Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Cộng Đồng Phục Sinh Đang Chờ Đợi Đức Thánh Linh

Ngày 10 – Cộng Đồng Phục Sinh Đang Chờ Đợi Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 24: 36-53

36 Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy thì Đức Chúa Jêsus xuất hiện giữa họ và phán: “Bình an cho các con!”(l) 37 Các môn đồ đều giật mình sửng sốt, tưởng thấy thần linh. 38 Ngài phán: “Tại sao các con bối rối, và lòng các con vẫn còn hoài nghi như thế? 39 Hãy nhìn tay và chân Ta, thật chính Ta! Hãy chạm đến Ta xem! Thần linh thì không có thịt xương, mà các con thấy Ta có đây!” 40 Nói xong, Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem.(m) 41 Trong khi các môn đồ chưa tin vì quá vui mừng và kinh ngạc thì Ngài phán với họ: “Ở đây các con có gì ăn không?” 42 Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ.

44 Ngài phán: “Đây là những lời mà Ta đã phán với các con khi Ta còn ở với các con: Mọi điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các sách Tiên Tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” 45 Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. 46 Ngài phán: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; 47 người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. 48 Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây, sẽ ban cho các con điều Cha Ta đã hứa; 49 còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

50 Sau đó, Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ. 51 Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời.(n) 52 Các môn đồ thờ phượng Ngài, rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem với niềm vui tràn ngập. 53 Họ tiếp tục ở trong đền thờ, chúc tụng Đức Chúa Trời.

SUY GẪM

Trước khi về Trời, Chúa Jêsus đã hiện ra với các môn đồ, chúc phước cho họ và dạy họ rằng công việc của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài đã làm ứng nghiệm những gì được chép trong Kinh Thánh, Ngài giao cho họ sứ mệnh để loan báo tin này trong quyền năng của Đức Thánh Linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 36-43: Trong khi hai môn đồ đang làm chứng về sự sống lại của Chúa Jêsus, Ngài hiện ra trước mắt họ để bày tỏ rằng Ngài sống lại trong thân xác. Thân thể phục sinh của Chúa Jêsus là cùng một thân thể mà chúng ta có trong tương lai trên thiên đàng và trên đất mới. Lý do khi dự phần vào sự khổ nạn của Chúa, làm công việc hằng ngày và trở lại trên đất không phải là điều đáng buồn bởi chúng ta có hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta cũng nhận lấy thân thể vinh hiển này (Phi-lip 3:10-16).

Câu 44-48: Sự khổ nạn và sự phục sinh của Đấng Mê-sia là điều phải xảy ra để lời tiên tri được ứng nghiệm. Trước khi Chúa hiện ra, các môn đồ không thể hiểu hết sự phục sinh của Chúa Jêsus, vì vậy Chúa mở lòng họ và cho họ có thể hiểu được Kinh Thánh. Khi suy ngẫm, học và chia sẻ Lời Chúa thì chúng ta có một đức tin không thể lay chuyển bởi sự đe dọa của thế gian và có thể sống đời sống như những chứng nhân về thập tự giá và sự phục sinh.

Câu46-49: Thời gian để công bố cho các nước tin tức về thập tự giá, sự phục sinh và công bố sứ điệp tin lành rằng sự tha thứ sẽ đến trên những ai ăn năn đã bắt đầu tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ làm chứng nhân cho công tác này. Giống như Chúa Jêsus gánh lấy công việc này bằng quyền năng của Đức Thánh Linh (4:14), thì Đức Thánh Linh cũng sẽ làm việc trên các môn đồ và trên chúng ta nữa.

Câu 50, 51: Chúa Jêsus thăng thiên tại làng Bê-tha-ni. Sự thăng thiên của Ngài vang âm từ bài ca của Ma-ri (Lu-ca 1:51-53) và tòa án thiên đàng đã làm đảo lộn quyết định trần thế của những người chống đối, chỉ trích và hành quyết Ngài, Ngài đã được ban cho một địa vị cao quý (ngồi bên hữu Đức Chúa Trời). Chúa Jêsus bây giờ đang ban phước cho các môn đồ là những người ở lại trên đất, phải bước đi trên con đường đến thập tự giá mà Ngài đã bước đi và giao cho họ công việc để làm lớn mạnh Hội thánh (Cô-lô-se 1:24).

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp chúng con trở thành một Hội thánh được dự phần trong sự khổ nạn, sự phục sinh của Chúa và vui hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like