Home Chuyên Đề Năng Quyền Đức Tin – Phần 2: PHI-E-RƠ: NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO

Năng Quyền Đức Tin – Phần 2: PHI-E-RƠ: NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân Đoạn Kinh Thánh: Công-vụ 2:14-17, 32, 36-42

Khi Chúa Giê-su chuẩn bị rời khỏi thế gian, Ngài ra lệnh cho các môn đồ đợi Đức Thánh Linh giáng xuống tại Giê-ru-sa-lem. Giăng Báp-tít đã nói rằng Chúa Giê-su sẽ báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và đó chính xác là những gì đã xảy ra tại Lễ Ngũ Tuần. Đó là một ngày lễ Do Thái, diễn ra 50 ngày sau Lễ Vượt Qua. Ngày này xảy ra một tuần sau khi Chúa Giê-su thăng thiên.

Đức Thánh Linh giáng trên tất cả những ai theo Đấng Christ, ban cho họ khả năng nói ngôn ngữ của những người Do Thái đến từ nước ngoài hành hương đến Giê-ru-sa-lem. Các môn đồ của Chúa Giê-su, đầy dẫy Đức Thánh Linh, tản ra trong đám đông và làm chứng về Chúa Giê-su bằng nhiều ngôn ngữ.

Khi có đám đông nhóm lại ở trước Đền-thờ, Phi-e-rơ đứng lên giải thích về những gì đang xảy ra. Hãy đọc các ghi chép của Lu-ca về thời điểm này.

Công-vụ 2:14-17 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ-đồ, cất tiếng nói với dân-chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta. Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên-tri Giô-ên đã nói tiên-tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên-tri, bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, và các người già-cả sẽ có chiêm-bao.

1. Tại sao có mấy người Do Thái tin là các môn đồ bị say rượu?

2. Trước đó, Đức Thánh Linh chỉ được ban cho một số nhà lãnh đạo và tiên tri của Y-sơ-ra-ên. Nhưng bây giờ Đức Thánh Linh đã giáng trên:
a. Người bình thường: nam và nữ, già và trẻ
b. Thầy tế lễ Do Thái
c. Binh lính Rô-ma

Công-vụ 2:32 Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó.

3. Tại sao Phi-e-rơ có thể rao giảng năng quyền đến thế?
a. Ông có sự ủng hộ và đồng thuận của các thầy tế lễ Do Thái.
b. Ông đã tận mắt chứng kiến sự sống lại của Đấng Christ.

4. Quan điểm của bạn: Tại sao sự sống lại của Đấng Christ quan trọng đến vậy?
a. Sự kiện chưa từng có trong lịch sử con người này đã chứng minh lẽ thật Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời.
b. Sự kiện có nhiều người tận mắt chứng kiến sự sống lại của Đấng Christ đã mang tới thẩm quyền cho sứ điệp cứu rỗi của Đấng Christ.
c. Với Phi-e-rơ, sự sống lại của Chúa Giê-su chỉ là giả thuyết của con người, một truyền thống tôn giáo.
d. Sự sống lại của Đấng Christ đã khiến các môn đồ vững tin rằng cái chết chỉ là cánh cửa dẫn họ đến nơi ở đời đời với Đấng Christ.

Công-vụ 2:36-37 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập-tự-giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm-động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ-đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?

5. Tại sao nhiều người Do Thái trong lòng cảm động?
a.Phi-e-rơ nói với họ là Chúa Giê-su vẫn chết.
b. Phi-e-rơ trách họ đã đóng đinh Chúa Giê-su, Đấng Mê-si được Đức Chúa Trời sai đến với họ.c
c. Đức Chúa Trời cho biết Chúa Giê-su là Chúa và Đấng Mê-si mà nhiều người trong số họ đã khước từ.

Trong nhiều thế kỉ, người Do Thái chờ đợi sự đến của Đấng Mê-si, Đấng Chịu Xức Dầu của Đức Chúa Trời. Khi Chúa sai Ngài đến chỗ họ, người Do Thái, thay vì nhận ra Ngài, lại giết Ngài. Đây là thất bại cay đắng nhất của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt lịch sử của họ.

Nhận xét của bạn: Khi người Do Thái nhận ra sai lầm của họ với Chúa Giê-su, họ hỏi các sứ đồ điều gì? Theo bạn, họ có hỏi thật lòng không?

Công-vụ 2:38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối-cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban-cho Đức Thánh-Linh.

