Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Con Trai Của Người Đàn Bà Su-Nem Sống Lại

Ngày 08 – Con Trai Của Người Đàn Bà Su-Nem Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 4:18-37

18 Đứa trẻ lớn lên, một ngày kia, nó theo cha đi ra đồng thăm những người đang gặt lúa. 19 Nó nói với cha: “Con nhức đầu quá! Con nhức đầu quá!” Người cha nói với đầy tớ mình: “Hãy bồng nó về cho mẹ nó.” 20 Người đầy tớ bồng nó về, trao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó cho đến trưa thì chết. 21 Bà bèn đem nó lên, để trong phòng của người Đức Chúa Trời, đóng cửa lại, rồi ra đi. 22 Bà gọi chồng bà và nói: “Mình hãy cắt cho tôi một người đầy tớ và một con lừa, để tôi sẽ đi đến gặp người của Đức Chúa Trời ngay, rồi tôi sẽ trở về.” 23 Chồng bà hỏi: “Tại sao hôm nay lại đi gặp người ấy? Hôm nay nào phải là ngày trăng mới hay là ngày Sa-bát đâu?” Bà đáp: “Mình cứ yên tâm đi.” 24 Rồi bà bảo thắng lừa và nói với người đầy tớ: “Hãy thúc lừa đi nhanh. Chỉ khi nào tôi bảo thì cậu mới dừng lại.” 25 Thế là bà lên đường đi đến gặp người của Đức Chúa Trời tại núi Cạt-mên. Khi người của Đức Chúa Trời thấy bà đến, ông bảo Ghê-ha-xi là đầy tớ mình: “Kìa, có bà ở Su-nem đang đến. 26 Ngươi hãy mau ra đón bà ấy và hỏi: ‘Bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng?’ ” Bà đáp: “Mọi sự đều bình an.” 27 Khi đến gần người của Đức Chúa Trời trên núi, bà sụp xuống ôm lấy chân ông. Ghê-ha-xi liền đến gần để gỡ bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói: “Hãy để yên cho bà ấy, vì bà ấy đang đắng cay sầu khổ lắm. CHÚA đã giấu ta việc nầy và Ngài đã không cho ta biết.” 28 Đoạn bà nói: “Tôi nào dám xin ngài cho được một đứa con trai đâu? Ngài có nhớ là tôi có nói rằng ‘xin ngài đừng gạt tôi’ không?” 29 Ông bảo Ghê-ha-xi:“Ngươi hãy thắt lưng, cầm gậy của ta, và đi. Nếu ngươi gặp ai dọc đường, đừng chào hỏi. Nếu ai chào hỏi ngươi, chớ trả lời. Hãy đem cây gậy của ta để trên mặt của đứa trẻ.” 30 Nhưng người mẹ của đứa trẻ nói: “Nguyện CHÚA là Đấng Hằng Sống chứng giám, và nguyện ngài là người đang sống đây chứng cho, tôi xin thề là tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu ngài không xuống giúp cho.” Vậy Ê-li-sê đứng dậy và đi theo bà. 31 Ghê-ha-xi đi trước, để cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe động tĩnh gì hay thấy dấu hiệu gì của sự sống. Ghê-ha-xi đang đi trở về thì gặp Ê-li-sê và nói: “Đứa trẻ không tỉnh lại.” 32 Khi Ê-li-sê vào trong nhà, ông thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông. 33 Ông bèn vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ một mình ông và đứa trẻ, rồi ông cầu nguyện với CHÚA. 34 Đoạn ông đứng dậy, lên giường và nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng ông trên miệng đứa trẻ, mắt ông trên mắt đứa trẻ, tay ông trên tay đứa trẻ; và đang khi ông ấp đứa trẻ như thế, thân thể đứa trẻ từ từ ấm lại. 35 Ông bước xuống, đi tới đi lui trong phòng, rồi ông lại lên giường, ấp trên đứa trẻ lần nữa. Đứa trẻ nhảy mũi bảy lần và mở mắt ra. 36 Ê-li-sê gọi Ghê-ha-xi và bảo: “Hãy gọi người đàn bà Su-nem đến đây.” Ghê-ha-xi liền đi gọi bà. Khi bà ấy đến, ông bảo: “Hãy đem con bà đi.” 37 Bà đến, quỳ xuống nơi chân ông, cúi đầu sát đất, rồi bà ôm lấy con bà và dẫn nó đi.

SUY GẪM:

C.32-37  Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của Ê-li-sê và khiến đứa con trai của người đàn bà Su-nem sống lại. Điều này tiên tri về sự phục sinh. Bất kỳ ai tin vào Chúa sẽ được phục sinh cùng với sự phục sinh của Chúa Jê-sus.

C.18-20  Đứa con trai được Chúa ban cho bỗng dưng bị chết. Giống như vậy, có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng đây là cơ hội để đức tin của chúng ta được vững vàng và tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Đức tin của người đàn bà này cần được thử thách và khiến nên trọn vẹn. Qua vị tiên tri, bà học biết được cách sâu nhiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Qua hoạn nạn, đức tin của chúng ta sẽ được vững vàng.

C.21-25  Đối mặt với nan đề, người đàn bà Su-nem chạy đến với người của Đức Chúa Trời, là Ê-li-sê. Bà tin rằng Chúa sẽ dùng Ê-li-sê để chữa lành cho con trai của bà. Khi chúng ta đối mặt với hoạn nạn, đừng bao giờ nản lòng. Thay vào đó, hãy tìm kiếm mục đích sâu xa của Chúa.

Cầu nguyện  Lạy Đức Chúa Trời, Chúa của sự sống! Cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con sự sống mới.

Bình Luận:

You may also like