Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Giô-a-cha Và Giô-ách

Ngày 25 – Giô-a-cha Và Giô-ách

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 13:1-13

 

Giô-a-cha Trị Vì Y-sơ-ra-ên

1 Vào năm thứ hai mươi ba triều vua Giô-ách, con trai A-cha-xia, nước Giu-đa, thì Giô-a-cha, con trai Giê-hu, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri. Vua trị vì mười bảy năm. 2 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, đi theo những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. Vua chẳng dứt bỏ những tội lỗi đó. 3 Cơn giận của CHÚA nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay Ha-xa-ên, vua A-ram, và vào tay Bên Ha-đát, con của Ha-xa-ên, suốt thời hai vua đó.

4 Bấy giờ Giô-a-cha cầu khẩn với CHÚA, và Chúa nhậm lời vua; vì Ngài có thấy nỗi áp bức mà dân Y-sơ-ra-ên phải gánh chịu, thể nào vua A-ram đã đàn áp họ. 5 Vì thế CHÚA đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên một người giải cứu, để họ thoát ra khỏi quyền lực của dân A-ram, và mọi người trong Y-sơ-ra-ên được sống an lạc dưới mái nhà mình như ngày trước. 6 Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ những tội lỗi của nhà Giê-rô-bô-am, mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội, nhưng họ cứ phạm các tội lỗi đó; đến nỗi trụ thờ thần A-sê-ra vẫn còn đứng sừng sững tại Sa-ma-ri.

7 Chúa để cho đội quân của Giô-a-cha chỉ còn lại năm mươi kỵ binh, mười xe chiến mã, và mười ngàn bộ binh. Vì vua của A-ram có tiêu diệt họ, nghiền nát họ như bụi nơi sân đập lúa.
8 Những việc khác của Giô-a-cha, những việc vua thực hiện, quyền lực của vua, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 9 Giô-a-cha an giấc với các tổ phụ mình và được chôn tại Sa-ma-ri. Giô-ách, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Giô-ách Trị Vì Y-sơ-ra-ên

10 Năm thứ ba mươi bảy triều vua Giô-ách của Giu-đa, thì Giê-hô-ách, con trai Giô-a-ha, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri. Vua trị vì mười sáu năm. 11 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội, nhưng vua cứ đi theo đường tội lỗi đó.
12 Những việc khác của Giê-hô-ách, tất cả những việc vua làm, những chiến công của vua khi đánh với vua A-ma-xia của Giu-đa, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 13 Giê-hô-ách an giấc với các tổ phụ mình, rồi Giê-rô-bô-am lên ngôi kế vị. Giê-hô-ách được chôn tại Sa-ma-ri, cùng chỗ với các vua của Y-sơ-ra-ên.

SUY GẪM:

C. 3  Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta về tội lỗi và cho chúng ta cơ hội ăn năn, song Ngài bày tỏ cơn thạnh nộ khi chúng ta cứ xoay khỏi Ngài. Tuy nhiên, sự trừng phạt của Chúa xuất phát từ tình yêu thương muốn giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Bạn có biết rằng mình cần phải ăn năn và xoay khỏi một tội lỗi cụ thể vẫn níu kéo bạn bất chấp lời cảnh báo của Chúa?

C. 4  Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài và đáp lời vì Ngài quan phòng chúng ta cẩn thận. Dù Chúa trừng phạt Y-sơ-ra-ên qua dân A-ram, song Ngài vẫn giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi dân A-ram khi họ kêu cầu sự giúp đỡ. Hãy chân thành dâng mọi hoàn cảnh của tôi lên Chúa, Đấng nhớ đến tôi trong mọi sự

C. 1,2,11  Sự giống nhau giữa Giô-a-cha và Giô-ách là cả hai đều sống gian ác trước mặt Chúa và bị ảnh hưởng bởi tội lỗi của Giê-rô-bô-am. Hơn nữa, họ còn làm cho dân sự phạm tội trước mặt Chúa. Nếu chúng ta không tranh chiến để loại bỏ mọi tội lỗi thì mọi người xung quanh tôi cũng giống như tôi sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tội lỗi.

Cầu nguyện  Con xưng nhận tội lỗi kín giấu của con trước Chúa, Đấng lắng nghe lời cầu nguyện của con và đáp lời, dù trong sự sửa phạt.

Bình Luận:

You may also like