6. Phi-e-rơ bảo người Do Thái rằng:
a. Không còn hi vọng nào cho họ nữa bởi họ đã phạm trọng tội, giết chết Chúa Giê-su.
b. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ họ nếu họ ăn năn, tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của họ.
c. Nếu họ thật lòng thì họ sẽ được báp-têm, chứng minh cuộc đời họ thực sự thuộc về Chúa Giê-su Christ

7. Nhận xét của bạn: Theo Sứ-đồ Phi-e-rơ, một người cần phải làm gì để được tha thứ mọi tội lỗi? Đức Thánh Linh làm gì cho những người thật tâm ăn năn cuộc đời vị kỉ và tiếp nhận Đấng Christ là Chúa của họ? Nếu Đức Chúa Trời có thể tha tội hoàn toàn cho người đã giết Con một của Ngài, thì mọi tội lỗi của tất cả những người khác có được tha không?

Công-vụ 2:39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con-cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.

8. Phi-e-rơ mang đến tin lành gì ở đây?
a. Lời hứa cứu chuộc dành cho người Do Thái tin Chúa, cho con cái họ, và cho tất cả chúng ta ở xa, cả thời gian và không gian.
b. Chúa gọi con người để họ được cứu.
c. Sự cứu rỗi chỉ dành cho người Do Thái.

9. Quan điểm của bạn: Đâu là cách phổ biến nhất được Đức Chúa Trời dùng để gọi chúng ta để chúng ta được cứu?
a. Bằng khải tượng và giấc mơ
b. Sự rao giảng Phúc Âm
c. Bằng cách nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời
d. Qua các sách tôn giáo
e. Qua lời khích lệ từ bạn bè và gia đình
f. Cách khác: _________________________________________________________________

Công-vụ 2:40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên-lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng-dõi gian-tà nầy!

10. Quan điểm của bạn: Tại sao Phi-e-rơ làm chứng và giục lòng mọi người?
a. Ông hiểu rằng đức tin phải đến từ quyết định bên trong của bất cứ ai.
b. Ông cảm thấy điều ông nói ra quan trọng với rất nhiều người.
c. Họ sẽ không được cứu trừ khi đáp lại bằng đức tin của chính họ.
d. Ông thấy xã hội mà những người nghe sống rất xấu xa và xa cách Đức Chúa Trời, dù họ khá sùng đạo.

11. Quan điểm của bạn: Bạn cho rằng xã hội hiện nay của bạn thánh khiết và được Chúa chấp nhận hơn là xã hội Do Thái mà Phi-e-rơ đang nói tới không? Những nguy hiểm thuộc linh nào chúng ta phải đối mặt trong cộng đồng chúng ta đang sống?

Công-vụ 2:41-42 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội-thánh. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ, sự thông-công của anh em, lễ bẻ-bánh, và sự cầu-nguyện.

12. Những người có đức tin thực sự đáp ứng với sứ điệp cứu rỗi của Phi-e-rơ như thế nào?
a. Họ được báp-têm chứng nhận đức tin của họ trong Đấng Christ.
b. Họ trở thành tín hữu trong hội chúng của các tín hữu.
c. Họ buông lời cay nghiệt với những người không đáp ứng.
d. Họ tiếp tục tiếp nhận sự chỉ dẫn của các sứ đồ.
e. Họ tham gia Tiệc Thánh với tất cả các tín hữu khác trong Đấng Christ.
f. Họ cầu nguyện với các thánh đồ trong Hội-thánh.
g. Họ hiệp lại cầu nguyện với Hội-thánh.

13. Quan điểm của bạn: Chúa mong đợi điều gì từ mỗi người thực sự ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa?

Cảm Nhận Của Bạn:

(Bạn không cần phải đọc lên đáp án của bạn)

a. Tôi khó có thể tin vào sứ điệp của Phi-e-rơ.
b. Tôi tin rằng các nguyên tắc thuộc linh được miêu tả trong sách Công-vụ không còn quan trọng với chúng ta ngày nay.
c. Tôi tin, trái lại, Phi-e-rơ đã để lại các nguyên tắc và thực hành tiếp tục dẫn dẵt chúng ta ngày nay.
d. Tôi tin sứ điệp của Phi-e-rơ dễ hiểu, nhưng khó chấp nhận vì điều đó có nghĩa là cuộc đời tôi sẽ thay đổi.
e. Tôi xin Chúa ban cho tôi hiểu biết để đức tin của tôi có thể tăng trưởng mà không bị chia cắt khỏi hi vọng cứu rỗi trong Đấng Christ.
f. Tôi biết ơn Chúa vì lời mời của Ngài, và tôi vui mừng nhận lấy, tin cậy chỉ duy Chúa Giê-su cho sự cứu rỗi của tôi.
g. Tôi vui mừng vì đã tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là Chúa duy nhất và Cứu Chúa đủ cả.
h. Một số cảm nhận cá nhân khác: ________________________________________________

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like