Home Chuyên Đề Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 1: Giăng Báp-tít

Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 1: Giăng Báp-tít

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân đoạn Kinh Thánh: Giăng 1:6-14, 19-34

Vào thời xa xưa, sứ giả là người báo trước khi nhà vua đến để thông báo sự ghé thăm hoàng gia. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời gửi sứ giả đến để chuẩn bị cho thế gian chào đón Con Ngài, Vua muôn vua, đến. Giăng Báp-tít, bỏ mạng vì đã trung tín với lẽ thật và sự công bình, là người được Đức Chúa Trời chọn để bày tỏ Chúa Giê-su cho thế gian.

Giăng 1:6-7 Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.

1. Giăng Báp-tít là:
a. Đấng Mê-si
b. Sứ giả của Đức Chúa Trời
c. Vua của Giê-ru-sa-lem

Giăng 1:8-9 Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật —– khi đến thế-gian soi-sáng mọi người.

2. Theo bạn, sự sáng là ai?
a. Chúa Giê-su Christ
b. Giăng Báp-tít

Giăng 1:10 Ngôi-Lời ở thế-gian, và thế-gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế-gian chẳng từng nhìn biết Ngài.

3. Câu nào dưới dây là đúng?
a. Chúa Giê-su được miêu tả là “Ngôi-Lời.”
b. Chúa Giê-su tham gia sáng tạo thế gian cùng với Cha của Ngài, Đức Chúa Trời.
c. Thế gian nhận ra Ngài ngay lập tức.

Giăng 1:11-13 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài —– là kẻ chẳng phải sanh bởi khí-huyết, hoặc bởi tình-dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

4. Ai là người được trao cho quyền trở thành con cái của Đức Chúa Trời?
a. Tất cả mọi người, dù họ có tiếp nhận Đấng Christ là Chúa hay không.
b. Tất cả những ai tiếp nhận Đấng Christ là Chúa và tin Ngài.

Giăng 1:14 Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.

5. Theo như câu Kinh Thánh, Chúa Giê-su trở nên _______________ và ở _________________.

Giăng 1:19-20 Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế-lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ.

6. Giăng Báp-tít tuyên bố:
a. Ông là Đấng Mê-si.
b. Ông không phải là Đấng Mê-si.

Giăng 1:21-23 Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ông phải là đấng tiên-tri chăng? Người trả lời: Không phải. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên-tri Ê-sai đã nói.

7. Giăng nói gì về chính mình?
a. Ông nói mình là Đấng Mê-si.
b. Ông nói ông là sứ giả được sai đi để chuẩn bị cho mọi người tiếp nhận Chúa đang đến.
c. Ông nói mình là vị Tiên Tri được mong đợi đã lâu.

Giăng 1:24-28 Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên-tri, thì cớ sao ông làm phép báp-têm? Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp-têm bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp-têm.

8. Giăng so sánh mình với Chúa Giê-su như thế nào?
a. Ông nói ông cao trọng hơn Chúa Giê-su.
b. Ông nói ông thấp kém hơn Chúa Giê-su.

Giăng 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi.

9. Giăng Báp-tít gọi Chúa Giê-su là “Chiên con của Đức Chúa Trời” vì Ngài là Đấng duy nhất_______________________________________________________________________

10. Thảo luận: Chúa Giê-su làm gì để cất đi tội lỗi? Điều gì thúc đẩy Ngài làm vậy? Tại sao Ngài được gọi là “Chiên con?”

Giăng 1:30, 31 y về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.

11. Thảo luận: Giăng Báp-tít lớn tuổi hơn Chúa Giê-su. Tại sao ông nói Chúa vốn có trước ông?

Giăng 1:32-33 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh-Linh từ trời giáng xuống như chim bồ-câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh-Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh-Linh. 

12. Giăng làm phép báp-têm bằng:
a. Nước
b. Đức Thánh Linh

13. Chúa Giê-su làm phép báp-têm cho những ai tin Ngài bằng:
a. Nước
b. Đức Thánh Linh

Giăng 1:34 Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

14. Giăng tuyên bố về Chúa Giê-su:
a. Chúa Giê-su là tiên tri giả.
b. Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời.

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like