Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Những Người Kính Sợ Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Những Người Kính Sợ Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thánh Thi 112:1-10

Phước của Người Kính Sợ Chúa
1
Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ CHÚA;
Rất thích làm theo các điều răn của Ngài.
2
Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ;
Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.
3
Của cải và giàu có ở trong nhà người;
Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi.
4
Ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm cho người ngay thẳng,
Tức là người ban ân huệ, có lòng thương xót và công chính.
5
Phúc lành cho người hay ban ơn và cho mượn,
Là người điều hành công việc mình một cách công bình.
6
Vì người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển,
Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đời.
7
Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;
Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.
8
Người vững tâm, không sợ hãi;
Cho đến khi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù.
9
Người bố thí rộng rãi cho người nghèo khó;
Sự công chính của người sẽ còn mãi mãi;
Uy lực người sẽ được nâng cao trong vinh hiển.
10
Kẻ ác sẽ thấy và tức giận;
Nghiến răng và chết mất.
Tham vọng của những kẻ ác sẽ tiêu tan.

 

SUY GẪM:

C. 1 Ai được xem là người được phước? Đó là người ưa thích các mạng lệnh của Chúa. Có các phước hạnh khác nhau trong thế gian này, nhưng những phước hạnh nhìn thấy được chỉ là tạm thời và sẽ tan biến đi. Bởi vậy, định nghĩa của chúng ta có phải hạnh phúc ấy là sự kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo và tuân theo ý muốn của Ngài không? Hạnh phúc thật sự ấy là luôn ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời và vâng theo mạng lệnh của Ngài. Khi bạn suy ngẫm về lời Chúa bạn thấy bản thân bạn thường vâng theo mạng lệnh của Chúa chưa?

C. 2,3 Đối với những người vâng theo mạng lệnh của Chúa và sống đời sống ngay thẳng thì dòng dõi của họ sẽ được phước cường thịnh và họ sẽ giàu có và của cải vật chất ở trong nhà của họ. Đây là sứ điệp mà các bậc cha mẹ là những người đang làm mọi cách vì hạnh phúc của con trẻ cần phải lắng nghe. Ân điển của Đức Chúa Trời là về điều gì? Đức Chúa Trời làm những công việc lớn lao trong đời sống của những người sống đời sống ngay thẳng.

C. 7 Những người kính sợ Đức Chúa Trời thì trong bất cứ hoàn cảnh nào thì họ cũng sẽ hoàn toàn tin cậy Chúa và vững vàng và nếu thời hoạn nạn đến họ cũng sẽ không sợ hãi. Đức Chúa Trời là nền tảng vững vàng duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ sống trong thế giới không ổn định này và tin cậy nơi nó thì mọi thứ cho chúng ta sẽ trở nên vô ích và sẽ chẳng là gì cho chúng ta hết. Hãy tin cậy và nương nhờ nơi Đức Chúa Trời là nền tảng vững chắc ngay cả khi cơn nước lụt xảy đến chúng ta cũng không bị nhấn chìm.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con trở thành một con người biết hành xử đúng đắn, kính sợ Đức Chúa Trời và ưa thích các điều răn của Ngài.

Bình Luận:

You may also like