Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Sự Nổi Loạn Từ Ai Cập

Ngày 02 – Sự Nổi Loạn Từ Ai Cập

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 20:1-9

1 Vào năm thứ bảy, ngày mùng mười tháng năm, có một vài trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và họ ngồi trước mặt tôi. 2 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 3 “Hỡi con người, hãy nói với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Có phải các ngươi đến cầu hỏi Ta chăng?’ Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta không để cho các ngươi cầu hỏi Ta đâu.’ 4 Hỡi con người, con muốn phán xét họ, con muốn phán xét họ chăng? Hãy nói cho họ biết những điều kinh tởm của tổ phụ họ. 5 Con hãy nói với họ rằng: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong ngày Ta chọn Y-sơ-ra-ên, Ta giơ tay thề cùng dòng dõi nhà Gia-cốp và bày tỏ chính mình Ta cho họ biết trong đất Ai Cập. Ta giơ tay phán với họ rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.’ 6 Trong ngày ấy, Ta thề hứa cùng họ rằng Ta sẽ đem họ ra khỏi đất Ai Cập để vào đất mà Ta đã tìm sẵn cho họ, tức là đất đượm sữa và mật, đất tốt nhất trong mọi đất. 7 Ta phán với họ: ‘Các ngươi mỗi người phải ném xa mình những điều kinh tởm của mắt các ngươi và chớ làm ô uế mình bằng các thần tượng của Ai Cập! Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.’ 8 Nhưng họ nổi loạn chống lại Ta và không muốn nghe Ta; mỗi người không ném bỏ những điều kinh tởm của mắt mình và không từ bỏ các thần tượng của Ai Cập.

Bấy giờ, Ta phán rằng Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên họ, trút hết cơn thịnh nộ Ta chống lại họ giữa đất Ai Cập. 9 Nhưng Ta hành động vì cớ danh Ta để cho danh ấy không bị xúc phạm trước mắt các dân ngoại, nơi mà họ đang sinh sống. Trước mắt các dân ấy, Ta đã bày tỏ chính mình Ta cho họ biết khi đem họ ra khỏi đất Ai Cập.

SUY GẪM:

C. 3 Đức Chúa Trời không bày tỏ ý muốn của Ngài luôn luôn. Có lẽ các trưởng lão đã nghe tin về Giê-ru-sa-lem hoặc họ muốn khám phá điều sẽ xảy đến trong tương lai, vì vậy họ tìm đến Ê-xê-chi-ên. Họ là những người đa thần, phục vụ cho các thần ngoại bang nhưng cũng tìm kiếm Chúa (c.31,32). Khi người ta thích đi tìm kiếm Đức Chúa Trời kiểu này, Ngài sẽ không trả lời họ. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta có tấm lòng trọn vẹn. Có phải bạn là người phục vụ hai chủ? Có phải bạn đến Hội thánh nhưng vẫn nhờ cậy hay tìm kiếm điều gì khác chăng? Để lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải đến với Ngài bằng trọn cả tấm lòng.

C. 5, 6 Đức Chúa Trời dang rộng đôi tay ân điển của Ngài cho dân sự, câu “giơ tay thề” được lặp lại trong câu 5, 6. Chính Đức Chúa Trời đã lập giao ước và thành tín giữ ao ước đó. Để giữ giao ước, Đức Chúa Trời dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến vùng đượm sữa và mật. Đến phút cuối cùng, Đức Chúa Trời dang rộng đôi tay ra với chúng ta qua Con một của Ngài là Chúa Jêsus Christ. Qua huyết của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã lập giao ước đời đời với chúng ta. Có phải bạn đang sống cách tạ ơn trong ân điển đầy tràn của Đức Chúa Trời không?

C. 9 Ngài rất coi trọng danh của Ngài. Đức Chúa Trời đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập để danh Ngài được tôn kính trên các nước. Đối với chúng ta, tôn cao danh Đức Chúa Trời là cách bày tỏ rằng Ngài là Chúa, và chúng ta thờ phượng Ngài.

Cầu nguyện  Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn tuôn đổ ân điển của Ngài trên chúng con cho dù chúng con là kẻ có tội.

Bình Luận:

You may also like