Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Đức Chúa Trời Duy Nhất Trong Mọi Vương Quốc

Ngày 05 – Đức Chúa Trời Duy Nhất Trong Mọi Vương Quốc

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 19:1-19

Ê-xê-chia Tham Khảo Với I-sa

1 Khi vua Ê-xê-chia nghe những lời đó, vua xé áo mình, mặc vải gai, rồi đi vào đền thờ CHÚA. 2 Vua sai Ê-li-a-kim, quan tổng quản hoàng cung, Sép-na, quan bí thư, và những thầy tế lễ trưởng thượng, mặc vải gai mà đến gặp tiên tri I-sa, con trai A-mốt. 3 Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia có nói như vầy: Ngày nay là ngày khốn quẫn, ngày bị trách phạt, và ngày tủi nhục. Các thai nhi đã đến ngày chào đời mà không có sức để sanh ra. 4 Có lẽ CHÚA là Đức Chúa Trời của ông đã nghe thấu tất cả những lời của Ráp-sa-kê, là kẻ được vua A-si-ri, chủ hắn, sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống; ước gì CHÚA là Đức Chúa Trời của ông sẽ quở phạt những kẻ nói những lời Ngài đã nghe. Vậy xin ông hãy vâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.”

5 Khi các tôi tớ của vua Ê-xê-chia đến với I-sa, 6 Tiên tri I-sa nói với họ: “Hãy về nói với chủ các ngươi: ‘CHÚA phán như vầy: Đừng sợ vì những lời các ngươi đã nghe, tức những lời các tôi tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến Ta. 7 Chính Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, để nó sẽ nghe tiếng đồn mà rút về xứ mình. Ta sẽ làm cho nó bị giết chết bằng gươm trong xứ của nó.’ ”

San-chê-ríp Hăm Dọa Ê-xê-chia

8 Ráp-sa-kê rút về và thấy vua của A-si-ri đang tấn công Líp-na, vì ông có nhận được tin rằng vua của ông đã rời khỏi La-chi.

9 Khi vua của A-si-ri nghe được tin báo về vua Tiệt-ha-ca của Ê-thi-ô-bi:

“Kìa, vua ấy đang kéo quân ra chống lại vua,” thì vua sai các sứ giả đến nói với Ê-xê-chia rằng: 10 “Hãy nói với Ê-xê-chia, vua của Giu-đa như vầy: Chớ để Đức Chúa Trời của ngươi là Đấng ngươi nhờ cậy lừa gạt ngươi khi nói rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu. 11 Kìa, hãy xem những gì vua A-si-ri đã làm cho mọi nước: tiêu diệt tất cả. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? 12 Những thần của các dân mà tổ tiên ta đã tiêu diệt như dân Gô-dan, Ga-ran, Rê-xép, và dân Ê-đen ở Tê-la-sa có giải cứu được họ chăng? 13 Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, vua của Hê-na, và vua của I-va bây giờ ở đâu?”

Ê-xê-chia cầu nguyện

14 Khi Ê-xê-chia nhận được thư từ tay các sứ giả thì đọc, rồi vua đi lên đền thờ CHÚA và mở bức thư ấy ra trước mặt Chúa. 15 Ê-xê-chia cầu nguyện với CHÚA rằng: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đang ngự trên các chê-ru-bim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. 16 Xin nghiêng tai và nghe, Chúa ôi. Xin mở mắt và nhìn, Chúa ôi. Xin nghe những lời của San-chê-ríp đã gởi đến để nhục mạ Đức Chúa Trời hằng sống.

17 Lạy CHÚA, thật sự là San-chê-ríp, vua của A-si-ri có hủy diệt các nước và xứ sở của họ, 18 có ném các thần tượng của họ vô lửa, vì chúng chẳng phải là thần, mà chỉ là sản phẩm của bàn tay loài người, chỉ là gỗ và đá, cho nên chúng đã bị hủy diệt. 19 Nhưng bây giờ, lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của chúng con, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con khỏi tay của vua ấy, để mọi nước trên đất sẽ biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi, Chúa ôi.”

SUY GẪM:

C. 6, 7  Đức Chúa Trời đã nhân từ đối với Ê-xê-chia, người đã cầu nguyện bằng lòng kính sợ khi gặp hoạn nạn lớn. Đức Chúa Trời đã giúp ông không sợ hãi bởi những lời của Ráp-sa-kê nhưng chỉ nhìn lên Chúa mà thôi. A-si-ri, kẻ đã nhạo báng dân Giu-đa và Đức Chúa Trời, phải thối lui khi nghe tin tức báo lại. Đừng run sợ trước những lời lẽ nghe có vẻ thuyết phục hay những tin tức gây bối rối. Hãy chỉ nhìn lên Đức Chúa Trời, Đấng cai trị và điều khiển mọi lời nói.

C. 1-4  Ê-xê-chia đau lòng khi nghe Chúa bị nhạo báng và xin Ê-sai cầu nguyện. Việc chúng ta có thể cầu nguyện trong bất cứ hoàn cảnh nào chính là một thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Ngày nay, bạn có cầu nguyện với một tấm lòng như tấm lòng của Ê-xê-chia và đến ngay với Chúa không?

C. 14-19  Ê-xê-chia đi lên đền thờ với lá thư ông nhận được từ vua A-si-ri và trải nó ra mà cầu nguyện trước mặt Chúa. Trước hết, ông kêu to danh Đức Giê-hô-va (c. 15), tỏ bày hoạn nạn mà ông và vương quốc đang phải đối mặt (c. 16-18), và nài xin sự cứu giúp khẩn cấp (c.19). Ông cũng cầu xin Chúa giải cứu Y-sơ-ra-ên để tất cả mọi dân trên đất biết rằng chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Bạn đã bao giờ cầu nguyện xin Chúa bày tỏ chỉ có Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chưa? Hãy xem xét những gì bạn cầu xin trong lời cầu nguyện.

Cầu nguyện:  Con ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng cai tri mọi dân trên đất và là Đấng cai trị con.

Bình Luận:

You may also like