Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 194: Lạy Chúa Giê-xu, Xin Hãy Đến!

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 194: Lạy Chúa Giê-xu, Xin Hãy Đến!

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 25:31-33

31 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. 32 Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; 33 để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.

Lời ngỏ:

“Ma-ra-na-tha!” hay “Lạy Chúa Giê-xu, xin mời Ngài ngự đến” là điều mà chúng ta thường cầu xin Chúa trong lúc hoạn nạn, cùng khốn. Nhiều người đã khẩn cầu như thế khi đối diện những nan đề hay những mối bất hoà không thể tự giải quyết được nên xin Chúa là Đấng thương xót đến để ban ơn vùa giúp.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện này thường được nhấn mạnh trong sự kêu cầu Chúa Giê-xu mau trở lại để tái lập lại thế giới mới. Bởi vì thế giới này càng lúc càng trở nên hỗn loạn và đầy dẫy tội lỗi không thể chữa trị và hồi phục được nữa mà chỉ tạm thời tồn tại cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm để tái tạo mới. Sự hiện đến của Ngài sẽ bày tỏ sự trọn vẹn và hài hoà giữa sự yêu thương, sự công bình, và sự thánh sạch cho thế giới.

Quang cảnh trong ngày Chúa trở lại được Ngài báo trước như sau:

1. Con người ngự đến  trong sự vinh hiển

Lời dự ngôn về Đấng Mê-si, tức là Đấng Cứu thế đến thế giới này được thể hiện trong hai phương diện. Thứ nhất, đó là hình ảnh “tôi tớ Đức Giê-hô-va” hiện ra để chịu sự thương khó, chết và chuộc tội được tiên tri Ê-sai bày tỏ trong Ê-sai chương 53. Hình ảnh này được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu thông qua sự giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ và trong chức vụ của Ngài như một đầy tớ đối với mọi người, kể cả các môn đồ của Ngài. Nhất là Ngài tự nguyện chịu nhiều hoạn nạn, chịu thương khó, và chịu chết.

Thứ hai, hình ảnh “con người” đến từ ngôi Đức Chúa Trời, và hiện đến thế giới loài người trong quyền phép, vinh hiển cùng với các thiên binh, thiên sứ được tiên tri Đa-ni-ên đã miêu tả qua sự hiện thấy và tỏ rõ trong sách Đa-ni-ên 7:13-18. Đó chính là lời dự ngôn về việc Đức Chúa Giê-xu sẽ tái lâm, tức là đến thế giới này lần thứ hai.

Đức Chúa Giê-xu đã đến thế giới loài người lần thứ nhất với hình ảnh “tôi tớ” chịu khổ trong sự phục vụ và hy sinh. Ngài đến khởi đầu với sự giáng sinh rất âm thầm tại chuồng chiên, máng cỏ. Ngài lớn lên trong thân thể con người cho đến khi được thừa nhận là thành nhân để bắt đầu chức vụ. Ngài rao giảng về sự ăn năn và tha thứ. Ngài đến để tìm từng người, đi từ làng này đến làng khác để kêu gọi họ ra khỏi tội lỗi. Ngài ban cho họ tình yêu, đức tin, và sự biến đổi cuộc đời. Sau đó chính họ được Chúa kêu gọi để tiếp tục rao truyền phúc âm cứu rỗi và tình yêu của Ngài cho mọi người. Như vậy, lần đến thứ nhất của Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho nhân loại cùng sự tha thứ tội lỗi để cứu rỗi mọi người. Thế nhưng Chúa Giê-xu đến thế giới loài người lần thứ hai với hình ảnh  “Con người” trong cương vị là Vua trên muôn vua Chúa của các chúa. Lần này Ngài đến trong quyền phép lớn và vinh hiển với cương vị là Đấng phán xét. Trong lần đến thứ hai này Chúa Giê-xu sẽ bày tỏ sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời.

2. Phân chia người này với người khác

Tất cả mọi người trong muôn dân muôn nước trên khắp đất đều phải ứng hầu trước Chúa Giê-xu là Đấng phán xét toàn thể nhân loại trong ngày Ngài tái lâm. Không chỉ người còn đang sống trên đất mà thôi, nhưng hết thảy những người đã chết rồi trong tất cả mọi thời đại cũng được sống lại để ứng hầu trước toà án phán xét.

