Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Những Tấm Gương Chịu Khổ

Ngày 10 – Những Tấm Gương Chịu Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc


1Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20

13 Bởi vậy, chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi nghe và tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh chị em đã đón nhận Lời ấy không phải như lời loài người nhưng thật là Lời Đức Chúa Trời, Lời tác động trong anh chị em, là những tín hữu. 14 Thưa anh chị em, thật vậy, anh chị em đã theo gương các Hội thánh của Đức Chúa Trời ở miền Giu-đê, là những Hội thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Vì anh chị em đã chịu cùng một nỗi đau khổ do đồng bào mình gây ra, 15 cũng như các Hội thánh ấy chịu từ người Do Thái; là những người đã giết Chúa Giê-su, giết các tiên tri và đánh đuổi chúng tôi. Họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thù nghịch với tất cả mọi người; 16 ngăn cản chúng tôi rao giảng cho người ngoại quốc để được cứu rỗi. Họ luôn luôn đầy dẫy tội lỗi nhưng cuối cùng cơn thịnh nộ đã đổ xuống trên họ.


Phao-lô Mong Ước Thăm Viếng Hội thánh

17 Về phần chúng tôi, thưa anh chị em, bấy lâu nay chúng tôi bị xa cách với anh chị em, cách mặt chứ không xa lòng, chúng tôi lại càng tha thiết và rất khao khát được gặp mặt anh chị em. 18 Vì vậy, chúng tôi muốn đến thăm anh chị em, chính tôi, Phao-lô đã mấy lần định đi nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn cản chúng tôi. 19 Vì hy vọng, niềm vui và mão hoa vinh dự của chúng tôi trước mặt Chúa Giê-su chúng ta khi Ngài quang lâm là gì? Không phải là chính anh chị em sao?

Vì hy vọng, niềm vui và mão hoa vinh dự của chúng tôi vốn là gì? Không phải chính anh chị em trước mặt Chúa Giê-su chúng ta khi Ngài quang lâm sao?

20 Phải, chính anh chị em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi.

 

SUY GẪM:

C. 13 Đức Chúa Trời hành động trong các tín hữu bằng Lời Hằng Sống. Phúc Âm – Lời Đức Chúa Trời, tác động trong những người tin kính và biến đổi họ. Hãy trông đợi Lời Chúa ngày hôm nay, Lời đã từng sống động trong đời sống các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng có thể tác động trong tôi và khiến tôi tiếp nhận Lời Ngài trong đức tin.

C. 14-16 Khi Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận Lời lẽ thật, Lời Chúa xuất hiện tác động trên họ một cách đáng ngạc nhiên với từ “chịu khổ“. Nhưng sự chịu khổ này là cội rễ khiến Lời Đức Chúa Trời là Lời sống động. Phao-lô coi hoạn nạn của họ như những tấm gương chịu khổ cho các Hội thánh miền Giu-đê và nhấn mạnh rằng họ cũng được mời dự phần đời sống của các sứ đồ theo Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúng ta có tấm lòng noi gương họ, những tín hữu đã chịu khổ vì nhận lãnh Lời Đức Chúa Trời, hay không?

C. 17,18 Phao-lô tha thiết muốn đến thăm Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng Sa-tan đã mấy lần ngăn cản. Sự ngăn cản của Sa-tan đã không làm vơi đi nỗi niềm khao khát của Phao-lô. Ông muốn bày tỏ tình yêu thương Hội thánh qua những người khác, cho dù không thể tự mình đến, nên ông đã phái Ti-mô-thê thay thế. Tôi có tấm lòng nóng cháy hướng về Hội thánh và những tín hữu không? Cho dù có sự ngăn trở của Sa-tan, hãy bày tỏ tấm lòng yêu thương chân thật của mình bằng nhiều cách khác nhau.

Cầu nguyện Nguyện con lắng nghe tiếng Chúa cách rõ ràng hơn trong hoạn nạn.

Bình Luận:

You may also like