Home Chuyên Đề Năng Quyền Đức Tin – Phần 3: NGƯỜI QUÈ NHẢY MÚA

Năng Quyền Đức Tin – Phần 3: NGƯỜI QUÈ NHẢY MÚA

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân Đoạn Kinh Thánh: Công-vụ 3:1-21

Có những lúc, chúng ta khó có thể hiểu và đáp ứng lại kế hoạch thánh của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta. Đây cũng là điều đã xảy ra với những người Do Thái lắng nghe sứ điệp thách thức của Phi-e-rơ vào Lễ Ngũ Tuần. Không sao hết! Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ban cho họ sứ điệp trong những hoàn cảnh không ai ngờ tới. 

Đọc Công-vụ 3:1-10

Buổi cầu-nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền-thờ. Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố-thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt-cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền-thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi-khen Đức Chúa Trời. Cả dân-chúng đều thấy người bước đi và ngợi-khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền-thờ đặng xin bố-thí nên đều bỡ-ngỡ và sững-sờ về việc đã xảy đến cho người.

1. Miêu tả bối cảnh phép lạ diễn ra:
a. Diễn ra tại đền thờ vào giờ cầu nguyện.
b. Bạn bè đem người què đặt tại cửa đền ăn xin.
c. Cơ-đốc nhân không quan tâm đến đền thờ của người Do Thái vì họ ghét người Do Thái đã giết Chúa Giê-su.

2. Miêu tả những gì diễn ra với hai Cơ-đốc nhân:
a. Họ bước vào đền để tranh cãi với người Do Thái.
b. Họ bước vào đền để cầu nguyện.
c. Họ khó chịu với người què xin tiền.
d. Họ thừa nhận họ không có tiền.
3. Họ nói rằng họ có điều quý giá hơn tiền: quyền năng chữa lành được trao bởi Chúa Giê-su.
f. Phi-e-rơ nắm tay người què và kêu người đứng dậy trong danh Chúa Giê-su người Na-xa-rét.

3. Quan điểm của bạn: Tại sao Phi-e-rơ chữa lành người què?
a. Đây là một chiêu trò được lên kế hoạch cẩn thận để Phi-e-rơ thu hút sự chú ý của đám đông.
b. Đây là một sự kiện diễn ra tự nhiên từ sự thương xót của hai Cơ-đốc nhân với người què.
b. Đây là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, để giúp người què, và cũng có ích cho những người lắng nghe sứ điệp của Phi-e-rơ.

4. Sự kiện này mang đến kết quả gì?
a. Người què có đức tin, ngay lập tức đứng lên, và chân người có lực.
b. Phi-e-rơ yêu cầu người què dâng tiền vì đã chữa lành người.
c. Người què bắt đầu nhảy lên như trẻ nhỏ, ngợi khen Đức Chúa Trời chữa lành mình.
d. Mọi người không thể tin đó là phép lạ thật.

Công-vụ 3:11-16 Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân-chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân-chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền-phép hay là nhân-đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy? Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ-phụ chúng ta đã làm vinh-hiển đầy-tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối-bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối-bỏ Đấng Thánh và Đấng Công-bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình; các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức-tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức-tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh-khoẻ trọn-vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.

5. Phi-e-rơ nói gì về sự sống lại của Đấng Christ?
a. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-su sống lại.
b. Ông khẳng định ông và nhiều người khác đã thấy Chúa Giê-su sống lại.
c. Ông giải thích sự chữa lành của người què, được nhiều người chứng kiến, là do năng quyền của Đấng Christ đã sống lại.
d. Ông không thấy sự sống lại của Đấng Christ là quan trọng lắm.

6. Suy nghĩ của bạn: Sứ điệp khó nhằn của Phi-e-rơ với người Do Thái là gì? Phi-e-rơ cho biết phép lạ đến từ ai?

Công-vụ 3:17-18 Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu-dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng-nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên-tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau-đớn.

7. Phi-e-rơ mang đến sự an ủi nào cho những người đã giết Tác Giả của Sự Sống?
a. Ông gọi họ là “anh em,” như thể họ là tín hữu quan trọng trong cùng một gia đình.
b. Ông nói rằng ông hiểu họ đóng đinh Chúa Giê-su vì họ thiếu hiểu biết.
c. Ông nói rằng sự chết của Chúa Giê-su không quan trọng lắm.
d. Ông nói rằng Đấng Christ cần phải chết, để ứng nghiệm các lời tiên tri về Cứu Chúa sẽ chịu khổ vì tội lỗi con người.

Công-vụ 3:19-20 Vậy, các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ-thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus.

8. Phi-e-rơ đưa ra kết luận gì về sứ điệp của ông với dân sự? Ông nói rằng:
a. Họ phải ăn năn và thay đổi thái độ hoàn toàn.
b. Nếu họ quay khỏi cuộc đời cũ và tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và xoá sạch tội lỗi họ.
c. Đã quá trễ để họ được Đức Chúa Trời tha tội.
d. Tiếp nhận Đấng Christ sẽ là khởi đầu của phước hạnh mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những ai ăn năn và tin rằng chỉ duy Đấng Christ có thể cứu họ.

Công-vụ 3:20-21 Hầu cho kỳ thơ-thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên-tri.

9. Nhận xét của bạn: Phi-e-rơ cho biết điều gì xảy ra với Chúa Giê-su trước khi kỳ tận thế đến?

Cảm Nhận Cá Nhân Của Bạn (chia sẻ với mọi người nếu bạn muốn):

a. Tôi nghi ngờ liệu ngày nay Chúa Giê-su có còn sống và vẫn còn quyền năng.

b. Tôi không hề nghi nhờ những gì được chép trong Kinh Thánh có thực sự diễn ra và Đấng Christ ngày nay vẫn sống và còn năng quyền biến đổi cuộc đời những người có đức tin nơi Ngài không.

c. Tôi hiểu sự cứng lòng của người Do Thái. Tấm lòng tôi cũng như vậy khi đối diện với những điều về Chúa.

d. Tôi xin Chúa làm mềm lòng tôi để tôi có thể thực sự ăn năn và tiếp nhận trọn vẹn sự tha thứ tội lỗi.

e. Dù đức tin tôi yếu đuối, tôi tin rằng Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có thể cứu tôi nếu tôi đến gần Ngài ngay bây giờ.

f. Tôi cảm tạ Chúa đã mở lòng tôi và tôi tin Con Ngài là Tác Giả thực sự của sự sống đời đời của tôi.

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like