Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sự Mặc Khải Của Chúa Giê-xu Christ

Ngày 23 – Sự Mặc Khải Của Chúa Giê-xu Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 1:9-20

9 Tôi là Giăng, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Jêsus, hiện đang ở tại đảo gọi là Pát-mô, vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. 10 Vào ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa và nghe phía sau tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn 11 bảo rằng: “Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách và gửi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-xê.”

12 Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, 13 giữa những chân đèn có ai giống như Con Người mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực. 14 Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; 15 chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước. 16 Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao; từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ.

17 Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo: “Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, 18 là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ. 19 Vậy, hãy ghi chép lại những gì con đã thấy, những gì hiện có và những gì sau nầy sẽ xảy đến. 20 Đây là sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà con thấy trong tay phải Ta, và bảy chân đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.”

SUY GẪM:

C12-16. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Đấng đã cứu chuộc mọi nước (áo choàng dài đến chân Ngài, khăn vàng; Xuất 28:4) và ‘Một Đấng giống như Con Người’ (Đa-ni-ên 7:13) Đấng tiếp nhận ngôi của nước Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đoán xét toàn vũ trụ (‘mắt Ngài như ngọn lửa’, ‘miệng Ngài như thanh gươm hai lưỡi’). Ngài là cùng Đức Chúa Trời có sự vinh hiển và quyền năng. Sự thực là Chúa Giê-xu này đang đi giữa những ‘chân đèn’ (các hội thánh) và cầm bảy ngôi sao (các sứ giả của hội thánh) trong tay phải của Ngài sẽ là một sự an ủi lớn cho hội thánh bền đỗ trong lúc khổ cực. Dẫu cho hội thánh hữu hình dường như đánh mất một số ân điển của mình từ những nỗi khó khăn ở bên trong và bên ngoài hội thánh, chúng ta hãy chắc chắn sự bảo vệ của Chúa và chiến thắng chung cuộc, hãy giữ hội thánh trong sạch và vinh quang.

C18-20. Chúa Giê-xu là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ngài đã chiến thắng sự chết, sống đời đời, và cầm chía khóa của sự chết và Âm Phủ. Vì thế, hoạn nạn sẽ không hủy phá được hội thánh và quyền năng của Âm phủ sẽ không đánh bại được hội thánh. Chẳng có gì có thể chia cắt được những người tin khỏi tình yêu của Đấng Christ. Có phải Chúa của chúng ta đang cầm giữ hội thánh của chúng ta trong tay phải của Ngài không?

C9-10. Dù cho Giăng là một sứ đồ, ông đã gọi những tín hữu là ‘anh em của mình’. Đó không phải là một lối xưng hô nhàm chán. Giăng cũng là một người anh em và là một người bạn trong sự chịu khổ và trong nước trời, và ông đã bền đỗ trong hoạn nạn và đứng trong sự chịu khổ của các tín hữu vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng về Chúa Giê-xu. Trong thế hệ ấy, đó không phải là vai trò của một người phục vụ nước Đức Chúa Trời. Tôi có sống như một người anh em người thực hiện sự kêu gọi của mình vì cộng đồng và chịu khổ cùng nhau trong thế giới hoàn toàn ích kỷ này không?

Cầu nguyện: Con sẽ hầu việc Ngài mà không sợ hãi vì Chúa Giê-xu là vua của con và cầm giữ cộng đồng của con

Bình Luận:

You may also like