Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 26: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Thương Xót và Ân Điển

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 26: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Thương Xót và Ân Điển

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Thương Xót và Ân Điển

Khi bị tra tấn và đóng đinh, Chúa Giê-su không phái thiên binh xuống trừng phạt các lãnh đạo Do Thái mà lại đầy sự thương xót xin Cha tha cho họ (Lu-ca 23:34).

Tội lỗi và thứ tha

Tội lỗi là gánh nặng trên vai chúng ta với những cảm xúc lo lắng, bất an, đầu độc đức khoẻ, tinh thần và cuộc sống.

Thứ tha cởi bỏ gánh nặng đó, cắt đi thứ ung nhọt tội lỗi huỷ hoại cuộc sống chúng ta, xoá nợ, giải phóng chúng ta, phá bỏ những bức tưởng ngăn cách để chúng ta có mối quan hệ tốt hơn với mọi người.

“Lạy Cha, xin tha cho họ”

Chúa Giê-su nói những lời này để tội lỗi của chúng ta được tha và mối quan hệ với Đức Chúa Trời được phục hoà.

Sự thương xót của Chúa

Sự thương xót của Chúa là Ngài đã không đoán phát chúng ta vì Chúa Giê-su đã trả tiền công của tội lỗi. Để nhận lấy sự thương xót Chúa, chúng ta phải xưng nhận tội lỗi (1 Giăng 1:9, Châm ngôn 28:13).

Xưng nhận là nhận biết tội lỗi và chấp nhận chúng ta đã làm sai với tiêu chuẩn công chính của Chúa. Xưng nhận là chịu trách nhiệm cho tội lỗi để có lương tâm trọng sạch và tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Chúa sẽ tha thứ và không còn nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa (Thi thiên 85:2, 103:12; Ê-sai 38:17, 44:22; Mi-chê 7:18-19, Giê-rê-mi 31:34).

Khắc hoạ ân điển

Lu-ca 23:39-43 nói về hai kẻ cướp bị đóng đinh cùng Chúa Giê-su. Một kẻ nhận được ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời còn kẻ kia đã bỏ lỡ ân điển đó.

Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi

Kẻ cướp cũng phạm tội như chúng ta nhưng đã được cứu bởi ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9).

Ân điển của Chúa

Chúa công chính nên chúng ta đáng bị trừng phạt vì đã phạm tội. Chúa yêu thương nên Ngài đã để Chúa Giê-su chết thay cho tội lỗi chúng ta. Chúa thương xót nên đã không trao cho chúng ta hình phạt chúng ta đáng phải nhận. Chúa ân điển nên Ngài ban cho chúng ta phước hạnh chúng ta không đáng được nhận. Tại thập tự giá, sự công chính của Chúa được thoả mãn. Để Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta ân điển diệu kỳ và sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Đáp ứng với ân điển và sự thương xót của Chúa

Chúa giữ lại sự phán xét chúng ta đáng phải nhận và ban cho chúng ta những phước hạnh chúng ta không đáng có. Chúng ta phải học cách đối xử với người khác theo cách tương tự.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Thập tự giá dạy bạn điều gì về ân điển và sự thương xót của Chúa?
  2. Bạn bày tỏ ân điển và sự thương xót với người lân cận như thế nào?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like