Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Sự Phục Hưng Của Ê-xê-chia Và Cuộc Khủng Hoảng

Ngày 03 – Sự Phục Hưng Của Ê-xê-chia Và Cuộc Khủng Hoảng

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 18:1-16

Ê-xê-chia Trị Vì Giu-đa

1 Năm thứ ba triều vua Ô-sê, con trai Ê-la, của Y-sơ-ra-ên, thì Ê-xê-chia, con trai vua A-cha của Giu-đa lên ngôi làm vua. 2 Vua được hai mươi lăm tuổi khi bắt đầu trị vì. Vua trị vì hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu của vua là bà A-bi, con gái của Xa-cha-ri. 3 Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA như tổ phụ Đa-vít của vua đã làm. 4 Vua dẹp bỏ những nơi cao, đập vỡ các tượng thờ bằng đá, và đốn hạ những trụ thờ nữ thần A-sê-ra. Vua đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. Vì cho đến lúc đó dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn dâng hương cho con rắn bằng đồng ấy. Người ta gọi nó là Nê-hu-tan.

5 Vua tin cậy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Trong số những vị vua của Giu-đa sau vua thì không ai được như thế, còn trong số các vị vua trước vua thì cũng chẳng ai được như vậy. 6 Vì vua bám chặt lấy CHÚA. Vua chẳng rời bỏ Ngài, nhưng gìn giữ những điều răn mà CHÚA đã truyền cho Môi-se. 7 Chúa ở cùng vua; vua làm điều gì cũng được thành công. Vua nổi dậy chống lại vua A-si-ri và không chịu thần phục vua ấy nữa. 8 Vua tiến đánh dân Phi-li-tin đến tận Ga-xa và những vùng phụ cận, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố.

9 Năm thứ tư triều vua Ê-xê-chia, tức là năm thứ bảy triều vua Ô-sê, con trai Ê-la, của Y-sơ-ra-ên, vua Sanh-ma-na-se của A-si-ri đến tấn công Sa-ma-ri và bao vây thành ấy. 10 Cuối ba năm, vua ấy chiếm được thành. Năm thứ sáu triều vua Ê-xê-chia, tức là năm thứ chín triều vua Ô-sê của Y-sơ-ra-ên, Sa-ma-ri bị thất thủ. 11 Vua A-si-ri bắt dân Y-sơ-ra-ên đem lưu đày ở A-si-ri, cho họ định cư bên bờ sông Cha-bo, thuộc xứ Gô-sen, và trong các thành của xứ Mê-đi. 12 Bởi vì họ không vâng theo tiếng CHÚA là Đức Chúa Trời của họ, nhưng vi phạm giao ước Ngài, tức là tất cả những điều Môi-se, tôi tớ của Chúa, đã truyền ban. Họ không nghe và cũng chẳng thi hành.

San-chê-ríp Xâm Lăng Giu-đa

13 Năm thứ mười bốn triều vua Ê-xê-chia, vua San-chê-ríp của A-si-ri, đến tấn công các thành kiên cố của Giu-đa và chiếm lấy. 14 Vua Ê-xê-chia của Giu-đa sai sứ đến gặp vua của A-si-ri tại La-chi và tâu rằng: “Tôi có lỗi. Xin vua hãy lui binh. Vua muốn điều chi, tôi cũng chịu cả.” Vua của A-si-ri đòi vua Ê-xê-chia của Giu-đa phải nộp chín ngàn ký bạc và chín trăm ký vàng. 15 Vua Ê-xê-chia lấy tất cả bạc trong đền thờ CHÚA và trong các kho tàng của hoàng cung mà nộp cho vua ấy.

16 Bấy giờ vua Ê-xê-chia phải gỡ vàng bọc trên những cánh cửa của đền thờ CHÚA, và vàng mà vua đã cẩn trên những khung cửa ấy, để đem nộp cho vua A-si-ri.

SUY GẪM:

C. 3, 4  Vua Ê-xê-chia thực hiện sự cải chánh tôn giáo trong hoàn cảnh đầy khó khăn. Giu-đa được giao lại từ vua cha A-cha trong tình trạng thờ cúng thần tượng nặng nề. Dù dân sự coi truyền thống tôn giáo và thói tục thờ cúng thần tượng là bình thường, vua Ê-xê-chia đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Chúa Trời. Ông phá hủy các nơi cao, đập vỡ những trụ thờ, triệt hạ tượng A-sê-ra, đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. Chúng ta phải hành động với sự dạn dĩ và có những giải pháp dứt khoát trong đời sống chúng ta.

C. 5, 6   Ê-xê-chia không chỉ thực hiện sự cải chánh môt cách dứt khoát mà còn hoàn toàn tin cậy và bước đi với Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của đời sống. Việc có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời quan trọng hơn việc thực hiện một nhiêm vụ nào đó. Bước đầu tiên của tôi để khôi phục lại những lĩnh vực còn gồ ghề trong cuộc đời tôi chính là kính sợ Chúa.

C. 13-16  Khi Giu đa đang ở trong tình trạng nguy kịch dưới sự đe dọa khủng khiếp của A-si-ri, Ê-xê-chia đã thể hiện ý định đầu hàng San-chê-ríp và thỏa hiệp bằng việc cống nạp. Điều này nhấn mạnh sự vô nghĩa của việc thỏa hiệp với dân ngoại và những hậu quả của việc hối lộ tiền cho vua. Bạn có đang thỏa hiệp để thoát khỏi một tình cảnh khó khăn nào đó? Cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người trung tín, dù rằng để sống trong đức tin cho tới cùng là điều không dễ dàng.

Cầu nguyện: Xin giúp con xem mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất trong đời sống con.

Bình Luận:

You may also like