Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Một Lần Nữa Trở Nên Người Gác Canh

Ngày 12 – Một Lần Nữa Trở Nên Người Gác Canh

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ê-xê-chi-ên 33:1-16

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy nói với dân tộc con và cảnh báo họ rằng: ‘Khi Ta sai gươm đến trên một đất nào và dân đất ấy chọn một người trong chúng để làm người canh gác; 3 người ấy thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để cảnh báo dân chúng. 4 Nếu ai nghe tiếng kèn mà không chịu nghe lời cảnh báo, và gươm đến bắt lấy nó thì máu của nó sẽ đổ lại trên đầu nó. 5 Vì nó đã nghe tiếng kèn mà không cảnh giác nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu nghe lời cảnh báo thì cứu được mạng sống mình. 6 Trái lại, nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn để cảnh báo dân chúng, nên gươm đến cướp mạng sống của một người nào đó thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay người canh gác.’ 7 Nầy hỡi con người, Ta đã lập con làm người canh gác cho nhà Y-sơ-ra-ên, nên hãy nghe lời từ miệng Ta và thay Ta mà cảnh cáo chúng. 8 Khi Ta phán cùng kẻ dữ rằng: ‘Hỡi kẻ dữ, ngươi chắc chắn sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con. 9 Ngược lại, nếu con đã cảnh cáo kẻ dữ phải từ bỏ đường lối xấu xa của nó mà nó không chịu từ bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó nhưng con đã giải cứu mạng sống mình. 10 Hỡi con người, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi nói: Vì sự gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi khiến chúng tôi hao mòn vì nó; làm sao chúng tôi có thể sống được?’ 11 Hãy nói với chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi hãy từ bỏ, từ bỏ đường lối xấu xa của mình đi! Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?’ 12 Về phần con, hỡi con người, hãy nói với dân tộc con rằng: Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó khi nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã một khi nó đã từ bỏ điều dữ ấy. Người công chính sẽ không nhờ sự công chính vốn có của mình mà được sống trong ngày mình phạm tội. 13 Dù Ta có nói với người công chính rằng nó chắc chắn sẽ sống, tuy nhiên, nếu nó cậy sự công chính mình mà phạm tội, thì chẳng có một việc công chính nào của nó được nhớ đến nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm. 14 Khi Ta nói với kẻ dữ rằng: ‘Ngươi chắc chắn sẽ chết!’ Nếu kẻ dữ ấy từ bỏ tội lỗi và làm điều công bình, chính trực; 15 nếu nó trả lại của cầm, hoàn trả vật nó đã cướp, bước theo lệ luật của sự sống và không phạm điều gian ác, thì chắc chắn nó sẽ sống và không chết đâu. 16 Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại để chống lại nó; nó đã làm điều công bình, chính trực, chắc chắn nó sẽ sống.


SUY GẪM:

C. 1-9  Đức Chúa Trời lại một lần nữa kêu gọi Ê-xê-chi-ên làm người gác canh. Bởi vì Ngài cố gắng ban cho dân sự một cách để ăn năn và để tìm thấy một con đường sống. Đức Chúa Trời, Đấng đã lập Ê-xê-chi-ên làm một người gác canh cho dân Y-sơ-ra-ên đang tuyệt vọng, cũng kêu gọi người gác canh trong những lúc đen tối của chúng ta. Đức Chúa Trời sai phái bạn làm người gác canh cho ai?

C. 11  Đức Chúa Trời không vui mừng vì sự chết của những người ác, nhưng Ngài muốn họ ăn năn và tiếp tục sống (18:23, 32). Sự phán xét của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào số phận, không liên quan đến những hành động của con người, nhưng nó chính là sự đáp trả lại hành động của con người. Sự ăn năn, con đường để quay trở lại, luôn luôn có thể thực hiện được. Thậm chí bây giờ cũng không muộn để quay trở lại và nhận sự cứu rỗi. Lựa chọn sự sống hay sự chết đó là việc của con người. Chúng ta hãy lắng nghe chăm chú để biết điều Đức Chúa Trời thực sự muốn.

C.12-16  Thậm chí, giả sử bạn đã sống một đời sống công bình trong quá khứ, nhưng nếu bạn quay lại với sự xấu xa, bạn sẽ phải đối diện với sự chết bởi tội lỗi  này. Vì thế, nếu bạn đã sống phạm tội, nhưng chân thành quay lại và tìm kiếm sự tha thứ, bạn sẽ lại có sự sống. Không một tội lỗi nào trong số đó bị ghi nhớ. Khi bạn ăn năn, việc xưng nhận là bạn sẽ không phạm tội nữa, trung thực đến mức độ nào?

Cầu nguyện Xin hãy giúp con hướng đôi tai mình đến sứ điệp của người gác canh, người cảnh báo con không được đi con đường của sự ác.

Bình Luận:

You may also like