Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Vua A-xa-chia Và Lời Tiên Tri Của Ê-li

Ngày 01 – Vua A-xa-chia Và Lời Tiên Tri Của Ê-li

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-li Và Vua A-cha-xia

1 Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi loạn chống lại Y-sơ-ra-ên. 2 Ở Sa-ma-ri, vua A-cha-xia từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; nên vua truyền các sứ giả đến và bảo: “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta có được lành khỏi thương tích nầy chăng?”

3 Nhưng thiên sứ của CHÚA bảo Ê-li, người Thi-sê-be rằng: “Hãy chỗi dậy, đi đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và bảo họ: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao, mà ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ 4 Vậy bây giờ CHÚA phán như vầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’ ” Ê-li bèn đi.

5 Các sứ giả trở về gặp vua, vua hỏi họ: “Tại sao các ngươi trở về?” 6 Họ đáp: “Có một người gặp chúng tôi và bảo chúng tôi đi trở về tâu với vua rằng: CHÚA phán như vầy: ‘Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời sao mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

7 Vua hỏi họ: “Người ra đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”

8 Họ tâu: “Đó là một người mặc một áo choàng bằng da thú đầy lông, lưng thắt một dây nịt da.”

Vua nói: “Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.”

9 Đoạn vua sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân sĩ đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan bảo Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”

10 Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người đi với ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và năm mươi người đi với ông ta.

11 Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân sĩ khác đến gặp Ê-li.Viên sĩ quan ấy nói: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, đây là lịnh của vua: Hãy xuống mau!”

. 12 Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan ấy: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người đi với ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và năm mươi người đi với ông ta.

SUY GẪM:

C.3,4  Đức Chúa Trời cảnh báo rằng cái chết sẽ đổ trên những ai thờ lạy các thần tượng khác và xây bỏ Ngài. Mặc dù bị ngã từ lan can xuống và bị thương, nhưng vua A-xa-chia đã không nương cậy vào Chúa, mà sai sứ giả đi cần vấn Ba-anh Xê-bụt. Qua một tiên tri, Đức Chúa Trời cảnh báo cho A-xa-chia về cái chết của vua. Không một thần nào khác có thể giúp người ta tránh khỏi cơn thịnh nộ đoán phạt của Chúa. Chúng ta cần tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Chúa của sự sống và sự chữa lành, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.

C.10,12  Đức Chúa Trời bảo vệ tôi tớ Ngài. Chúa giết chết những sứ giả của A-xa-chia bằng lửa từ trên trời; điều đó chứng tỏ Ê-li là người Đức Chúa Trời sai đến và lời ông nói là Lời của Chúa. Tôi có phải là một người trung thành với Chúa, là một người nhận được sự bảo vệ của Ngài hay không? 

C.4  Ê-li rao báo Lời Chúa cho vua, theo như Ngài phán dạy. Đây không phải là điều A-xa-chia muốn nghe, nhưng Ê-li nói với A-xa-chia chính xác từng từ. Tôi có ngập ngừng công bố Lời Chúa khi tôi phải làm vậy không? Liệu tôi có rao báo Lời Chúa ngay cả khi đứng trước những người có địa vị cao trong xã hội không?

Cầu nguyện:  Nguyện con tiếp nhận Lời Chúa cách khiêm nhường và vâng phục.

Bình Luận:

You may also like