Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Công Việc Của Đức Chúa Trời

Ngày 29 – Công Việc Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thánh Thi 111:1-10

Ca Ngợi CHÚA
1
Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA
Giữa hội của những người ngay thẳng.
2
Các việc của CHÚA đều vĩ đại;
Tất cả những ai yêu thích những việc ấy đều nên suy gẫm.
3
Công việc của Ngài vinh hiển và uy nghi,
Đức công chính của Ngài còn đến muôn đời.
4
Ngài làm những việc diệu kỳ đáng ghi nhớ.
CHÚA ban ân huệ và có lòng thương xót.
5
Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài;
Ngài luôn luôn ghi nhớ giao ước Ngài.
6
Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài những công việc quyền năng
Bằng cách ban cho họ những sản nghiệp của các nước.
7
Công việc của tay Ngài là trung tín và công bình;
Mọi mạng lệnh của Ngài đều đáng tin cậy,
8
Được vững lập đời đời để thi hành
Trong sự chân thật và ngay thẳng.
9
Ngài ban cho dân Ngài sự cứu chuộc;
Ngài truyền lập giao ước Ngài đến đời đời.
Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ.
10
Kính sợ CHÚA là khởi đầu của sự khôn ngoan.
Tất cả những ai làm theo các mạng lệnh Ngài được nhiều sáng suốt.
Nguyện lời ca ngợi Ngài còn đến đời đời.

 

SUY GẪM:

Câu 2: Công việc của Đức Chúa Trời là lớn lao và lạ lùng. Những người vui hưởng về các công việc của Chúa sẽ muốn biết được ý nghĩa sâu sắc hơn ẩn sau những công việc đó và sẽ muốn nghiên cứu về các công việc của Chúa. Nghiên cứu Kinh thánh và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày để tìm biết hơn về Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, ấy là trải nghiệm tuyệt vời. Người nào vui thích về điều này sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời trong niềm vui sướng.

Câu 4: Đức Chúa Trời khiến cho người ta nhớ đến những công việc kỳ diệu và lớn lao mà Ngài đã làm. Đó là lý do mà dân chúng ngợi khen về ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời trong các công việc mà Ngài đã làm. Hãy suy ngẫm về công việc mà Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống của bạn.

Câu 7-10: Mọi công việc của Đức Chúa Trời đều là chân thật và công bình. Bằng lẽ thật và sự chân thật, Đức Chúa Trời đến với dân sự của Ngài và thiết lập giao ước đời đời với họ. Sau khi đến với dân sự ở Ai-cập, Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước đời đời với họ tại núi Si-nai. Cũng vậy, qua con Ngài là Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và khiến chúng ta trở nên dân của giao ước trong vương quốc của Ngài. Để sống trên đất với cương vị là dân của giao ước có nghĩa là chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời và hành động theo lẽ thật và sự công bình. Hãy bước vào trong sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời và tập trung mọi tư tưởng của chúng ta và Ngợi khen Ngài.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con sống một đời sống kính sợ những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm.

Bình Luận:

You may also like