Để khởi đầu cho sự phán xét thì Đức Chúa Giê-xu phân loại tất cả mọi người ra hai phần thành, hay hai nhóm người khác nhau. Nhóm thứ nhất được ví như những con chiên thật. Đó là những người được xưng là công bình bởi đức tin. Những người này sẽ tập trung lại bằng cách dời bước qua phía bên phải của Ngài. Nhóm thứ hai được ví sánh như những con dê. Đó là những người bị kể là tội nhân vì không được xưng công bình, do không có niềm tin vào Chúa Giê-xu là Đấng Cứu thế. Nhóm này được phân ra và tập trung về phía bên tay trái của Chúa.

Sự phân chia này chúng ta cũng thấy đã được đề cập trong Ma-thi-ơ chương 13. Tại đó, chúng ta cũng thấy có nhiều ẩn dụ liên quan đến Nước Thiên đàng với sự chọn lựa và được phân chia làm đôi. Chẳng hạn, trong ngày đó Chúa phân biệt giữa “cỏ lùng với lúa mì” (13:40-43), giữa “cá giống tốt” với “cá giống xấu” (13:47-49). Những vật thể hay con vật này có nhiều điểm tương đồng với nhau rất khó phân biệt để tách ra khi còn nhỏ. Nhưng càng lớn, càng tăng trưởng và phát triển thì càng tỏ ra những sự chênh lệch. Đó là lúc bản chất từng ẩn chứa bên trong phải hiện ra bên ngoài với kết quả rành rành như là bằng chứng hiển nhiên.  Và những thành quả ấy bày tỏ bản chất thật của chúng.

Và ở đây Ma-thi-ơ chương 25 ví sánh giữa “chiên với dê”. Trong Cựu Ước “con dê” thỉnh thoảng được chọn làm sinh tế tượng trưng cho tội lỗi, cho sự bất tuân và sự hung dữ, bạo tàn cần phải loại trừ vì liên quan đến thế giới tối tăm (Lê-vi ký 16:8-26). Con dê là một biểu trưng chỉ về sự không tin kính và thường đối lập với đền thờ và nơi thánh trong lời tiên tri chỉ về 4 đế quốc ngoại bang (Đa 8:5-12). Cho nên, trong ngày Chúa phán xét thì Ngài phân chiên với dê ra. Một bên là giữ sự kính sợ Chúa và vâng phục bởi đức tin mà được xưng là công bình; một bên là lấy sự bất tín, bất tuân, bất phục mà chối bỏ Chúa.

Ứng dụng & Kết luận

Sự phán xét trong ngày sau rốt là hoàn toàn thuộc về Chúa là Đấng công bình, chứ không thuộc về chúng ta. Chúng ta cũng không thể nào “đút lót” Chúa để Ngài “nhắm mắt” hay “thông cảm” để thuyên chuyển chúng ta từ “trái sang phải” được. Sự phán xét này là rất công minh và thánh sạch. Cho nên, trước khi toà phán xét diễn ra thì chúng ta hãy tỉnh thức mà tin Chúa để được thay đổi địa vị mà đứng trong hàng ngũ của “chiên”. Đức Chúa Giê-xu là Đấng bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó là điều chắc chắn, chúng ta cần lấy đức tin chân thành mà nhận lấy. Sự yêu thương của Chúa đến với chúng ta khi chúng ta tiếp nhận bởi đức tin, khi ấy hạt giống phúc âm nảy mầm trong lòng chúng ta, và sẽ dần lớn lên trong sự tăng trưởng. Bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu là Con đường và Cánh cửa duy nhất để được bước vào Thiên đàng vinh hiển. Hãy tin và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu thì quý vị chắc vượt khỏi sự đoán xét chịu hình phạt để được phước hạnh. Còn hễ ai là con cái Chúa, là môn đồ thật của Ngài thì cần xác quyết niềm tin nơi Chúa Giê-xu và nhận biết rằng mình thuộc nhóm người được phước. Giờ này, mỗi người hãy tự trả lời câu hỏi này: Trong ngày Chúa trở lại, tôi sẽ được đứng bên phải hay bên trái?

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải cứu chúng con. Nhân đức tin nơi chính mình Chúa Giê-xu mà chúng con được xưng công bình bởi đức tin. Nhờ đó có thể vượt qua sự phán xét rất nghiêm minh và công bình của Chúa.

Lạy Chúa, Ma-ra-na-tha! Xin Chúa Giê-xu mau đến trên thế giới này cách công khai với sự vinh hiển và quyền năng! Nguyện xin Chúa sớm trở lại để đem chúng con vào Nước Thiên đàng vinh hiển.

Nguyện xin Chúa thương xót và cứu chúng con cùng gia đình chúng con.

Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like