Home Dưỡng Linh Ngày 18 – SỰ Khác Nhau Của Những Mức Độ

Ngày 18 – SỰ Khác Nhau Của Những Mức Độ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 6:41-59

41 Nhưng các người Do Thái phàn nàn về Ngài, vì Ngài nói: “Ta là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Chẳng phải người nầy là Jêsus, con của Giô-sép sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta biết cả, sao bây giờ ông ấy lại nói: ‘Ta từ trời xuống’?” 43 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Các ngươi đừng xầm xì với nhau nữa. 44 Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 45 Các sách tiên tri có chép: ‘Tất cả đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ.’ Bất cứ ai đã nghe và học nơi Cha thì đến với Ta. 46 Chưa hề có ai đã thấy Cha, ngoại trừ Đấng từ Đức Chúa Trời đến; Đấng ấy đã thấy Cha. 47 Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Ta là bánh của sự sống. 49 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong hoang mạc rồi cũng chết. 50 Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì không chết. 51 Ta là bánh sự sống từ trời xuống; nếu ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời. Bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian chính là thịt Ta.”52 Vì vậy, có cuộc tranh cãi giữa những người Do Thái với nhau. Họ nói: “Làm sao ông ta có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” 53 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết Con Người thì không có sự sống đời đời trong các ngươi đâu. 54 Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. 55 Vì thịt Ta thật là thức ăn, huyết Ta thật là thức uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy. 57 Như Cha hằng sống đã sai Ta, và Ta nhờ Ngài mà sống thể nào thì người ăn Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống thể ấy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không như bánh tổ phụ các ngươi ăn rồi chết; người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.” 59 Đức Chúa Jêsus nói những điều nầy khi đang dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um.

SUY GẪM

C.51 “bánh hằng sống”: “bánh” Chúa Jêsus ban cho trong xác thịt mình (ám chỉ đến cái chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá). Tuyên bố này của Chúa Jêsus hòa trộn cả lẽ thật vật chất và lẽ thật tâm linh. Chúa Jêsus không nói về chữ “bánh” theo nghĩa đen, nhưng Ngài nói “bánh hằng sống” thật sự theo ý nghĩa là những người tin nhận Ngài sẽ được thỏa mãn sự đói khát tâm linh của họ. Ngài trở nên “bánh” để thỏa mãn nhu cầu tâm linh bằng cách hy sinh cơ thể vật lý của Ngài trong cái chết trên thập tự giá, và theo nghĩa đó, Ngài có thể nói rằng bánh tâm linh này ở trong xác thịt của Ta.

C.41-59 Người Do thái đã hỏi Chúa làm thế nào mà Ngài lại xuống từ trời khi Ngài là con của Giô-sép và Ma-ri. Và vì những định kiến của họ mà họ tranh luận với nhau làm thế nào mà Ngài có thể ban thân thể Ngài như là đồ ăn được, họ đã không hiểu từ mang tính thuộc linh này của Chúa Jêsus. Chỉ dẫn này từ Chúa Jêsus không có nghĩa là chúng ta phải ăn thịt và uống huyết của Jêsus; điều đó có nghĩa là chúng ta phải tin rằng thịt của Chúa Jêsus sẽ bị xé, Ngài bị đổ huyết và chết trên thập tự giá. Tất cả những người Y-sơ-ra-ên đã ăn bánh Ma-na trong hoang mạc cuối cùng cũng chết, nhưng hễ ai ăn bánh của sự sống này (tin Chúa Jêsus) sẽ không chết mà có sự sống đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tin vào Chúa Jêsus là hiệp một với Chúa Jêsus cả thuộc linh lẫn thuộc thể, chứ không được giới hạn Ngài trong những nhu cầu thuộc thể của bạn. Ngài phải có ở trong lòng bạn để bạn sống hiệp một với Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy để con hoàn toàn hiệp một với Chúa Jêsus trong đời sống hằng ngày của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 8-11

Bình Luận:

You may also like