Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Dân Thành Giê-Ru-Sa-Lem Trở Về Từ Lưu Đày

Ngày 6 – Dân Thành Giê-Ru-Sa-Lem Trở Về Từ Lưu Đày

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 9:1-44

1 Như thế, tất cả người Y-sơ-ra-ên đều được liệt kê vào gia phả, và đã được ghi chép trong sách của các vua Y-sơ-ra-ên.

Dân Giu-đa bị bắt đày sang Ba-by-lôn vì tội bất trung của họ. 2 Những người đầu tiên trở về tái định cư trong các sản nghiệp, trong các thành của họ, là người Y-sơ-ra-ên, các thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người phục vụ trong đền thờ.

3 Những người thuộc các bộ tộc Giu-đa, Bên-gia-min, Ép-ra-im, và Ma-na-se cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem gồm có: 4 Về dòng tộc Phê-rết, con của Giu-đa, có U-thai, con của A-mi-hút; A-mi-hút con của Ôm-ri, Ôm-ri con của Im-ri, và Im-ri con của Ba-ni. 5 Về người Si-lô-ni có A-sai-gia, con trưởng nam, và các con của ông. 6 Về dòng tộc Xê-rách có Giê-u-ên và anh em ông, tất cả sáu trăm chín mươi người. 7 Về dòng tộc Bên-gia-min có Sa-lu, con của Mê-su-lam (Mê-su-lam con của Hô-đa-via; Hô-đa-via con của A-sê-nu-a); 8 cũng có Gíp-nê-gia, con Giê-rô-ham; Ê-la con của U-xi (U-xi là con của Mi-cơ-ri); và Mê-su-lam, con của Sê-pha-tia (Sê-pha-tia con của Rê-u-ên; Rê-u-ên con của Gíp-nê-gia). 9 Anh em của họ kể theo phả hệ được chín trăm năm mươi sáu người. Tất cả những người nầy đều làm trưởng các gia tộc của họ…35 Giê-i-ên, người sáng lập thành Ga-ba-ôn, ở tại Ga-ba-ôn, có vợ tên là Ma-a-ca. 36 Con trưởng nam của ông là Áp-đôn; thứ đến là Xu-rơ, Kích, Ba-anh, Nê-rơ, Na-đáp, 37 Ghê-đô, A-hi-ô, Xa-cha-ri, và Mích-lô. 38 Mích-lô sinh Si-mê-am. Họ cùng với anh em mình sống gần anh em họ hàng tại thành Giê-ru-sa-lem. 39 Nê-rơ sinh Kích; Kích sinh Sau-lơ; Sau-lơ sinh Giô-na-than, Manh-ki-sua, A-bi-na-đáp, và Ếch-ba-anh. 40 Con của Giô-na-than là Mê-ri Ba-anh; Mê-ri Ba-anh sinh Mi-ca. 41 Các con của Mi-ca là Phi-thôn, Mê-léc, Ta-rê-a, và A-cha. 42 A-cha sinh Gia-ê-ra; Gia-ê-ra sinh A-lê-mết, Ách-ma-vết và Xim-ri; Xim-ri sinh Một-sa; 43 Một-sa sinh Bi-nê-a, con của Bi-nê-a là Rê-pha-gia; Rê-pha-gia sinh Ê-lê-a-sa; và Ê-lê-a-sa sinh A-xên. 44 A-xên có sáu người con trai tên là A-ri-kham, Bốc-ru, Ích-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia, và Ha-nan; đó là các con của A-xên.

SUY GẪM

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên trở về từ chốn lưu đày, một bản gia phả đã được ghi chép lại về những người đã tham gia vào việc tái thiết đền thờ và cung điện cũng như danh sách của những người Lê-vi.Đức Chúa Trời  là Đấng như thế nào?Tổng quát  Ngài khiến cho những thầy tế cả cả và người Lê-vi còn lại ở xứ lưu đày  được trở về trước tiên để khôi phục lại sự thờ phượng trong đền thờ. Nếu không khôi phục lại mối quan hệ đã bị gãy đổ với Chúa vì cớ tội lỗi, thì họ không thể kinh nghiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày hôm nay, khôi phục vinh hiển của Đức Chúa Trời chẳng phải là điều quan trọng hơn cho chúng ta trước khi lập lại danh tiếng cho mình sao? 

Câu 1,2: Ngài cho phép dân sự trở về. Bị bắt đi lưu đày sang Ba-by-lôn là điều tồi tệ nhất trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời là Cha thương xót, Đấng tìm và cứu người hư mất, đã đem những người bị lạc trở về và rịt lành những người bị thương (Ê-xê-chi-ên 34:16).  Sau khi kỷ luật con cái, Chúa luôn luôn phục hồi họ. Chúng ta hãy đứng dậy và trở về cùng Cha.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 17-27: Có những người từ dòng dõi Lê-vi làm người gác cổng. Họ thức đêm để làm người gác cổng, canh cổng, mở cổng và bảo vệ đền thờ. Chúng ta cũng hãy canh giữ cánh cửa của tấm lòng mình và không để cho những điều thế tục xâm nhập vào đó, vì chúng ta cũng là đền thờ của Chúa.

Câu 28-34: Đây là hình thức phục vụ trung thành trong nhà Đức Chúa Trời. Đặc biệt cần lưu ý đến những trưởng tộc của người Lê-vi, là những người ngày đêm ngợi khen Chúa trong một căn phòng nhỏ. Có điều gì bạn cần phải hoàn tất nhanh chóng để có thể quay trở lại làm công việc Chúa?

Cầu nguyện:  Xin giúp con làm hết sức mình trong công việc Ngài đã kêu gọi con và vui mừng trong điều đó.

Bình Luận:

You may also like