “Người Do Thái” có thể bao gồm cả đám đông người Giu-đa và các nhà chức trách Do Thái. Chúa Jêsus không được chính thức đào tạo như các thầy thông giáo. Ngài chưa bao giờ đi học (các môn đệ Ngài cũng vậy, Công vụ 4:13), nhưng sự giảng dạy và thẩm quyền đến từ Chúa Cha (Giăng 7:16, 8:28; xem Ma-thi-ơ 5:21; 7:28-29).

C.22 Điều này nhắc lại Sáng Thế Ký17:9-14 (cha, tức là, Áp-ra-ham), Xuất Ai Cập Ký 12:44, 48-49, và Lê-vi Ký 12:3 (Môi-se). Chúa Jêsus nêu lý lẽ rằng “từ việc nhỏ hơn đến việc lớn hơn”: người Do Thái cắt bì cho nam giới vào ngày mồng tám, thậm chí nếu đó ngày rơi vào ngày Sa-bát (vấn đề”nhỏ hơn”), nếu việc”hoàn thiện” một phần của cơ thể con người trong ngày Sa-bát là hợp pháp, thì sự chữa lành của toàn bộ một người còn lớn lao hơn biết bao nhiêu (vấn đề “lớn hơn”).

C.14-19 Người Do thái nghe sự dạy dỗ của Chúa Jêsus, họ kinh ngạc trước thẩm quyển dạy dỗ tuyệt vời của Ngài. Sự dạy dỗ của Chúa là từ việc nhận biết Đức Chúa Cha một cách trực tiếp và trọn vẹn. Ngài không dạy dỗ kiến thức của riêng Ngài hay vì sự chỉ dạy của ai đó mà Ngài nhận lãnh lời của Đức Chúa Trời và chia sẻ lời đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

C.22-24 Người Do thái dạy rằng việc cắt bì trong ngày Sa-bát là không vấn đề gì, nhưng mỉa mai thay, họ lại kết án Chúa Jêsus vì chữa lành một người tàn tật vào ngày Sa-bát. Chúa Jêsus bảo họ đừng chỉ xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người Do thái kinh sợ trước sự dạy dỗ của Chúa Jêsus, cho đến thời điểm ấy, họ vẫn không thấy Đức Chúa Trời sai Đấng Mê-si tới. Vì Chúa Jêsus đã không hợp với khuôn mẫu của họ về điều mà Đấng Mê-si phải như thế. Hãy chú ý đừng rơi vào sự ngu dại để rồi không thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời vì những nhận thức rập khuôn và cá nhân.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con đọc Lời của Đức Chúa Trời với một tấm lòng khiêm nhường và hiểu lời đó một cách chính xác.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like