Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Đoán Xét Lãnh Đạo Kiêu Ngạo

Ngày 14 – Đoán Xét Lãnh Đạo Kiêu Ngạo

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 11:1-13

1 Thần cất tôi lên và đem đến cổng Đông nhà Đức Giê-hô-va hướng về phía đông. Nầy, tại lối vào cổng, tôi thấy có hai mươi lăm người, trong đó có Gia-a-xa-nia, con trai A-xua, và Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia, đều là những người lãnh đạo của dân chúng. 2 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, đó là những người toan tính điều gian tà, lập mưu độc ác trong thành nầy. 3 Chúng nói: ‘Hiện nay chưa đến thời kỳ xây nhà! Thành nầy là nồi, chúng ta là thịt’ 4 Vì thế, hãy nói tiên tri chống lại chúng. Hỡi con người, hãy nói tiên tri đi!”

5 Thần của Đức Giê-hô-va giáng trên tôi và bảo tôi: “Hãy nói đi! Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi đã nói như thế vì Ta biết những suy nghĩ trong trí các ngươi. 6 Các ngươi đã giết rất nhiều người trong thành nầy và làm cho đường phố đầy xác chết.’ 7 Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Những kẻ bị giết mà các ngươi đã để giữa thành là thịt, mà thành là nồi, còn các ngươi sẽ bị đem đi khỏi đó. 8 Các ngươi sợ gươm đao nhưng Ta sẽ khiến gươm đao đến trên các ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 9 Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành nầy và phó các ngươi vào tay dân ngoại để trừng phạt các ngươi. 10 Các ngươi sẽ ngã bởi gươm; Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va. 11 Thành nầy sẽ chẳng làm nồi cho các ngươi, và các ngươi sẽ chẳng là thịt trong nồi; Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới của Y-sơ-ra-ên. 12 Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, vì các ngươi đã không bước theo luật lệ Ta, không vâng giữ các phán quyết Ta, nhưng các ngươi đã làm theo tiêu chuẩn của các nước chung quanh mình.’”

13 Khi tôi đang nói tiên tri thì Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia, chết. Tôi sấp mặt xuống và kêu lớn tiếng rằng: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, Ngài sắp diệt hết dân sót lại của Y-sơ-ra-ên hay sao?”

SUY GẪM:

C. 5 Đức Chúa Trời là Đấng biết tất cả mọi sự. Ngài đã biết trước điều toan tính gian ác của các bậc lãnh đạo. Thậm chí Đức Chúa Trời nhìn thấu được những nơi sâu kín nhất trong lòng chúng ta, vậy nên trước Ngài chúng ta phải trung thực. Hãy quăng xa những toan tính khiến bạn gian trá với Đức Chúa Trời.

C. 7-11 Ngài đem đến sự đoán xét triệt để. Những người lãnh đạo của dân sự đã không biết thực tại cùng với những lời họ nói, và rồi việc kêu khóc của họ đều sẽ trở nên vô ích (c.11). Thành mà dân Giê-ru-sa-lem nghĩ là an toàn đã bị sụp đổ. Nếu Đức Chúa Trời không bảo vệ họ thì mọi việc họ làm cũng đều trở nên vô ích. Chúa sẽ đem họ ra khỏi Giê-ru-sa-lem và phó họ vào tay dân ngoại. Đó là lí do Chúa phán Ngài sẽ đoán xét họ tại biên giới. Nếu điều mà tôi đang nương cậy và bảo đảm chắc chắn cho sự an toàn của tôi không được Đức Chúa Trời bảo vệ, thì điều đó có thể sụp đổ hoàn toàn vào bất cứ lúc nào. Có phải bạn đang dùng của cải, địa vị, sự hiểu biết của mình để xây tháp Ba-bên và an phận trong tháp ấy không?

C. 12 Lí do Chúa đoán xét những người lãnh đạo là bởi họ đã quăng bỏ phép tắc của Đức Chúa Trời, sống theo luật lệ của các nước láng giềng và sa vào việc sùng bái thần tượng. Sùng bái thần tượng nghĩa là họ đã không thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng tạo hóa của họ mà lại đi thờ cúng những vật do con người làm ra. Những kẻ sùng bái thần tượng luôn cho là họ có thể tìm được Đức Chúa Trời qua chính năng lực của mình. Có phải bạn đang cố gắng điều khiển Chúa vì muốn thỏa mãn lòng tham của chính mình không?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin hãy dấy lên những người lãnh đạo thuộc linh đúng theo đường lối của Ngài.

Bình Luận:

You may also like