Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Hội Thánh Vượt Qua Cơn Hoạn Nạn

Ngày 11 – Hội Thánh Vượt Qua Cơn Hoạn Nạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13

Phao-lô Phái Ti-mô-thê Đi Thăm Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca
1
Vì không thể chờ đợi hơn nữa, chúng tôi đành quyết định ở lại 2 A-then một mình và phái Ti-mô-thê đến thăm anh chị em. Anh là một anh em của chúng tôi, người cùng phục vụ Đức Chúa Trời trong việc truyền giảng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế. Anh đến để củng cố và khích lệ đức tin anh chị em. 3 Hầu cho không ai trong anh chị em bị nao núng trong các cơn hoạn nạn này; vì chính anh chị em biết rằng đây là số phận dành cho chúng ta. 4 Thật vậy, khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã nói trước cho anh chị em rằng chúng ta sẽ bị hoạn nạn và điều này đã xảy ra như anh chị em biết. 5 Vì vậy, không thể chờ đợi hơn nữa, tôi đã phái Ti-mô-thê đến cho biết đức tin anh chị em như thế nào, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh chị em và công khó của chúng tôi thành vô ích. 6 Nhưng nay, Ti-mô-thê từ nơi anh chị em trở về cho chúng tôi biết tin mừng về đức tin và tình yêu thương của anh chị em. Anh ấy cũng cho chúng tôi biết rằng anh chị em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt đẹpCtd: nhớ chúng tôi rất nhiều  về chúng tôi và mong ước gặp chúng tôi cũng như chúng tôi ao ước gặp lại anh chị em. 7 Nhờ vậy, thưa anh chị em, tuy gặp phải mọi gian lao, hoạn nạn chúng tôi được khích lệ vì đức tin anh chị em. 8 Vì hiện nay chúng tôi sống là vì anh chị em đứng vững trong Chúa. 9 Chúng tôi làm sao có thể đủ lời cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em vì tất cả niềm vui mà nhờ anh chị em chúng tôi có trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta. 10 Ngày đêm chúng tôi tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi được thấy mặt anh chị em và bổ sung những gì còn thiếu nơi đức tin anh chị em. 11 Nguyện xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và xin Đức Giê-su, Chúa chúng ta dẫn đường chúng tôi đến cùng anh chị em. 12 Xin Chúa khiến tình thương của anh chị em tăng thêmCtd: xin Chúa khiến anh chị em tăng trưởng và chan chứa tình thương  và chan chứa đối với nhau và đối với mọi người cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh chị em vậy. 13 Xin Chúa làm cho lòng anh chị em vững vàng, thánh khiết, không có gì đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta khi Đức Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả các thánh của Ngài. A-men.

 

SUY GẪM:

C. 11 Chúng ta chỉ có thể tiến bước khi Đức Chúa Trời mở đường. Cho dù đã phái Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô vẫn khao khát đến thăm họ để khích lệ đức tin của họ và thông công cùng họ. Vì thế ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng vùa giúp. Phao-lô đã từng kinh nghiệm rằng không có điều gì tuân theo kế hoạch của riêng ông (Công Vụ 16:7). Qua sự cầu nguyện trước nhất để chắc chắn rằng liệu Đức Chúa Trời có mở đường cho kế hoạch của mình hay không, thậm chí ngay cả khi chúng ta có mục đích rất tốt.

C. 6-8 Sau khi Ti-mô-thê trở về từ Tê-sa-lô-ni-ca, những tin tức của ông đã mang lại sự vui mừng và khích lệ cho các sứ đồ. Các tín hữu vẫn luôn luôn giữ những kỷ niệm đẹp về các sứ đồ. Các tín hữu đã vững vàng trong đức tin cho dù gặp hoạn nạn, và họ cũng mong ước được gặp các sứ đồ cũng như các sứ đồ mong ước được gặp họ vậy. Những tin tức này là sự khích lệ cho các sứ đồ, cho dù gặp phải mọi gian lao, hoạn nạn. Bạn có những người giống như vậy không, những người bạn mong ước được gặp và khích lệ lẫn nhau?

Cầu nguyện Nguyện con giữ gìn đức tin và giữ gìn Lời Chúa trong cơn hoạn nạn.

Bình Luận:

You may also like