Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Ranh Giới Của Đất Mới

Ngày 31 – Ranh Giới Của Đất Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên  47:13-48:35

SUY GẪM:

C.48:8, 9 Đức Chúa Trời phân chia xứ giữa mười hai chi phái. Trong giữa, một vùng thánh được biệt riêng cho Đức Chúa Trời và sẽ là nơi thánh. Điều này cho chúng ta biết rằng trung tâm của Y-sơ-ra-ên được làm mới là nơi Đức Chúa Trời hứa sẽ ngự. Tại trung tâm của trời mới và đất mới sẽ là chỗ đền thờ của Đức Chúa Trời với loài người (Khải huyền 21:3).

C.48:35  Đức Chúa Trời sẽ được biết đến như Ngài vốn có. Dẫu rằng có mười hai lối vào Giê-ru-sa-lem mới, nếu không có gì trong đền thờ, thì cũng chẳng thể có được điều gì. Nhưng Đức Chúa Trời đã đặt kho báu kỳ diệu trong Y-sơ-ra-ên mới. Kho báu đó chính là Ngài. Chúa ở đó! Đây là sứ điệp cuối cùng của Ê-xê-chi-ên và là ý nghĩa của sách Ê-xê-chi-ên. Đây cũng là ý tưởng về Em-ma-nu-ên (Ê-sai 7:14). Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ nói rằng Ngài sẽ ở với chúng ta cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20).

Cầu nguyện: Do con được phép hưởng nước thiên đàng, xin hãy giúp con giữ đức tin để con có thể vui hưởng nó mãi mãi.

Bình Luận:

You may also like