Home Chuyên Đề Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 6: MÔN ĐỒ KHÔNG TIN

Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 6: MÔN ĐỒ KHÔNG TIN

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân đoạn Kinh Thánh: Giăng 20:1-21, 24-31

Nhiều lần Chúa Giê-su bảo các môn đồ rằng Ngài cần phải chết trong tay kẻ thù, nhưng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Dù vậy, các môn đồ vẫn không thể hiểu hay tin vào điều Ngài bảo họ. Do đó, khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, các môn đồ mất hết hi vọng. Ngay cả khi Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, theo như lời Ngài đã hứa, các môn đồ vẫn tiếp tục không tin. Chỉ khi Chúa Giê-su hiện thân đến với họ thì họ mới tin rằng Ngài đã chiến thắng quyền lực của sự  chết. Chúa Giê-su hứa ban mọi phước lành đặc biệt cho những ai tin Ngài, dù không thấy Ngài. Lẽ thật lớn ở đây là Chúa Giê-su còn sống và “có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25).

Giăng 20:1-2 Ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ-mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn-đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu.

1. Khi Ma-ri Ma-đơ-len thông báo cho các môn đồ, bà nghĩ:
a. Ai đó đã cướp xác Chúa Giê-su.
b. Chắc chắn Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết.

Giăng 20:3-7 Phi-e-rơ với môn-đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. Cả hai đều chạy, nhưng môn-đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác.

2. Thảo luận: Dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết?

Giăng 20:8-10 Bấy giờ, môn-đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh-thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn-đồ trở về nhà mình.

3. Hai môn đồ:
a. Vẫn không hiểu Cựu Ước đã tiên tri Chúa Giê-su sẽ sống lại từ cõi chết.
b. Tìm kiếm thi thể Chúa trong mộ.

Giăng 20:11-13 Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên-sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Jêsus đã nằm. Hai thiên-sứ hỏi: Hỡi đàn-bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.

4. Thảo luận: Ma-ri có tin Chúa Giê-su sống lại? Bằng chứng nào cho thấy bà yêu Chúa Giê-su?

Giăng 20:14-15 Vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn-bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.

5. Ma-ri Ma-đơ-len:
a. Ngay lập tức nhận ra Chúa Giê-su.
b. Đích thân đề nghị đến lấy thi thể Chúa Giê-su nếu được.

Giăng 20:16-18 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Ma-ri Ma-đơ-len đi rao-bảo cho môn-đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó.

6. Đánh dấu vào câu trả lời đúng:
a. Ma-ri không thể tin rằng Chúa Giê-su đang nói chuyện với bà.
b. Chúa Giê-su gọi những người theo Ngài là “anh em ta.”
c. Chúa Giê-su sai Ma-ri đem tin tốt đến cho các môn đồ.

Giăng 20:19-20 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, những cửa nơi các môn-đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi! Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn-đồ xem. Các môn-đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng-rỡ.

7. Thảo luận: Chúa Giê-su cuối cùng đã chứng minh cho các môn đồ thấy Ngài đã sống lại từ cõi chết như thế nào?

Giăng 20:21 Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng: Bình-an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.

8. Chúa Giê-su sai những người theo Ngài, nói rằng, “Cha đã sai ta thể nào, ta _________________________________________________________________________.”

Giăng 20:24-25. Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ-đồ, không có ở đó với các môn-đồ. Các môn-đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.

9. Thô-ma nói rằng ông:
a. Không tin, trừ khi thấy và chạm vào cơ thể Chúa Giê-su.
b. Tin mọi điều các môn đồ bảo ông về sự sống lại của Chúa Giê-su.

Giăng 20:26-27 Cách tám ngày, các môn-đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi! Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!

10. Quan điểm của bạn: Tại sao Chúa Giê-su trở lại? Để đoán xét Thô-ma thiếu đức tin hay để giúp Thô-ma tin? Tại sao Theo bạn, vậy?

Giăng 20:28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!

11. Sau đó, Thô-ma:
a. Xin được kiểm tra vết thương của Chúa Giê-su.
b. Xưng nhận Chúa Giê-su là Vua và Đức Chúa Trời của ông.

Giăng 20:29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

12. Thảo luận: Chúa Giê-su hứa ban phước lành đặc biệt cho ai?

Giăng 20:30-31. Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn-đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

13. Sách Giăng được viết ra để:
a. Chúng ta có thể trở thành một nhà triết học giỏi giang hơn.
b. Chúng ta có thể có sự sống đời đời bằng cách tin Chúa Giê-su là Cứu Chúa duy nhất.

Đánh giá cuối cùng: Đánh dấu những câu miêu tả tốt nhất cảm nhận cá nhân của bạn.

a. Học sách Giăng giúp cho đức tin của tôi trong Chúa Giê-su.
b. Tôi xin Chúa ban cho thêm đức tin, đến khi tôi có thể dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su.
c. Trước khi học bài học này, tôi đã tin cậy Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế duy nhất của tôi.
d. Kết quả từ bài học là tôi dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su, tin Ngài là sự cứu rỗi duy nhất

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like