Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Nổi Loạn Nơi Đồng Vắng

Ngày 03 – Nổi Loạn Nơi Đồng Vắng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 20:10-26

10 Vậy, Ta đã dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập và đem họ vào trong hoang mạc. 11 Ta ban cho họ luật lệ Ta và làm cho họ biết phán lệnh Ta để người nào làm theo đó thì được sống. 12 Ta cũng cho họ những ngày sa-bát của Ta như một dấu hiệu giữa Ta và họ, để họ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va đã biệt riêng họ ra thánh. 13 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên nổi loạn chống lại Ta trong hoang mạc. Họ không noi theo luật lệ Ta, loại bỏ phán lệnh Ta là điều mà người nào làm theo sẽ nhờ đó được sống; họ vi phạm nghiêm trọng các ngày sa-bát Ta.

Bấy giờ, Ta phán Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên họ và tiêu diệt họ trong hoang mạc. 14 Nhưng Ta đã hành động vì cớ danh Ta để danh ấy không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại, là các dân đã chứng kiến Ta đem họ ra khỏi chúng. 15 Ta cũng đã giơ tay thề với họ trong hoang mạc rằng Ta sẽ không đem họ vào đất mà Ta đã ban cho họ, là đất đượm sữa và mật, đất tốt nhất trong mọi đất. 16 Vì họ đã loại bỏ phán lệnh Ta, không noi theo luật lệ Ta và xúc phạm những ngày sa-bát của Ta, bởi lòng họ đã hướng về thần tượng mình. 17 Tuy nhiên, mắt Ta đã đoái thương họ, không hủy diệt họ hoặc tận diệt họ trong hoang mạc.

18 Ta phán với con cái họ trong hoang mạc rằng: ‘Đừng noi theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ những quy định của họ hay tự làm ô uế bởi những thần tượng của họ. 19 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; hãy noi theo luật lệ Ta, vâng giữ phán lệnh Ta và làm theo. 20 Hãy biệt riêng những ngày sa-bát của Ta ra thánh; nó sẽ làm dấu hiệu giữa Ta và các ngươi để cho họ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.’ 21 Nhưng con cái họ đã nổi loạn chống lại Ta, không noi theo luật lệ Ta, không vâng giữ để làm theo phán lệnh Ta, là điều mà người nào làm theo thì được sống, và họ vi phạm những ngày sa-bát của Ta nữa.

Bấy giờ, Ta nói Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên họ, trút hết cơn thịnh nộ của Ta chống lại họ trong hoang mạc. 22 Tuy nhiên, Ta đã rút tay Ta lại và đã hành động vì danh Ta để danh ấy không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại, là dân chứng kiến Ta đã đem họ ra khỏi chúng. 23 Ta cũng đã giơ tay thề với họ trong hoang mạc rằng Ta sẽ làm cho họ tan lạc giữa các dân và rải ra trong nhiều nước, 24 vì họ không vâng giữ phán lệnh Ta nhưng đã loại bỏ luật lệ ta, vi phạm những ngày sa-bát Ta và mắt họ đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình. 25 Ta cũng đã ban cho họ những luật lệ không tốt và những phán lệnh không thể nhờ đó mà được sống. 26 Ta đã làm cho họ bị ô uế bởi của cúng khi họ đem dâng mọi con đầu lòng qua lửa, để vì đó, Ta làm cho họ ra hoang vu hầu cho họ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.

SUY GẪM:

C. 15-17 Đức Chúa Trời nổi giận với dân Y-sơ-ra-ên, những người đã phá vỡ điều răn của Ngài và làm ô uế ngày Sa-bát. Vì vậy, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không dẫn họ đến Ca-na-an. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ, không tiêu diệt và đưa họ đến vùng đất hứa. Ngài cảm thấy buồn lòng vì dân sự không vâng phục song vẫn tiếp tục tuôn đổ ân điển của Ngài trên họ. Không phải tình yêu của Đức Chúa Trời quá lạ lùng hay sao?

C. 11 Sau khi giải cứu khỏi Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp và bất cứ người nào gìn giữ luật pháp đó sẽ được ban phước. Điều răn của Đức Chúa Trời dạy con người cách sống, và những ai vâng lời thì được ban phước còn ai bất tuân sẽ bị sửa phạt. Không ai có thể giữ luật pháp cách toàn vẹn. Luật pháp cho phép chúng ta nhận biết tội lỗi và là cách để chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời cách khiêm nhường. Chúng ta phải tra xét chính mình qua Kinh thánh mỗi ngày và vâng phục Ngài.

C. 12, 13, 20 Ngày Sa-bát được coi là biểu tượng của giao ước. Bằng cách giữ ngày Sa-bát, dân Y-sơ-ra-ên có thể giữ mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng khi chối bỏ ngày Sa-bát, mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Vì thế, Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên ngày Sa-bát để bày tỏ rằng, Ngài sẽ là Đấng làm cho họ được vinh hiển. Chúng ta có thể trở nên vinh hiển qua tình yêu của Đấng Christ, Đấng là chủ của ngày Sa-bát. Những ai chối bỏ ân điển của Chúa sẽ phải đối mặt với sự đoán xét. Bạn có biết ý nghĩa thật về ngày của Chúa và thờ phượng Ngài trọn cả tấm lòng không?

Cầu nguyện  Cảm tạ Chúa đã tạo dựng và cho con được làm con vinh hiển của Ngài.

Bình Luận:

You may also like