Home Chuyên Đề Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 5: NI-CÔ-ĐEM: NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO

Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 5: NI-CÔ-ĐEM: NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân đoạn Kinh Thánh: Giăng 3:1-21, 36

Làm cách nào để một người nhận được sự sống đời đời? Thế gian không biết được câu trả lời. Nhiều người tin rằng sự sống đời đời dành cho tất cả những ai trung tín với tôn giáo của họ. Nhiều người nghĩ sự sống đời đời có thật và là phần thưởng cho những ai sống tốt trong thế gian. Làm thế nào chúng ta có thể biết đâu là lẽ thật? Chúng ta biết điều Chúa Giê-su phán là lẽ thật. Trong bài học sau đây, chúng ta sẽ thấy sự ngạc nhiên của một người có đạo đức tốt, một lãnh đạo tôn giáo, khi Chúa Giê-su giải thích với ông rằng thiên đàng chỉ dành cho những người đã kinh nghiệm sự tái sinh thuộc linh. Chúa Giê-su tiếp tục giải thích cách chúng ta có thể sinh lại thuộc linh và nhận được sự sống đời đời, là điều mà tất cả mọi người nên có.

Giăng 3:1-2 Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai-trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo-sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

1. Bạn thấy Ni-cô-đem thế nào? Ông có sùng đạo không? Ông có tôn kính Chúa Giê-su không? Tại sao ông ghé thăm Chúa Giê-su vào ban đêm?

Giăng 3:3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

2. Chúa Giê-su:
a. Cảm ơn Ni-cô-đem vì đã nói những lời nhân hậu.
b. Cảnh báo Ni-cô-đem nếu chẳng “sanh lại” thì chẳng được cứu.

Giăng 3:4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?

3. Ni-cô-đem tưởng Chúa Giê-su đang nói về:
a. Sự sinh thuộc thể lần hai
b. Sự sinh thuộc linh

Giăng 3:5-7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.

4. Chúa Giê-su giải thích rằng chúng ta phải sanh bởi _________________________________ và cũng sanh bởi _____________________________________________________________

Giăng 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy.

5. Chúa Giê-su cho biết sanh thuộc linh là:
a. Một điều bí ẩn, như cơn gió
b. Cho tất cả những người sùng đạo

Giăng 3:9-13 Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo-sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.

6. Chúa Giê-su dạy với thẩm quyền lớn bởi vì:
a. Ngài là Đấng duy nhất từ trời xuống.
b. Ngài học biết rộng.

Giăng 3:14-15 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

(Xem Dân số Ký 21:9 để biết thêm về con rắn đồng.)

7. Ai là Đấng duy nhất xứng đáng với đức tin và hi vọng về sự cứu rỗi của chúng ta?
a. Chúa Giê-su Christ, Con Người
b. Mục sư, thầy tế lễ hay một vị lãnh đạo tôn giáo quan trọng

Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.

8. Đánh dấu vào câu trả lời đúng:
a. Đấng Christ đến vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta.
b. Đức Chúa Trời “ban Con một của Ngài” làm của lễ cho tội lỗi của chúng ta.
c. Chúng ta được cứu bởi là người sùng đạo hoặc là người tốt.
d. Chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-su và dâng cuộc đời mình cho Ngài.
e. Bất cứ ai tin Chúa Giê-su sẽ không bị chết đời đời.

Giăng 3:17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu. 

9. Tại sao Đức Chúa Trời sai Con Ngài xuống thế gian?
a. Để đoán xét thế gian
b. Để cứu thế gian khỏi tội lỗi

Giăng 3:18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán-xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán-xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.

10. Thảo luận: Làm cách nào để một người tránh được sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời? Tất cả con người có được cứu không? Ai là người bị Đức Chúa Trời đoán xét?

11. Quan điểm của bạn: Loại đức tin mang đến sự sống đời đời là:
a. Tin cậy với trọn tấm lòng, đầu phục cuộc đời cho Đấng Christ.
b. Chỉ cần tin Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời.

Giăng 3:36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

12. Đánh dấu vào câu trả lời đúng:
a. Ai dâng chính mình cho Chúa Giê-su trong đức tin thì được cứu.
b. Bất cứ ai không tin sẽ nhận hình phạt đời đời.
c. Chúa Giê-su hứa rằng nếu chúng ta không tin bây giờ, chúng ta còn cơ hội khác sau khi chết.
d. Ai chưa dâng sự sống mình cho Chúa Giê-su sẽ nhận lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Đánh giá bản thân: Đánh dấu những câu miêu tả đúng nhất cảm nhận của bản thân:

a. Giống như Ni-cô-đem, tôi ngạc nhiên trước sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về cách nhận lấy sự sống đời đời.
b. Tôi vẫn có nhiều băn khoăn về Chúa Giê-su.
c. Tôi bắt đầu hiểu rằng sự cứu rỗi đến từ đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-su.
d. ôi hiểu rằng tôi phải dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su, nhưng tôi không có đủ ý chí hay đức tin để làm vậy.
e. Tôi tin rằng Đấng Christ đã chết cho tôi, và tôi tin nhận Ngài một lần và mãi mãi là Cứu Chúa của tôi.
f. Tôi đã tin nhận Chúa Giê-su và tôi dâng lời cảm tạ về sự sống đời đời Ngài đã trao cho tôi.

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like