Home Chuyên Đề Năng Quyền Đức Tin – Phần 1: KHỞI ĐẦU CỦA CUỘC ĐỜI MỚI

Năng Quyền Đức Tin – Phần 1: KHỞI ĐẦU CỦA CUỘC ĐỜI MỚI

by Sưu Tầm
30 đọc

Giới thiệu

Tác giả sách Phúc Âm Lu-ca, đã chép về cuộc đời Chúa Giê-su, về sau có chép lại lịch sử về những gì xảy ra với các sứ đồ của Chúa Giê-su sau khi Ngài thăng thiên trong sách Công-vụ. Sách này không chỉ là lịch sử của giai đoạn đức tin Cơ-đốc, mà còn ghi chép về năng quyền thuộc linh được kinh nghiệm bởi những ai tin nhận Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của cuộc đời họ. Những gì họ kinh nghiệm được cẩn thận ghi chép lại bởi bác sĩ Lu-ca, người giáo sĩ trung tín đồng hành cùng Phao-lô. Học hỏi về những kinh nghiệm này sẽ đảm bảo xây dựng đức tin của mỗi học viên tham gia vào chuỗi bài học này.

Chúa Giê-su đi đến đâu thì biến đổi cuộc đời của những người gặp gỡ Ngài tại đó. Năng quyền vĩ đại của Chúa Giê-su tiếp tục bày tỏ ra sau khi Ngài sống lại và thăng thiên. Và vẫn tiếp tục, ngay cả trong thời đại của chúng ta.

Phần 1KHỞI ĐẦU CỦA CUỘC ĐỜI MỚI

Phân đoạn Kinh Thánh: Công-vụ 16:16-34

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 2 Cô-rinh-tô 5:17

Chúa Giê-su đến để ban sự sống đời đời, sự sống dư dật. Sự sống này không bắt đầu trên thiên đàng, mà ngay trên đất vào giây phút chúng ta dâng chính mình cho Chúa Giê-su trong đức tin. Đó là cuộc đời đầy phước hạnh và những kinh nghiệm quý báu với Chúa và mọi người.

Công-vụ 16:16-18 Một ngày kia, chúng ta đi cầu-nguyện, gặp một đứa đầy-tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói-khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu-la rằng: Những người đó là đầy-tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao-truyền cho các ngươi đạo cứu-rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn-bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.

1. Trong phân đoạn này, có bằng chứng nào cho thấy Cơ-đốc nhân ban đầu là những người chú trọng cầu nguyện? Cô gái bị quỷ ám có lời chứng gì?

Công-vụ 16:19 Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi-lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công-sở, trước mặt các quan.

2. Tại sao người ta tức giận Phao-lô và Si-la? Họ từng đối xử với cô gái tốt hay xấu?

Công-vụ 16:20-24 Rồi điệu đến các thượng-quan, mà thưa rằng: Những người nầy làm rối-loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, dạy-dỗ các thói-tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng-quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề-lao phải canh-giờ cho nghiêm-nhặt. Được lịnh đó, đề-lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm.

3. Cơ-đốc nhân thường bị kết tội gì? Trong thời đại chúng ta, có phong tục không tốt nào cần được năng quyền Phúc Âm thay đổi? Sự thay đổi này có bị ngăn cản không? Cơ-đốc nhân bị trừng phạt như thế nào? Cơ-đốc nhân ngày nay chịu bắt bớ có phải vì đức tin nơi Chúa Giê-su? Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho những ai chịu khổ vì cớ Ngài?

Công-vụ 16:25 Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu-nguyện, hát ngợi-khen Đức Chúa Trời; và những tù-phạm đều nghe.

4. Cơ-đốc nhân phản ứng như thế nào sau khi bị đánh?
a. Họ mất hi vọng và lằm bằm với Chúa.
b. Họ hát thờ phượng và làm chứng cho các phạm nhân khác.

Công-vụ 16:26-28 Thình-lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng-động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù-phạm thảy đều tháo cả. Người đề-lao giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây.

5. Chúa can thiệp vào tình huống này như thế nào? Phao-lô bày tỏ sự cảm thông với người đề lao đã từng đối xử tệ với ông như thế nào?

Công-vụ 16:29-30 Người đề-lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run-sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?

6. Quan điểm của bạn: Tại sao người đề lao lại đề cao hai Cơ-đốc nhân này? Ông hỏi họ điều gì?

Công-vụ 16:31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi.

7. Theo câu này, để được cứu, người:
a. Phải tin cậy Đấng Christ.
b. Phải xưng nhận Đấng Christ là Chúa của cuộc đời người ấy.
c. Phải tham gia vào một số nghi thức Cơ-đốc.

Công-vụ 16:32 Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.

8. Quan điểm của bạn: Cơ-đốc nhân cần làm gì để giúp cả gia đình được cứu? Tại sao cả nhà nên học Lời Chúa cùng nhau? Mọi người cùng nhau hiệp lại trong đức tin nơi Chúa Giê-su sẽ mang lại lợi ích gì cho gia đình?

Công-vụ 16:33-34 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề-lao đem hai người ra rửa các thương-tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm. Đoạn, người đề-lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng-rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.

9. Người đề lao tỏ ra sự thay đổi thái độ qua cách tiếp đãi hai sứ giả Cơ-đốc như thế nào? Cả gia đình đáp ứng ra sao trước kinh nghiệm cứu rỗi này?

Công-vụ 2:36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập-tự-giá, làm Chúa và Đấng Christ.

10. Quan điểm: Chúa Giê-su làm Chúa tức là sao?
a. Ngài chỉ có thẩm quyền trên thiên sứ.
b. Ngài có thẩm quyền trên tất cả những ai tiếp nhận Ngài là Chúa.

Công-vụ 4:12 Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

11. Chúng ta được cứu trong danh (bởi thẩm quyền) của ai? Chúng ta có được cứu bởi thẩm quyền nào khác không? Chúng ta có thể được cứu bởi thẩm quyền của một số Hội-thánh, nhà lãnh đạo tôn giáo hay anh hùng Cơ-đốc không?

Công-vụ 20:20-21 Anh em biết tôi chẳng trễ-nải rao-truyền mọi điều ích-lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn-năn đối với Đức Chúa Trời, và đức-tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta.

12. Phao-lô nói rằng chúng ta được cứu bởi:
a. Trung tín với tôn giáo của mình.
b. Ăn năn vì cách sống sai trái và dâng chính mình trong đức tin cho Chúa Giê-su, Chúa và Vua của chúng ta.

Đánh giá bản thân:

a. Tôi nhận ra mọi người đều cần sự tha thứ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
b. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi khả năng tin cậy Ngài với trọn linh hồn.
c. Tại giây phút này, tôi ăn năn tội và tiếp nhận lời hứa tha tội và sự cứu rỗi của Chúa.
d. Tôi tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của tôi.

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like