Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Bánh Của Sự Sống

Ngày 17 – Bánh Của Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 6:30-40

30 Họ lại nói: “Thế thì, Thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? 31 Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong hoang mạc, như lời đã chép: ‘Ngài cho họ ăn bánh từ trời.’ ” 32 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. 33 Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian.” 34 Họ nói: “Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn.” 35 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát. 36 Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, mà vẫn không tin. 37 Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. 38 Vì Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. 40 Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.”

SUY GẪM

C.37 “kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.” ngụ ý rằng mọi người không bao giờ được nghĩ thế này: “Có lẽ tôi không được Chúa chọn, và do đó có thể Chúa Jêsus sẽ chối bỏ tôi khi tôi đến với Ngài.” Chúa Jêsus hứa tiếp nhận tất cả mọi người đến với Ngài và tin Ngài để được cứu rỗi. Tuy nhiên, một vài câu sau (câu 44) Chúa Jêsus tuyên bố một sự thật nghịch lý và tương ứng rằng một khi con người đến với Chúa Jêsus, họ sẽ nhận ra rằng, đứng sau quyết định sẵn sàng đến tin Chúa của họ là công việc vô hình màu nhiệm của Chúa Cha – Đấng đã kéo họ đến với Đấng Christ trong suốt thời gian qua. Xem Rô-ma 9, Ê-phê-sô 1:3-6.

C.30-40 Giống như Môi-se đã cho dân Y-sơ-ra-ên ăn bánh ma-na từ trời trong đồng vắng thì người ta cũng mong Chúa Jêsus cho đồ ăn từ trời. Họ đã mong đợi Ngài thỏa mãn nhu cầu thuộc thể của họ chứ không phải nhu cầu thuộc linh. Nhưng Chúa Jêsus đã công bố với họ rằng bánh của Đức Chúa Trời là chính Ngài. Dù chúng ta có bánh của thế gian thì chẳng bao lâu lại đói và khát. Loại bánh này không mang đến sự sống thật, nhưng Chúa Jêsus như là bánh từ trời đáp ứng một cách trọn vẹn nhu cầu đời đời cho tất cả những ai đến với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus đã chứng tỏ rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời qua nhiều phép lạ. Nhưng khi người ta thấy phép lạ của Chúa Jêsus, họ cố gắng chỉ thỏa mãn những nhu cầu thuộc thể của họ mà thôi. Điều gì là quan trọng trong đời sống của tôi? Hãy ăn năn đời sống làm việc nặng nhọc vì bánh ma-na của thế gian này và hãy tìm kiếm thức ăn từ trời mà Chúa Jêsus cung ứng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống không phải cho bản thân con nhưng cho Đức Chúa Trời và cho những người khác nữa.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 5-7

Bình Luận:

You may also like