Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Cái Chết Của A-xa-chia

Ngày 02 – Cái Chết Của A-xa-chia

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 1:13-18

13 Vua lại sai một viên sĩ quan nữa với năm mươi quân sĩ nữa đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Ê-li và van nài: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của năm mươi người đi với tôi là quý báu trước mặt ông. 14 Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai toán quân năm mươi người của họ. Nhưng bây giờ xin ông hãy xem mạng sống tôi là quý báu trước mặt ông.”

15 Bấy giờ thiên sứ của CHÚA nói với Ê-li: “Hãy đi xuống với người ấy. Đừng sợ người ấy gì cả.” Vậy Ê-li đứng dậy, đi xuống, theo người ấy đến gặp vua.

16 Ông nói với vua: “CHÚA phán như vầy: Bởi vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn. Có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi lời Ngài sao? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

Vua A-cha-xia Băng Hà

 17 Vậy vua A-cha-xia qua đời, theo như lời của CHÚA đã phán qua Ê-li. Bởi vì A-cha-xia không có con, nên em trai của A-cha-xia là Giô-ram lên ngôi làm vua kế vị, nhằm năm thứ hai của Giô-ram, con trai Giê-hô-sa-phát, vua của Giu-đa. 18 Những việc khác của A-cha-xia làm há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao?

SUY GẪM:

C.15  Đức Chúa Trời dạy Ê-li điều ông phải làm. Ngài hướng dẫn Ê-li đi xuống gặp A-xa-chia qua thiên sứ của Chúa và bảo ông đừng sợ A-xa-chia. Đây là lời hứa của Ngài: Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng hơn A-xa-chia. Ngài ở cùng Ê-li và sẽ bảo vệ ông. Đức Chúa Trời bảo vệ tất cả những ai vâng theo mạng lệnh Ngài. 

C.17  Đức Chúa Trời làm thành Lời Ngài. Như Chúa đã nói qua Ê-li (c.4), vua A-xa-chia đã chết. Lịch sử tiếp tục với sự ứng nghiệm Lời của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng làm thành Lời Ngài và có thể làm trọn bất cứ điều gì. Đức tin là tin và vâng phục Lời của Đức Chúa Trời.  C.13,14  Viên sĩ quan thứ ba với năm mươi người đi cùng đã hành động khôn ngoan. Khi chứng kiến cái chết của hai viên sĩ quan cùng tất cả những người kia chống lại người của Đức Chúa Trời, ông đã quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót. Mạng sống của viên sĩ quan và những người đi theo đã được bảo toàn. Thật vô cùng khôn ngoan để học biết từ tấm gương tội lỗi và lầm lạc của những người khác, sau đó có thể tránh được trong những trường hợp tương tự. Tôi có kiểm tra chính bản thân mình trước những lỗi lầm của người khác không?  

Cầu nguyện  Xin giúp con sống không hổ thẹn trong từng khoảnh khắc trước mặt Ngài.

Bình Luận:

You may also like