Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Hôm Nay Hãy Hát Một Bài Hát

Ngày 23 – Hôm Nay Hãy Hát Một Bài Hát

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-sai 12:1-6

1 Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng:

“Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa,

Dù Ngài đã nổi giận với con,

Nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi,

Và Chúa lại an ủi con.

2 Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con;

Con sẽ tin cậy và không sợ hãi.

Vì Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh và bài ca của con,

Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con.”

3 Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi. 4 Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng:

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va,

Hãy kêu cầu danh Ngài;

Hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài!

Hãy nhắc họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao!

5 Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ;

Hãy cho cả thế giới biết rõ điều nầy!

6 Hỡi cư dân Si-ôn, hãy reo hò và lớn tiếng tung hô!

Vì Đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại,

Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên!”

SUY GẪM

Sau khi cuộc Xuất Ai-cập ngang qua Biển Đỏ của dân Y-sơ-ra-ên, dân này đã ngợi khen quyền năng đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời; dân Chúa, những người kinh nghiệm cuộc xuất hành lần thứ hai sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời với lời cảm tạ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1: Ngài dừng cơn giận của Ngài và an ủi dân sự Ngài. Qua thập tự giá của Chúa Jêsus Christ, Ngài đã quay khỏi cơn giận kinh khiếp Ngài đối với những kẻ không vâng lời và Ngài an ủi nhưng người hoà thuận với Đức Chúa Trời. Lời cảm tạ đủ là gì khi tôi đến với Đức Chúa Trời, Đấng đã cất đi cơn thịnh nộ công chính của Ngài và tuôn đổ nguồn an ủi ân điển bởi Chúa Jêsus trên tôi?

Câu 2: Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi, là sức mạnh và là bài ca của con. Bài hát này cũng là lời ngợi khen mà Y-sơ-ra-ên dâng lên Chúa sau khi vượt qua Biển Đỏ (Xuất 15:2). Giờ đây, dân của Chúa hát lại bài hát này vì họ đã kinh nghiệm cùng một sự giải cứu như Xuất Ai-cập. Chúa của ngày trước vẫn như Chúa hôm nay. Ngài là sức mạnh để giữ gìn và bảo vệ dân Ngài. Ngài là đề tài ngợi khen của dân Ngài để ca ngợi hằng ngày. Ngài là sự cứu rỗi để cứu dân Ngài khỏi tay của kẻ thù. Tôi kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa như thế nào? Bài ca mà tôi dâng lên cho Ngài là gì?

Câu 4-6: Những người kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa phải công bố cho mọi người khắp các nước các công việc tuyệt vời của Ngài. Đức Chúa Trời thánh khiết và vinh hiển, là Đấng ở giữa vòng chúng ta là vĩ đại để công bố cho toàn thế gian. Ê-sai bảo chúng ta hãy kêu cầu danh Ngài với lời cảm tạ, hãy reo hò và hãy hát ngợi khen trong sự vui mừng. Cảm tạ, cầu nguyện và ngợi khen được dâng lên không phải để làm chúng ta cảm thấy tốt hay để diễn đạt các cảm xúc của chúng ta mà như một lời đáp ứng thích đáng với các công việc mà Đức Chúa Trời đã làm giữa chúng ta. Làm thế nào để tôi đáp ứng được với các công việc tuyệt vời và lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi?

Cầu nguyện: Chúa ôi! Con sẽ bước đi với lời cảm tạ và ngợi khen về tất cả mọi điều mà Ngài đã làm cho con. 

Bình Luận:

You may also like