Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Kết Quả Việc Nương Cậy Đức Chúa Trời

Ngày 07 – Kết Quả Việc Nương Cậy Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 20:1-11

Ê-xê-chia Bị Bệnh

1 Trong những ngày ấy, Ê-xê-chia bị bịnh và gần chết. Tiên tri I-sa, con trai A-mốt, đến thăm vua và nói: “CHÚA phán rằng: Hãy sắp đặt việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời.Ngươi sẽ không qua khỏi cơn bịnh nầy đâu.” 2 Nhưng Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện với CHÚA: 3 “Lạy CHÚA, con cầu khẩn Ngài, xin nhớ đến con, thể nào con đã bước đi cách trung tín và hết lòng trước mặt Ngài, và con đã làm những gì đẹp lòng Ngài.” Rồi Ê-xê-chia khóc lóc thảm thiết.

4 Khi tiên tri I-sa ra đi chưa tới giữa sân thì có lời của CHÚA đến với ông: 5 “Hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia, thủ lãnh của dân Ta rằng: CHÚA là Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi. Ta có thấy nước mắt ngươi. Quả thật, Ta sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA được. 6 Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-si-ri. Ta sẽ bảo vệ thành nầy vì cớ Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta.”

7 Rồi tiên tri I-sa bảo: “Hãy đem cho tôi một cái bánh làm bằng trái vả. Hãy đắp nó lên chỗ ung độc, thì vua sẽ được lành.”
8 Ê-xê-chia nói với tiên tri I-sa: “Nhờ dấu hiệu nào mà ta biết rằng CHÚA sẽ chữa lành ta và ngày thứ ba ta có thể đi lên đền thờ CHÚA được?”

9 Tiên tri I-sa đáp: “Đây là dấu hiệu của CHÚA ban cho vua, rằng Chúa sẽ làm điều Ngài đã hứa. Vua muốn thấy bóng mặt trời ngã tới thêm mười độ hay ngã lui đi mười độ?”
10 Ê-xê-chia đáp: “Bóng ngã tới thêm mười độ là chuyện thường; vậy xin hãy cho bóng ngã lui đi mười độ.”
11 Tiên tri I-sa kêu cầu với CHÚA, và Ngài khiến bóng mặt trời chiếu trên các bậc thang vua A-cha đã xây ngã lui đi mười độ.

SUY GẪM:

C. 4-6  Đức Chúa Trời đã cảm động bởi Ê-xê-chia khi ông cầu nguyện thống thiết đến tuôn tràn giọt lệ. Ngày nay cũng vậy, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và thấy nước mắt của chúng ta. Thế thì, khi đến trước mặt Đức Chúa Trời của ân điển kỳ diệu này, bạn sẽ dâng những lời cầu nguyện nào?

C. 11  Khi Ê-xê-chia xin một dấu hiệu để xác định bệnh tật của ông đã được lành, Chúa đã khiến bóng mặt trời lùi lại mười bậc. Phép lạ này thể hiện quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời trong việc điều khiển thời gian và kéo dài tuổi thọ của Ê-xê-chia thêm 15 năm nữa. Bạn sẽ xin điều gì với Chúa, Đấng cho phép bạn tin cậy Ngài và ban cho bạn dấu hiệu để đảm bảo?

C. 2-3   Ê-xê-chia đã kêu xin Đức Chúa Trời nhớ lại sự trung tín của ông trước mặt Chúa và sự tận hiến hết lòng của ông. Ông đã kêu khóc và giãi bày với Chúa là ông không thể tiếp tục phụng sự Ngài cách trung tín nữa (đối chiếu với Ê-sai 38:11, 16). Ông vẫn có thể chấp nhận ý muốn Đức Chúa Trời và thầm lặng chuẩn bị cho cái chết của mình nhưng ông đã thành khẩn tìm kiếm ân điển của Ngài để xin Ngài phục hồi tương lai của dân tộc và của đời sống cá nhân ông.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con hạ mình nài xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong những lúc gặp hoạn nạn cá nhân.

Bình Luận:

You may also like