Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Quyền Năng Của Đức Thánh Linh Được Bày Tỏ

Ngày 22 – Quyền Năng Của Đức Thánh Linh Được Bày Tỏ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 3:11-26

11 Anh đang nắm tay Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng đều lấy làm lạ, chạy đến, tại chỗ gọi là hành lang Sa-lô-môn. 12 Thấy thế, Phi-e-rơ bảo họ: “Đồng bào Y-sơ-ra-ên! Tại sao quí vị ngạc nhiên? Tại sao quí vị nhìn sửng chúng tôi dường như chúng tôi cậy quyền năng hoặc đức độ của mình mà khiến người què này đi được. 13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Jê-sus. Đồng bào đã nộp Ngài cho người ta xử tử, quí vị đã khước từ Ngài trước mặt Phi-lát khi ông ta quyết định phóng thích Ngài. 14 Nhưng quí vị đã khước từ Đấng Thánh và công chính và xin Phi-lát thi ân tha cho một kẻ sát nhân. 15 Quí vị đã giết Chúa Sự Sống, mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ kẻ chết; chúng tôi là nhân chứng về việc đó. 16 Bởi đức tin trong danh Jê-sus, người què mà quí vị thấy và biết đã được lành mạnh. Chính danh Jê-sus và đức tin trong Ngài đã làm cho người què được chữa lành trước mặt tất cả quí vị.

17 Bây giờ, thưa anh em, tôi biết anh em đã hành động cách vô ý thức, cũng như các nhà lãnh đạo của mình. 18 Nhưng Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã báo trước qua môi miệng tất cả các nhà tiên tri rằng Chúa Cứu Thế của Ngài phải chịu đau thương. 19 Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa, 20 Và để Đức Chúa Trời sai Chúa Cứu Thế Jê-sus mà Ngài đã chọn sẵn từ trước, đến với anh em. 21 Chúa Cứu Thế còn phải ở lại trên trời cho đến thời kỳ Đức Chúa Trời khôi phục vạn vật, như Ngài đã hứa từ lâu qua các tiên tri thánh của Ngài. 22 Vì Môi-se đã nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời của anh em sẽ dấy lên giữa dân chúng một tiên tri như tôi; anh em phải nghe theo mọi lời Ngài dạy bảo. 23 Nếu ai không nghe theo lời Ngài sẽ bị khai trừ ra khỏi dân chúng’.

24 Thật thế, tất cả các tiên tri từ Sa-mu-ên trở xuống, ai đã lên tiếng nói tiên tri, đều báo trước những ngày này. 25 Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ. Ngài đã bảo Áp-ra-ham: ‘Nhờ Hậu Tự con mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ được phước.’ 26 Khi Đức Chúa Trời dấy Đầy Tớ Ngài lên, Ngài đã sai Người đến với anh em trước hết để ban phước cho anh em, bằng cách khiến cho mỗi người lìa bỏ con đường gian ác.”

SUY GẪM:

C. 13-16  Người Do Thái đã từ chối và tìm cách giết Chúa Jê-sus, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho người sống lại và làm vinh hiển danh Ngài. Trong năng quyền của Ngài, Đức Chúa Trời đã chữa lành những người tật bệnh. Người bị bại được hưởng sự chữa lành không phải bởi năng quyền của Phi-e-rơ hay Giăng nhưng bởi năng quyền trong danh Chúa Jê-sus người từ kẻ chết sống lại. Và ngay cả trong thời gian này, công việc của sự chữa lành và phục hồi là tùy thuộc vào đức tin trong danh của Ngài. Chúng ta nói với Chúa rằng: “Chúa ơi, xin hãy chữa lành đời sống tật nguyền hay hư nát này của con và biến đổi nó trở nên tốt đẹp hơn, con có thể bước đi và nhảy nhót bởi sự trông cậy vào năng quyền năng của Chúa Jê-sus”.

C. 12,15  Phi-e-rơ và Giăng đã cho những người xung quanh biết được họ  không phải là người làm cho kẻ bại được đi mà là Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Họ chỉ xưng mình là chứng nhân cho Chúa, là người chứng kiến và nghe về những phép lạ Ngài làm. Chúng ta cần phải biết ai là Đấng có năng quyền làm việc trên Hội Thánh của Ngài.

Cầu nguyện  Xin giúp con tin cậy vào Ngài, Chúa ôi, giống như người bại kia có đức tin đứng dậy và bước đi.

Bình Luận:

You may also like