Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Khi Chúng Ta Đối Diện Với Nan Đề

Ngày 02 – Khi Chúng Ta Đối Diện Với Nan Đề

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 1:19-33

19 Sau đó, theo lệnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chúng ta rời Hô-rếp đi về hướng đồi núi của người A-mô-rít, xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp mà anh em đã thấy đó, rồi chúng ta đến Ca-đe Ba-nê-a. 20 Bấy giờ tôi có nói với anh em: ‘Anh em đã đến vùng đồi núi của người A-mô-rít, là đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. 21 Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban đất nầy cho anh em. Hãy đi lên, tiếp nhận sản nghiệp, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán với anh em. Đừng sợ hãi hay nản lòng.’

22 Nhưng tất cả anh em đã đến nói với tôi: ‘Chúng ta nên phái người đi trước chúng ta để do thám xứ và bảo cho chúng ta biết phải đi lên theo con đường nào và sẽ phải vào thành nào’. 23 Tôi thấy ý kiến nầy tốt nên đã chọn mười hai người trong anh em, mỗi bộ tộc một người. 24 Họ đã ra đi, và lên vùng đồi núi, rồi khi đến lòng sông cạn Ếch-côn, họ do thám xứ nầy. 25 Họ hái hoa quả xứ đó đem về cho chúng ta và báo với chúng ta: ‘Vùng đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thật là tốt đẹp.’

26 Nhưng anh em đã không muốn lên đó và chống lại mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 27 Anh em lằm bằm trong trại và nói: ‘Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên mới đem chúng ta ra khỏi Ai Cập và phó chúng ta vào tay dân A-mô-rít để tiêu diệt chúng ta. 28 Chúng ta sẽ đi đâu? Những anh em mà chúng ta sai đi do thám đã làm cho chúng ta nản lòng nhụt chí khi nói rằng: Dân đó lực lưỡng và cao lớn hơn chúng ta. Các thành thì rộng lớn, tường lũy thì cao tận trời. Ngoài ra chúng tôi còn thấy con cháu của dân A-na-kim ở đó nữa.’ 29 Nhưng tôi đã bảo anh em: ‘Đừng khiếp đảm hay sợ hãi chúng nó. 30 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là Đấng đi trước anh em, chính Ngài sẽ chiến đấu cho anh em như Ngài đã từng làm trước mắt anh em tại Ai Cập. 31 Còn trong hoang mạc, là nơi anh em thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bồng ẵm anh em như một người cha bồng ẵm con qua từng chặng đường cho đến khi tới nơi nầy.’ 32 Dù vậy, anh em vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em 33 là Đấng đi trước anh em trên mọi nẻo đường để tìm nơi cho anh em hạ trại; ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây để chỉ cho anh em con đường phải đi.

SUY GẪM:

C20-21. Ngài đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên Đất Hứa và ra lệnh cho họ hãy đi lên và chiếm nó. Sự diễn tả ‘Chúa đã ban” làm nổi bật chiến thắng trong việc tiếp quản vùng đất này (Giô-sê 8:1, 10:8). Xứ này không thể được chiếm bằng quyền lực của con người khi nó đã được ban cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài đã và đang đòi hỏi sự vâng lời.

C30-33. Đức Chúa Trời đang đi trước dân Y-sơ-ra-ên giống như cách mà Ngài đã làm tất cả mọi điều trước mắt họ. Trong đồng vắng, Đức Chúa Trời bồng ẵm và dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên như “người cha bồng ẵm con mình”. Đức Chúa Trời cũng dẫn dắt chúng ta qua đồng vắng của đời sống “như gà mái tập trung con mình lại dưới cánh’ (Lu-ca13:34). Ngài đã chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên con đường mà họ nên đi bằng trụ lửa vào ban đêm và bằng trụ mây vào ban ngày (c33). Ngài sẽ chỉ cho chúng ta nên đi theo con đường nào qua Lời và Đức Thánh Linh. Bạn có tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi nan đề không?

C22-25. Dân Y-sơ-ra-ên phái người do thám xứ Ca-na-an. Họ đã do thám xứ và có báo cáo tích cực rằng ‘xứ này thật tốt đẹp’. Điều này dường như là một nỗ lực hợp lý và nghiêm túc trước trận chiến lúc đó, nhưng nó cũng chỉ ra ý chí yếu đuối và vô tín của dân này hơn là ý định tốt của họ. Bạn có lo lắng quá nhiều và trở nên nản lòng để tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời và tấn tới không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con vâng Lời cách dạn dĩ trong những hoàn cảnh khó khăn và nương cậy nơi Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like